» مقالات انگلیسی » Weight change between successive pregnancies and risks of stillbirth and infant mortality: a nationwide cohort study

Weight change between successive pregnancies and risks of stillbirth and infant mortality: a nationwide cohort studyشناسه مقاله
10.1016/S0140-6736(15)00990-3
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Weight change between successive pregnancies and risks of stillbirth and infant mortality: a nationwide cohort study

Authors: Sven Cnattingius and Eduardo Villamor

Journal: The Lancet

Year: 2016

Abstract:

SummaryBackground Maternal overweight and obesity are risk factors for stillbirth and infant mortality. Whether temporal changes in maternal weight affect these risks is not clear. We aimed to assess whether change of {BMI} between first and second pregnancies affects risks of stillbirth and infant mortality in the second-born offspring. Methods In a Swedish population-based cohort of women who gave birth to their first and second child between Jan 1, 1992, and Dec 31, 2012, we investigated associations between change in maternal body-mass index (BMI) during early pregnancy from first to second pregnancies and risks of stillbirth and neonatal, postneonatal, and infant mortality after the second pregnancy. Relative risks (RRs) for each outcome according to {BMI} change categories were calculated with binomial regression. Findings Complete information was available for 456 ۷۱۱ (۷۷·۷%) of 587 ۷۱۰ women who had their first and second single births in the study period. Compared with women with a stable {BMI} (change between −۱ kg/m2 and <1 kg/m2) between pregnancies, the adjusted {RRs} for women who gained at least 4 {BMI} units between pregnancies were 1·۵۵ (۹۵% {CI} 1·۲۳–۱·۹۶) for stillbirth and 1·۲۹ (۱·۰۰–۱·۶۷) for infant mortality. Stillbirth risks increased linearly with increased {BMI} gain. Risks of infant mortality in second pregnancy only increased with {BMI} gain in women with healthy {BMI} (<25 kg/m2) during first pregnancy; the adjusted {RR} for healthy weight women who gained 2 to less than 4 {BMI} units was 1·۲۷ (۱·۰۱–۱·۵۹) and for those who gained 4 {BMI} units or more the adjusted {RR} was 1·۶۰ (۱·۱۶–۲·۲۲). In overweight women (BMI ≥۲۵ kg/m2), weight loss before pregnancy reduced risk of neonatal mortality. Interpretation Our findings emphasise the need to prevent weight gain before pregnancy in healthy and overweight women and that weight loss should be promoted in overweight women. Funding Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, and Karolinska Institutet.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تغییر وزن بین حاملگی های پی در پی و خطرات ناشی از مرگ و میر نوزاد مرده و نوزاد: یک مطالعه همگروهی در سراسر کشور

نویسندگان: Sven Cnattingius and Eduardo Villamor

ژورنال: The Lancet

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه مادر اضافه وزن و چاقی از عوامل خطر برای نوزاد مرده و نوزاد مرگ و میر آیا تغییرات زمانی در وزن مادر را تحت تاثیر قرار این خطرات هستند مشخص نیست هدف از ارزیابی اینکه آیا تغییر {BMI} بین حاملگی اول و دوم خطر مرده زایی و مرگ و میر نوزادان را تحت تاثیر قرار در دوم مواد و روش ها فرزندان نوزادان در یک گروه سوئدی مبتنی بر جمعیت زنانی که به هنگام تولد به اول و دوم فرزند خود را بین ۱۹۹۲ ژانویه ۱ و ۲۰۱۲ دسامبر ۳۱ داد، ما ارتباط بین تغییر در شاخص توده بدن مادر (BMI) در اوایل بررسی بارداری از اولین بارداری دوم و خطرات ناشی از تولد نوزاد مرده و نوزادان، postneonatal، و مرگ و میر نوزادان پس از بارداری دوم خطرات نسبی (RRS) برای هر نتیجه با توجه به {BMI} دسته بندی ها تغییر با یافته رگرسیون دو جمله ای اطلاعات کامل محاسبه شد برای ۴۵۶ ۷۱۱ در دسترس بود (۷۷ · ۷٪) از ۵۸۷ ۷۱۰ زنانی که اول و دوم تولد خود را تنها در دوره مورد مطالعه در مقایسه با زنان با ثبات بود {BMI} (تغییر بین -۱ kg / m2 و به u0026 lt؛ ۱ از kg / m2) بین حاملگی، تنظیم {RR ها} برای زنانی که حداقل ۴ {BMI} واحد بین حاملگی به دست آورد ۱ · ۵۵ (۹۵٪ CI {} 1 · ۲۳-۱ · ۹۶) برای نوزاد مرده و ۱ · ۲۹ (۱ · ۰۰-۱ · ۶۷ بود ) برای مرگ و میر نوزادان خطرات مرده زایی خطی با افزایش BMI {} افزایش سود خطرات ناشی از مرگ و میر نوزادان در دوران بارداری دوم تنها با {BMI} افزایش در زنان مبتلا به سالم {BMI} (به u0026 lt افزایش یافته است؛ ۲۵ از kg / m2) در دوران بارداری برای اولین بار؛ تنظیم {RR} برای زنان وزن سالم که ۲ تا کمتر از ۴ {BMI} واحد به دست آورد بود ۱ · ۲۷ (۱ · ۱/۱ · ۵۹) و برای کسانی که ۴ {BMI} واحد یا بیشتر تنظیم {RR} به دست آورد ۱ · ۶۰ (۱ · ۱۶-۲ · ۲۲) زنان دارای اضافه وزن (BMI ≥۲۵ از kg / m2)، کاهش وزن قبل از بارداری کاهش خطر مرگ و میر نوزادانتفسیر ما یافته تاکید بر نیاز به جلوگیری از افزایش وزن قبل از بارداری در زنان سالم و مبتلا به اضافه وزن و کاهش وزن باید در زنان مبتلا به اضافه وزن بودجه شورای تحقیقات سوئدی برای سلامت، زندگی کار و رفاه، و موسسه کارولینسکا ترویج
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله