» مقالات انگلیسی » Usefulness of 1000-Hz probe tone in tympanometry according to age in Korean infants

Usefulness of 1000-Hz probe tone in tympanometry according to age in Korean infantsشناسه مقاله
10.1016/j.ijporl.2014.10.041
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Usefulness of 1000-Hz probe tone in tympanometry according to age in Korean infants

Authors: Mina Park and Kyu-Hee Han and Hyunseo Jung and Mee-Hee Kim and Hyun-Kyung Chang and Shin Hye Kim and Moo Kyun Park and Jun Ho Lee

Journal: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

Year: 2015

Abstract:

AbstractObjective Numerous studies have shown the superiority of a 1000-Hz frequency probe tone for evaluating the middle ear status of infants. However, most of these studies examined Caucasian populations. This study validated the 1000-Hz probe tone and evaluated the age at which it should be used in Korean infants. Methods Data from 83 infants (43 males, 40 females; mean age 9.2 ± ۶٫۲ (range 1–۳۰) months, 165 ears) were analyzed. Tympanograms were classified according to Baldwin’s modification of the method of Marchant et al. and correlated with results based on combined diagnostic tests, including an endoscopic examination of the tympanic membrane, myringotomy findings, and the air and bone conduction auditory brainstem response (ABR) thresholds. Data were analyzed in five age groups, each covering a 3-month range. The traces were measured for both 226- and 1000-Hz probe tones. The sensitivity and specificity for the different age groups were also determined. Results For the 226-Hz probe tone, the tympanograms showed normal traces for most ears with otitis media effusions in infants younger than 12 months. By contrast, the tympanograms using the 1000-Hz probe tone showed abnormal traces in most of the infants with otitis media effusions in all age groups. In infants with no otitis media effusion, the tympanograms using both 226- and 1000-Hz probe tones were interpreted as normal in most cases in all age groups. In infants younger than 12 months, the sensitivity of the 226-Hz probe tone was very low (0–۶٫۶%), whereas that of the 1000-Hz probe tone was very high (90–۱۰۰%). In infants older than 13 months, however, the sensitivities of the 226- and 1000-Hz probe tones were 76.2% and 85.7%, respectively. Regarding specificity, the difference between the two probe tones was not significant for any age group. Conclusions This study confirmed the superiority of the 1000-Hz probe tone for evaluating the middle ear in infants. We recommend using a 1000-Hz probe tone at least up to the age of 12 months for Korean infants.

Keywords: 1000-Hz probe tone, Otitis media effusion, Asian, Korean, Infant, High-frequency tympanometry

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: سودمندی ۱۰۰۰ هرتز تن پروب در تمپانومتری با توجه به سن در نوزادان کره ای

نویسندگان: Mina Park and Kyu-Hee Han and Hyunseo Jung and Mee-Hee Kim and Hyun-Kyung Chang and Shin Hye Kim and Moo Kyun Park and Jun Ho Lee

ژورنال: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
مطالعات متعدد خلاصههدف برتری ۱۰۰۰ هرتز تن فرکانس پروب برای ارزیابی وضعیت گوش میانی از نوزادان با این حال نشان داده اند، بسیاری از این مطالعات جمعیت قفقازی این مطالعه اعتبار ۱۰۰۰ هرتز پروب تن بررسی و سنی که در آن باید آن را مورد بررسی قرار از ۸۳ نوزاد مورد استفاده در نوزاد کره ای روش های داده (۴۳ پسر و ۴۰ زن، سن متوسط ​​۹۲ ± ۶۲ (محدوده ۱-۳۰) ماه، ۱۶۵ گوش) مورد بررسی قرار گرفت Tympanograms با توجه به اصلاح بالدوین از روش مرچنت و همکاران طبقه بندی شده و در ارتباط بود با نتایج در تست های تشخیصی ترکیب، از جمله معاینه اندوسکوپیک پرده تمپان، یافته myringotomy و پاسخ هوا و هدایت استخوانی شنوایی ساقه مغز (ABR) بر اساس آستانه داده ها در پنج گروه های سنی مورد بررسی قرار گرفت، هر پوشش طیف ۳ ماه نشانه برای پروب هر دو ۲۲۶- و ۱۰۰۰ هرتز اندازه گیری شد تن حساسیت و ویژگی برای گروه های سنی مختلف نیز نتایج برای ۲۲۶ هرتز تن پروب تعیین شد، tympanograms آثار طبیعی برای اکثر گوش ها با پلورال اوتیت میانی در نوزادان کمتر از ۱۲ نشان داد ماه در مقابل، tympanograms با استفاده از ۱۰۰۰ هرتز تن کاوشگر نشان داد آثار غیر طبیعی در بسیاری از نوزادان با پلورال اوتیت میانی در تمام گروه های سنی در نوزادان با پلورال آماس گوش، tympanograms استفاده از هر دو ۲۲۶- و ۱۰۰۰ هرتز تن پروب شد به صورت عادی در اغلب موارد در تمام گروه های سنی تفسیر در نوزادان کمتر از ۱۲ ماه، حساسیت ۲۲۶ هرتز تن پروب بسیار پایین (۰-۶۶٪) بود، در حالی که از ۱۰۰۰ هرتز تن پروب بسیار بالا بود (۹۰ -۱۰۰٪) در اطفال بزرگتر از ۱۳ ماه، با این حال، حساسیت از ۲۲۶- تا ۱۰۰۰ هرتز تن پروب ۷۶۲٪ و ۸۵۷٪ بود، به ترتیب با توجه به ویژگی، تفاوت بین این دو تن پروب بود برای هر گروه سنی قابل توجه نیستنتیجه گیری این مطالعه برتری ۱۰۰۰ هرتز تن پروب برای ارزیابی گوش میانی در نوزادان ما توصیه می کنیم با استفاده از یک تن پروب ۱۰۰۰ هرتز حداقل تا سن ۱۲ ماه برای نوزاد کره ای تایید
کلمات کلیدی:   ۱۰۰۰ هرتز تن پروب، التهاب گوش پلورال رسانه ها، آسیایی، کره ای، نوزادان، بالا فرکانس تمپانومتری

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله