» مقالات انگلیسی » Whole-genome sequencing for identification of Mendelian disorders in critically ill infants: a retrospective analysis of diagnostic and clinical findings

Whole-genome sequencing for identification of Mendelian disorders in critically ill infants: a retrospective analysis of diagnostic and clinical findingsشناسه مقاله
10.1016/S2213-2600(15)00139-3
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Whole-genome sequencing for identification of Mendelian disorders in critically ill infants: a retrospective analysis of diagnostic and clinical findings

Authors: Laurel K Willig and Josh E Petrikin and Laurie D Smith and Carol J Saunders and Isabelle Thiffault and Neil A Miller and Sarah E Soden and Julie A Cakici and Suzanne M Herd and Greyson Twist and Aaron Noll and Mitchell Creed and Patria M Alba and Shannon L Carpenter and Mark A Clements and Ryan T Fischer and J Allyson Hays and Howard Kilbride and Ryan J McDonough and Jamie L Rosterman and Sarah L Tsai and Lee Zellmer and Emily G Farrow and Stephen F Kingsmore

Journal: The Lancet Respiratory Medicine

Year: 2015

Abstract:

SummaryBackground Genetic disorders and congenital anomalies are the leading causes of infant mortality. Diagnosis of most genetic diseases in neonatal and paediatric intensive care units (NICU and PICU) is not sufficiently timely to guide acute clinical management. We used rapid whole-genome sequencing (STATseq) in a level 4 {NICU} and {PICU} to assess the rate and types of molecular diagnoses, and the prevalence, types, and effect of diagnoses that are likely to change medical management in critically ill infants. Methods We did a retrospective comparison of {STATseq} and standard genetic testing in a case series from the {NICU} and {PICU} of a large children’s hospital between Nov 11, 2011, and Oct 1, 2014. The participants were families with an infant younger than 4 months with an acute illness of suspected genetic cause. The intervention was {STATseq} of trios (both parents and their affected infant). The main measures were the diagnostic rate, time to diagnosis, and rate of change in management after standard genetic testing and STATseq. Findings 20 (57%) of 35 infants were diagnosed with a genetic disease by use of {STATseq} and three (9%) of 32 by use of standard genetic testing (p=0·۰۰۰۲). Median time to genome analysis was 5 days (range 3–۱۵۳) and median time to {STATseq} report was 23 days (5–۹۱۲). ۱۳ (۶۵%) of 20 {STATseq} diagnoses were associated with de-novo mutations. Acute clinical usefulness was noted in 13 (65%) of 20 infants with a {STATseq} diagnosis, four (20%) had diagnoses with strongly favourable effects on management, and six (30%) were started on palliative care. 120-day mortality was 57% (12 of 21) in infants with a genetic diagnosis. Interpretation In selected acutely ill infants, {STATseq} had a high rate of diagnosis of genetic disorders. Most diagnoses altered the management of infants in the {NICU} or PICU. The very high infant mortality rate indicates a substantial need for rapid genomic diagnoses to be allied with a novel framework for precision medicine for infants in {NICU} and {PICU} who are diagnosed with genetic diseases to improve outcomes. Funding Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Human Genome Research Institute, and National Center for Advancing Translational Sciences.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تعیین توالی کل ژنوم برای شناسایی اختلالات مندلی در نوزادان بدحال: تجزیه و تحلیل گذشته نگر از یافته های تشخیصی و بالینی

نویسندگان: Laurel K Willig and Josh E Petrikin and Laurie D Smith and Carol J Saunders and Isabelle Thiffault and Neil A Miller and Sarah E Soden and Julie A Cakici and Suzanne M Herd and Greyson Twist and Aaron Noll and Mitchell Creed and Patria M Alba and Shannon L Carpenter and Mark A Clements and Ryan T Fischer and J Allyson Hays and Howard Kilbride and Ryan J McDonough and Jamie L Rosterman and Sarah L Tsai and Lee Zellmer and Emily G Farrow and Stephen F Kingsmore

ژورنال: The Lancet Respiratory Medicine

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
اختلالات سابقه ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی از علل منجر به تشخیص مرگ و میر نوزادان اغلب بیماری های ژنتیکی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان و اطفال (NICU و PICU) است به اندازه کافی به موقع برای هدایت مدیریت بالینی حاد ما سریع تعیین توالی کل ژنوم (STATseq) در استفاده سطح ۴ {NICU} و {PICU} برای ارزیابی میزان و نوع تشخیص مولکولی، و شیوع، نوع و اثر تشخیص که به احتمال زیاد به تغییر مدیریت پزشکی در نوزادان بدحال روش ما یک مقایسه گذشته نگر از انجام {STATseq } و آزمایش استاندارد ژنتیکی در یک مجموعه موارد از {NICU} و {PICU} از یک بیمارستان کودکان بزرگ بین نوامبر ۱۱، ۲۰۱۱، و ۲۰۱۴ اکتبر ۱ شرکت کنندگان خانواده با یک نوزاد کمتر از ۴ ماه با یک بیماری حاد شد علت ژنتیکی مشکوک مداخله {STATseq} از تریو (هر دو پدر و مادر و نوزاد آسیب دیده خود) بود اقدامات اصلی نرخ تشخیصی، زمان به تشخیص و نرخ تغییرات در مدیریت بعد از تست استاندارد ژنتیکی و یافته STATseq 20 (57٪) بودند ۳۵ نوزاد مبتلا به یک بیماری ژنتیکی با استفاده از {} ​​STATseq و سه (۹٪) از ۳۲ با استفاده از آزمایش ژنتیک استاندارد تشخیص داده شد (۰ = P · ۰۰۰۲) مدت زمان ماد به ژنوم تجزیه و تحلیل ۵ روز (محدوده ۳-۱۵۳) و زمان متوسط ​​{STATseq} گزارش شد ۲۳ روز (۵-۹۱۲) ۱۳ (۶۵٪) از ۲۰ {STATseq} تشخیص با جهش د نو سودمندی بالینی حاد در ۱۳ (۶۵٪) از ۲۰ نوزاد با ذکر شد همراه شد { STATseq} تشخیص، چهار (۲۰٪) بود تشخیص با اثرات به شدت مطلوب در مدیریت، و شش (۳۰٪) در مورد مراقبت مرگ و میر ۱۲۰ روزه تسکینی آغاز شد ۵۷٪ (۱۲ از ۲۱) در نوزادان بود با تفسیر تشخیص ژنتیکی در انتخاب نوزادان به شدت بیمار، {} STATseq میزان بالایی از تشخیص بیماری های ژنتیکی ترین تشخیص های مدیریت نوزادان در NICU {} یا PICU را تغییر داده بودنرخ مرگ و میر نوزادان بسیار بالا نشان دهنده نیاز قابل توجهی برای تشخیص سریع ژنومی با یک چارچوب جدید برای دارو دقت برای نوزادان در {NICU} و {PICU} که با بیماری های ژنتیکی برای بهبود نتایج سرمایه گذاری موسسه ملی یونیس کندی شرایور از تشخیص متحد شود بهداشت کودکان و توسعه انسانی، موسسه ملی تحقیقات ژنوم انسانی و مرکز ملی برای پیشبرد علوم ترجمه
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله