» مقالات انگلیسی » Valoración de fuerza isométrica en extremidades inferiores y composición corporal en prematuros

Valoración de fuerza isométrica en extremidades inferiores y composición corporal en prematurosشناسه مقاله
10.1016/j.anpedi.2014.12.011
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Valoración de fuerza isométrica en extremidades inferiores y composición corporal en prematuros

Authors: D. Mata Zubillaga and C. Rodríguez Fernández and L.M. Rodríguez Fernández and J.A. de Paz Fernández and S. Arboleda Franco and F. Alonso Patiño

Journal: Anales de Pediatría

Year: 2015

Abstract:

ResumenIntroducción La fuerza es una cualidad con clara influencia sobre la calidad de vida. Está condicionada por la estructura del aparato locomotor y es directamente dependiente de la estructura muscular. Se ha descrito que ambas cualidades están condicionadas por la prematuridad. Son objetivos del estudio conocer si la prematuridad está relacionada con la fuerza o la composición corporal durante la infancia y valorar la relación entre prematuridad, fuerza y masa muscular. Material y métodos Estudio de casos y controles realizado en niños de entre 7 y 11 años con desarrollo normal y controles a término de la misma edad. Se incluyó a 89 sujetos: 30 prematuros con peso al nacimiento ≤ ۱٫۵۰۰ g, 29 prematuros con peso al nacimiento > 1.500 g y 30 controles. Se analizaron antropometría, composición corporal mediante absorciometría de rayos X de energía dual y fuerza isométrica mediante banco inclinado y galga. Resultados El peso y el {IMC} fueron menores en los niños que pesaron ≤ ۱٫۵۰۰ g. No se observaron diferencias en composición corporal ni fuerza. Se estableció una razón entre fuerza y masa muscular, resultando esta de un peso desplazado 4 veces superior al peso corporal, no encontrándose diferencias entre grupos ni relación con el peso al nacimiento. Conclusiones Entre los 7 y los 11 años de edad, los niños que fueron grandes prematuros tienen un peso y un {IMC} menores al resto de los niños. No se encontraron diferencias entre prematuros y controles en cuanto a composición corporal y fuerza muscular. AbstractIntroduction Strength is a physical quality with a clear influence on quality of life. It is determined by the structure of the musculoskeletal system, and depends on the muscular structure. It has been described that prematurity conditions both qualities. The aims of this study are to determine whether prematurity is associated with strength or body composition and evaluate the relationship between prematurity, strength and muscle mass. Material and methods Case-control study. Participants were premature 7-to-11 year-old children and full-term birth controls. Strength was measured by a strength gauge and body composition from {DEXA} (duel-energy X-ray absorptiometry) scans. A total of 89 subjects were included and divided into three groups: 30 prematures with birth-weight ≤ ۱۵۰۰ g, 29 prematures with birth-weight 1500-2000 g, and 30 controls. Results Weight and {BMI} z-score was lower in the premature group. No differences were found in muscular mass or strength between groups. A ratio was established between strength and weight or muscular mass. It was observed that it was possible for them to move four times their weight, without finding any differences between groups or a relationship with birth-weight. Conclusions Between 7 and 11 years of age, children who were premature have lower weight and {BMI} than the rest of the children. However, there were no differences in body composition or strength between preterm children and controls.

Keywords: Prematuridad, Galga extensiométrica, Absorciometría de rayos X de energía dua, Fuerza, Composición corporal, Prematurity, Strength gauge, DEXA – duel-energy X-ray absorptiometry, Strength, Body composition

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Valoración د fuerza isométrica EN extremidades inferiores Y composición بدنی EN prematuros

نویسندگان: D. Mata Zubillaga and C. Rodríguez Fernández and L.M. Rodríguez Fernández and J.A. de Paz Fernández and S. Arboleda Franco and F. Alonso Patiño

ژورنال: Anales de Pediatría

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
ResumenIntroducción لا fuerza ES UNA cualidad باهم کلارا influencia sobre لا CALIDAD د ویدا ESTA condicionada از Por La estructura دل aparato حرکتی بنیادی سالانه directamente dependiente د لا estructura عضلانی سه هکتار descrito فونز امباس cualidades están condicionadas از Por La prematuridad پسر objetivos دل ها Estudio conocer SI لا prematuridad در حالت relacionada باهم لا fuerza درجه لا composición Durante به بدنی لا کودکی Y valorar لا relación انتر prematuridad، fuerza Y ماسا عضلانی مواد Y métodos ها Estudio د casos Y شاهد realizado EN نینوس د انتر ۷ Y 11 años باهم desarrollo طبیعی Y شاهد término د لا misma edad SE incluyó ۸۹ sujetos: 30 prematuros باهم پزوی AL nacimiento ≤ ۱۵۰۰ گرم، ۲۹ prematuros باهم پزوی AL nacimiento u0026 gt؛ به ۱۵۰۰ GY 30 شاهد سه analizaron antropometría، composición بدنی mediante absorciometría د تیم Rayos X د ENERGIA Y دو mediante fuerza isométrica BANCO inclinado Y galga نمایش نتایج: ال پزوی Y EL {IMC} fueron menores EN لس Ninos فونز pesaron ≤ ۱۵۰۰ گرم NO SE observaron diferencias EN composición بدنی نیکل fuerza سه estableció UNA razón انتر fuerza Y ماسا عضلانی، resultando پروازها د سازمان ملل متحد پزوی desplazado 4 veces برتر AL پزوی بدنی، هیچ encontrándose diferencias انتر grupos نیکل relación CON EL پزوی AL nacimiento Conclusiones انتر لس ۷ ý لس ۱۱ años د edad، لس نینوس فونز fueron GRANDES prematuros تیئنان سازمان ملل پزوی Y سازمان ملل متحد {IMC} menores نینوس AL RESTO د لس بدون SE encontraron diferencias انتر prematuros Y شاهد EN cuanto composición بدنی Y fuerza قدرت مقدمه عضلانی است کیفیت فیزیکی با نفوذ روشن بر کیفیت زندگی این توسط ساختار از سیستم اسکلتی عضلانی تعیین می شود و بستگی به ساختار عضلانی آن شرح داده شده است که شرایط نارس هر دو کیفیتهدف از این مطالعه برای تعیین اینکه آیا نوزادان نارس با قدرت و یا بدن ترکیب مرتبط و بررسی ارتباط نارس بودن، قدرت و عضله مواد جرم و روش مورد-شاهدی شرکت کنندگان در مطالعه بودند ۷ به ۱۱ کودک نارس ساله و تمام وقت مدت کنترل تولد قدرت توسط یک سنج قدرت و ترکیب بدن از {DEXA} (دوئل انرژی اشعه ایکس جذب) اندازه گیری شد اسکن تعداد ۸۹ نفر شامل می شوند و به سه گروه تقسیم شدند: ۳۰ نوزادان نارس با وزن تولد ≤ ۱۵۰۰ گرم، ۲۹ نوزادان نارس با وزن تولد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ گرم و ۳۰ فرد وزن و BMI {} Z-نمره در گروه نوزادان نارس کمتر تفاوت در توده یا قدرت بین گروه های عضلانی پیدا شد نسبت بین قدرت و وزن و یا عضلانی تاسیس شد توده مشاهده شد که ممکن بود برای آنها را به حرکت چهار برابر وزن خود را، بدون پیدا کردن تفاوت بین گروه و یا یک رابطه با نتیجه گیری وزن تولد ۷ تا ۱۱ سال سن، کودکانی که نارس بودند وزن پایین تر و {BMI} دارند از بقیه بچه ها با این حال، تفاوت در ترکیب بدن و یا قدرت بین کودکان زودرس و کنترل وجود دارد
کلمات کلیدی:   Prematuridad، Galga extensiométrica، Absorciometría د تیم Rayos X د ENERGIA دعا، Fuerza، سرجوخه Composición، نوزاد نارس، ارزیابی قدرت، DEXA – دوئل انرژی اشعه ایکس جذب، قدرت، ترکیب بدن

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله