» مقالات انگلیسی » Use of ultrafiltration to prepare a novel permeate for application in the functionality testing of infant formula ingredients

Use of ultrafiltration to prepare a novel permeate for application in the functionality testing of infant formula ingredientsشناسه مقاله
10.1016/j.seppur.2014.11.047
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Use of ultrafiltration to prepare a novel permeate for application in the functionality testing of infant formula ingredients

Authors: Shane V. Crowley and Tom F. O’Callaghan and Alan L. Kelly and Mark A. Fenelon and James A. O’Mahony

Journal: Separation and Purification Technology

Year: 2015

Abstract:

Abstract Ultrafiltration (UF) permeates produced from reconstituted infant milk formula powder (IMF; 1.3%, w/w, protein) and reconstituted skim milk powder (SMP; 3.2% protein) were compared with simulated milk ultrafiltrate (SMUF) in terms of composition, physicochemical properties and impact, as dispersants, on the heat stability of model infant formula systems. Permeates from {IMF} and {SMP} were generated at 15 °C using a lab-scale {UF} unit with a 10 kDa cut-off polyethersulfone membrane. Operation at optimal cross-flow velocity and sub-critical flux allowed 1 L of {IMF} to be concentrated by a volume concentration factor (VCF) of 3 in 20 ± ۲ min, with minimal flux decline and constant trans-membrane pressure (TMP); conversely, {UF} took 33 ± ۴ min for SMP, with a decrease in flux and increase in {TMP} over that time. Permeate from {IMF} (IMFp) had a markedly different mineral profile to {SMP} permeate (SMPp), with the former having considerably lower levels of the major ions (e.g., calcium, phosphorus and sodium). IMFp, SMPp, {SMUF} or deionised water was used to reconstitute milk protein concentrate (MPC)80 and whey protein isolate (WPI) powders in combination to give 5.5% total protein and a 60:40 ratio of whey protein:casein. These model {IMFs} were assessed for heat stability at pH 6.8 and 140 °C; the type of dispersant used influenced heat stability strongly, with heat stability decreasing in the order water > {IMFp} > {SMPp} > SMUF. Calcium-ion concentrations of 0.01, 0.71, 1.51 and 1.77 mM L−۱ were measured for water, IMFp, {SMPp} and SMUF, respectively, indicating that increased heat stability of proteins dispersed in IMFp, compared to {SMPp} or SMUF, may have been due to lower calcium-ion concentration. This study highlights the influence of serum phase composition on the heat-induced destabilisation of infant formula ingredients and outlines a novel approach for the generation of IMFp, which is of importance in the development of ingredients which remain stable during the processing of {IMF} products.

Keywords: Ultrafiltration, Infant formula, Mineral profile, Physicochemical properties, Heat stability

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: استفاده از اولترافیلتراسیون برای آماده سازی یک رمان نفوذ برای استفاده در تست عملکرد مواد تشکیل دهنده فرمول نوزاد

نویسندگان: Shane V. Crowley and Tom F. O’Callaghan and Alan L. Kelly and Mark A. Fenelon and James A. O’Mahony

ژورنال: Separation and Purification Technology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده اولترافیلتراسیون (UF) نفوذ کرده از نوزاد دوباره پودر فرمول شیر تولید (صندوق بین المللی پول؛ ۱۳٪، W / W، پروتئین) و مجددا پودر شیر بدون چربی (SMP، پروتئین ۳۲٪) با ultrafiltrate شیر شبیه سازی شده (SMUF) از نظر ترکیب مقایسه شدند ، خواص فیزیکی و تاثیر، به عنوان دیسپرس کننده ها، در پایداری حرارتی سیستم های فرمول مدل نوزاد نفوذ از {صندوق بین المللی پول} و {SMP} در ۱۵ ° C با استفاده از یک واحد مقیاس آزمایشگاهی {UF} با ۱۰ کیلو دالتون برش پلی تولید شد عملیات غشاء در سرعت جریان عرضی مطلوب و زیر بحرانی شار مجاز ۱ L از {صندوق بین المللی پول} به توسط یک عامل غلظت حجم (VCF) از ۳ در ۲ ± ۲۰ دقیقه متمرکز می شود، با کاهش شار حداقل و فشار ترانس غشاء ثابت ( TMP)؛ برعکس، {UF} 4 ± ۳۳ دقیقه برای SMP، در زمان با کاهش شار و افزایش در {TMP} بیش از آن زمان، تراوه از {صندوق بین المللی پول} (IMFp) مشخصات معدنی قابل توجهی متفاوت به {SMP} نفوذ داشتند (SMPP)، با داشتن سابق سطح قابل توجهی پایین تر از یون های اصلی (به عنوان مثال، کلسیم، فسفر و سدیم) IMFp، SMPP، {SMUF} یا آب deionised برای بازسازی عصاره پروتئین شیر (MPC) 80 و پروتئین ایزوله آب پنیر (WPI) پودر در مورد استفاده قرار گرفت ترکیبی به ۵۵٪ پروتئین کل و نسبت ۶۰:۴۰ از پروتئین آب پنیر: کازئین این مدل {IMFs} برای پایداری حرارتی در pH 68 و ۱۴۰ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. نوع پخش استفاده پایداری حرارتی تحت تاثیر شدت، با پایداری حرارتی کاهش در آب سفارش u0026 gt؛ به {IMFp} u0026 gt؛ به {SMPP} u0026 gt؛ به غلظت کلسیم یون SMUF از ۰۰۱، ۰۷۱، ۱۵۱ و ۱۷۷ میلی متر L-1 برای آب اندازه گیری شد، IMFp، {SMPP} و SMUF، به ترتیب، نشان می دهد که افزایش پایداری حرارتی پروتئین پراکنده در IMFp، در مقایسه با {SMPP} یا SMUF ، ممکن است به دلیل کاهش غلظت کلسیم یون استاین مطالعه برجسته تاثیر ترکیب فاز سرم در بی ثباتی حرارت ناشی از مواد تشکیل دهنده فرمول نوزاد و به تشریح یک رویکرد جدید برای تولید IMFp، است که از اهمیت در توسعه مواد تشکیل دهنده که در طول پردازش {صندوق بین المللی پول} محصولات پایدار باقی می ماند
کلمات کلیدی:   اولترافیلتراسیون، شیر خشک نوزاد، مشخصات معدنی، خواص فیزیکوشیمیایی، ثبات حرارتی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله