» مقالات انگلیسی » Young adults’ reactions to infant crying

Young adults’ reactions to infant cryingشناسه مقاله
10.1016/j.infbeh.2013.12.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Young adults’ reactions to infant crying

Authors: C.C.C. Cohen-Bendahan and L.J.P. van Doornen and C. de Weerth

Journal: Infant Behavior and Development

Year: 2014

Abstract:

Abstract An infant’s optimal development is determined to a great extent by the adequate and sensitive responses of the caregiver. The adequacy and sensitivity of a reaction to an infant in distress (i.e. crying) will partly depend on the causal attributions of the crying and on the individual’s sympathy for the infant. Being female, prior caring experiences, and multiparity have shown to be linked to more sympathetic, tolerant and less hostile emotional responses to crying. However, little is known about other factors explaining inexperienced future caregivers’ reactions to infant crying. The present paper’s goal is to shed more light on the subject by looking at how personality factors, caregiving interest, sex, promptness of the reaction, and gender identity are related to emotional reactions and causal attributions to crying in a population of young adults without children. One hundred and ninety-one childless university students participated (126 females; ages 18–۳۵ years). The participants completed questionnaires on personality, gender identity and caregiving interest, and listened to an audio sample of an infant crying, reporting their emotions and their causal attributions to the crying. The results showed that experiencing anger was associated with more child-blaming attributions to the crying, while quickness of response and feelings of sympathy predicted more child-oriented attributions. The latter was stronger in males. Explicit care interest decreased child-blaming causal attributions more for men than for the women. Interestingly, solely in the females’ personality factors neuroticism and conscientiousness played a role in child blaming attributions together with anger. These findings suggest that the motives that young adults attribute to a crying infant depend in males on the emotions triggered by the crying, responsiveness and care interest. While in females, emotions, responsiveness and personality affect the causal attribution to the crying. Future research is needed in order to determine whether these attributions are also linked to young adults’ actual behaviour towards a crying infant.

Keywords: Caregiving, Sensitivity, Distress, Young adults, Personality factors

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: واکنش بزرگسالان جوان به گریه نوزاد

نویسندگان: C.C.C. Cohen-Bendahan and L.J.P. van Doornen and C. de Weerth

ژورنال: Infant Behavior and Development

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
توسعه مطلوب چکیده یک طفل توسط پاسخ مناسب و حساس مراقب کفایت و حساسیت یک واکنش به یک نوزاد در پریشانی (یعنی گریه) تا حد زیادی مشخص خواهد تا حدودی به اسنادهای علی از گریه و در فرد بستگی دارد همدردی برای نوزاد زن بودن، تجربه مراقبت قبل و متعدد نشان داده اند به پاسخ های عاطفی دلسوز تر، تحمل و کمتر خصمانه مرتبط به گریه با این حال، کمی در مورد عوامل دیگر توضیح واکنش مراقبان آینده تجربه به گریه نوزاد شناخته شده در مقاله حاضر است هدف این است که برای روشن تر در مورد این موضوع با نگاه به چگونگی عوامل شخصیتی، مراقبت علاقه، جنس، سرعت واکنش، و هویت جنسیتی مربوط به واکنش های احساسی و اسنادهای علی به گریه در یک جمعیت از جوانان بدون فرزند یک صد و نود و یک دانشجو بدون فرزند (۱۲۶ دختر، سنین ۱۸-۳۵ سال) شرکت کردند شرکت کنندگان پرسشنامه شخصیت، هویت جنسی و علاقه مراقبت از تکمیل، و گوش به نمونه های صوتی از یک نوزاد گریه، گزارش احساسات خود را و اسنادهای علی خود را به گریه نتایج نشان داد که خشم را تجربه با خصیصه های کودک سرزنش بیشتری را به همراه بود گریه، در حالی که سرعت واکنش و احساس همدردی پیش بینی نسبت کودک گرا بیشتر در حالت دوم در مردان علاقه مراقبت صریح اسنادهای علی فرزند سرزنش برای کاهش قوی تر مردان نسبت به زنان جالب توجه است، تنها در شخصیت زنان عوامل روان رنجورخویی و وجدان نقش مهمی در نسبت فرزند سرزنش همراه با خشم بازی این یافته ها نشان می دهد که انگیزه های که جوانان نسبت به یک نوزاد گریه در مردان بر احساسات موجب شده توسط بستگی دارد گریه، پاسخگویی و علاقه مراقبتدر حالی که در زنان، احساسات، پاسخگویی و شخصیت را تحت تاثیر قرار انتساب علی به پژوهش های آینده گریه در مورد نیاز است برای تعیین اینکه آیا این خصیصه ها نیز به رفتار واقعی جوانان مرتبط است نسبت به یک نوزاد گریه
کلمات کلیدی:   مراقبت، حساسیت، پریشانی، بزرگسالان جوان، عوامل شخصیتی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله