» مقالات انگلیسی » We only talk about breast feeding: A discourse analysis of infant feeding messages in antenatal group-based education

We only talk about breast feeding: A discourse analysis of infant feeding messages in antenatal group-based educationشناسه مقاله
10.1016/j.midw.2012.02.006
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: We only talk about breast feeding: A discourse analysis of infant feeding messages in antenatal group-based education

Authors: Fenwick Jennifer and Burns Elaine and Sheehan Athena and Schmied Virginia

Journal: Midwifery

Year: 2013

Abstract:

Aim the aim of the study was to examine the dominant discourses that midwives draw on to present information on breast feeding in group-based antenatal education sessions. Background breast-feeding initiation rates are high among Australian women however, duration rates are low. Antenatal breast-feeding education is considered a key strategy in promoting breast feeding to childbearing women. The efficacy and effectiveness of such a strategy is equivocal and there is little qualitative work examining group-based antenatal breast-feeding education. Methods discourse analysis was used to explore the language and practises of midwives facilitating group antenatal breast-feeding education sessions at two Australian maternity facilities. Nine sessions were observed and tape recorded over a 12 month period. Each session lasted between 60 and 140 mins. Findings the analysis revealed four dominate discourses midwives used to promote breast feeding during group-based antenatal education session. The predominant discourses ‘There is only one feeding option’: breast feeding’ and ‘Selling the ‘breast is best’ reflected how midwives used their personal and professional commitment to breast feeding, within supportive and protective policy frameworks, to convince as many pregnant women as possible to commit to breast feeding. Sessions were organised to ensure women and their partners were ‘armed’ with as much information as possible about the value of breastmilk, successful positioning and attachment and practical strategies to deal with early breast-feeding problems. Antenatal commitment to breast feeding was deemed necessary if women were to overcome potential hurdles and maintain a commitment to the supply of breast milk. The latter two discourses, drawn upon to promote the breast-feeding message, presented infants as ‘hard wired’ to breast feed and male partners as ‘protectors’ of breast feeding. Conclusions midwives clearly demonstrated a passion and enthusiasm for breast-feeding education. Examining the dominant discourses used by midwives during the antenatal sessions revealed, however, that their language and practices were often limited to convincing women to breast feed rather than engaging with them in conversations that facilitated exploration and discovery of how breast feeding might be experienced within the mother–infant relationship and broader social and cultural context. In addition, there was evidence that global breast-feeding policies, in resource rich countries such as Australia, may influence how midwives talk about breast feeding without them being fully cognisant of the potentially coercive nature of the messages women receive.

Keywords: Breast feeding, Group-based antenatal education, Discourse analysis

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: در آموزش و پرورش مبتنی بر گروه های پیش از زایمان تجزیه و تحلیل گفتمان از پیام های تغذیه نوزاد: ما تنها در مورد تغذیه با شیر مادر صحبت

نویسندگان: Fenwick Jennifer and Burns Elaine and Sheehan Athena and Schmied Virginia

ژورنال: Midwifery

سال: ۲۰۱۳

چکیده:
هدف هدف از این مطالعه به بررسی گفتمان غالب است که ماماها در قرعه کشی برای ارائه اطلاعات در تغذیه با شیر مادر در آموزش و پرورش پیش از تولد جلسه پس زمینه تغذیه با شیر مادر نرخ شروع مبتنی بر گروه در میان زنان استرالیا با این حال بالا، نرخ مدت زمان کم مخصوص زنان حامله شیردهی آموزش و پرورش در نظر گرفته شده یک استراتژی کلیدی در ترویج تغذیه با شیر مادر به زنان باروری کارآیی و کارآمدی چنین استراتژی مبهم است و کار کیفی بررسی های پیش از زایمان تجزیه و تحلیل کمی مبتنی بر گروه تغذیه با شیر مادر و روش آموزش گفتمان برای کشف زبان و شیوه های استفاده شده وجود دارد ماماها تسهیل گروه قبل از تولد جلسات آموزش تغذیه با شیر مادر در دو امکانات زایمان استرالیا نه جلسه مشاهده شد و نوار در مدت ۱۲ ماه هر جلسه به طول انجامید بین ۶۰ و ۱۴۰ دقیقه یافته تجزیه و تحلیل چهار گفتمان ماماها تسلط مورد استفاده برای ترویج تغذیه با شیر مادر در طول group- نشان داد ثبت بیش از بر اساس جلسه آموزش های پیش از زایمان گفتمان غالب based antenatal education session The predominant discourses ‘There is only one feeding option’: breast feeding’ and ‘Selling the ‘breast is best’ reflected how midwives used their personal and professional commitment to breast feeding, within supportive and protective policy frameworks, to convince به عنوان بسیاری از زنان باردار که ممکن است برای ارتکاب به جلسات تغذیه با شیر مادر برای اطمینان از زنان سازماندهی شده بود و شرکای خود را مسلح بودند با اطلاعات به عنوان آنجا که ممکن است در مورد ارزش شیر مادر، موقعیت موفق و دلبستگی و استراتژی های عملی برای مقابله با اوایل شیردهی تعهد مشکلات مخصوص زنان حامله به تغذیه با شیر مادر لازم تلقی می شد اگر زنان برای غلبه بر موانع بالقوه و حفظ تعهد به عرضه شیر پستاندر حالت دوم دو گفتمان، کشیده شده بر برای ترویج پیام تغذیه با شیر مادر، در نوزادان ارائه شده به عنوان سخت سیمی به اشتراک پستان و شرکای مرد به عنوان محافظ از نتیجه گیری تغذیه با شیر مادر ماماها به وضوح نشان داده شور و شوق و شور و شوق برای آموزش و پرورش تغذیه با شیر مادر بررسی گفتمان غالب توسط ماماها در طول جلسات قبل از تولد استفاده نشان داد، با این حال، که زبان و شیوه های خود را اغلب به زنان قانع کننده به اشتراک پستان محدود بود به جای درگیر شدن با آنها در مکالمات است که اکتشاف و کشف چگونه تغذیه با شیر مادر ممکن است در مادر تجربه تسهیل رابطه کودک و زمینه اجتماعی و فرهنگی گسترده تر علاوه بر بود، شواهدی وجود دارد که سیاست های شیردهی جهانی، در منابع کشورهای ثروتمند مانند استرالیا، ممکن است بر چگونگی ماماها در شیردهی بدون این که به طور کامل آگاه از ماهیت بالقوه اجباری از پیام صحبت وجود دارد زنان دریافت
کلمات کلیدی:   شیردهی، آموزش پیش از تولد بر اساس گروه، تحلیل گفتمان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله