» مقالات انگلیسی » Uroepithelial thickening improves detection of vesicoureteral reflux in infants with prenatal hydronephrosis

Uroepithelial thickening improves detection of vesicoureteral reflux in infants with prenatal hydronephrosisشناسه مقاله
10.1016/j.jpurol.2016.04.018
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Uroepithelial thickening improves detection of vesicoureteral reflux in infants with prenatal hydronephrosis

Authors: Zachary N. Gordon and Daryl J. McLeod and Christina B. Ching and Daniel B. Herz and D. Gregory Bates and Brian Becknell and Seth A. Alpert

Journal: Journal of Pediatric Urology

Year: 2016

Abstract:

SummaryIntroduction Postnatal evaluation of prenatal hydronephrosis (PNH) often includes a voiding cystourethrogram (VCUG) for {VUR} assessment. Despite limited supporting data, {VCUG} is currently recommended if postnatal renal and bladder ultrasound (RBUS) reveals moderate/severe hydronephrosis (HN) or hydroureter (HU). Recent studies have shown {VUR} is more accurately diagnosed by using certain sonographic findings as criteria for obtaining VCUG. Uroepithelial thickening (UET) of the renal pelvis is a finding associated with high-grade vesicoureteral reflux (HGVUR); however, the clinical significance of {UET} with {PNH} has not been studied. Objective We sought to determine if the presence of {UET} implies increased risk for VUR, and to investigate whether {UET} can improve the test characteristics of {RBUS} for VUR. Study design We retrospectively analyzed postnatal {RBUS} and {VCUG} findings in infants ≤۳۰ days undergoing evaluation for “prenatal hydronephrosis” over an 11-year period. We used logistic regression to identify factors associated with VUR. Test characteristics of {RBUS} for {HGVUR} were compared based on the presence of {UET} and two criteria sets to define abnormal RBUS. Criteria set 1 consisted of {HN} {SFU} grade 3–۴ and/or HU; criteria set 2 was defined by the presence of two of following: UET, HU, duplication, and/or renal dysmorphia. Results Of 135 patients, 39 (29%) had VUR, of whom 16 (41%) had HGVUR. {UET} was significantly associated with {VUR} (p < ۰٫۰۰۱), and the sensitivity for {HGVUR} based on {UET} alone was 94%. On multivariable analysis, UET, HU, duplication, and renal dysmorphia remained significant independent predictors of HGVUR. Compared to criteria 1, using criteria 2 resulted in 43 fewer VCUGs, and significant improvement in sensitivity and specificity for {HGVUR} (Table). Discussion Consistent with previous studies, {HN} alone on postnatal {RBUS} has little value in predicting the presence or severity of VUR. This study is the largest known series to evaluate {UET} in the setting of PNH, and our results demonstrate that UET, as well as HU, duplication and renal dysmorphia, are independent sonographic findings predicting HGVUR. Using our proposed criteria, the probability of {HGVUR} is fourfold more than the prevalence described in the literature, and importantly, when compared to the criteria recommended by the {SFU} and AUA, would have resulted in 53% fewer {VCUGs} while missing zero cases of HGVUR. Conclusion In infants with PNH, the sonographic findings of UET, HU, duplication and renal dysmorphia independently indicate greater risk of HGVUR, and the sensitivity and specificity of {RBUS} for {HGVUR} is markedly improved when at least two of the four are present.

Keywords: Vesicoureteral reflux, Prenatal hydronephrosis, Uroepithelial thickening, Hydroureter, Renal bladder ultrasonography

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ضخامت Uroepithelial تشخیص ریفلاکس مثانه به حالب را بهبود می بخشد در نوزادان با هیدرونفروز قبل از تولد

نویسندگان: Zachary N. Gordon and Daryl J. McLeod and Christina B. Ching and Daniel B. Herz and D. Gregory Bates and Brian Becknell and Seth A. Alpert

ژورنال: Journal of Pediatric Urology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
ارزیابی SummaryIntroduction پس از تولد هیدرونفروز قبل از تولد (PNH) اغلب شامل سیستو یورتروگرام حین ادرار (VCUG) برای {VUR} ارزیابی با وجود داده حمایت از محدود، {VCUG} در حال حاضر توصیه می شود اگر پس از تولد کلیوی و مثانه سونوگرافی (RBUS) نشان می دهد متوسط ​​/ هیدرونفروز شدید (HN) یا hydroureter (HU) مطالعات اخیر نشان داده {} VUR یافته در ارتباط با درجه بالا ریفلاکس مثانه به حالب (HGVUR) است با دقت بیشتری با استفاده از یافتههای سونوگرافی خاص به عنوان معیار برای به دست آوردن VCUG Uroepithelial ضخامت (UET) از لگنچه کلیه تشخیص داده می شود. با این حال، اهمیت بالینی {UET} با {PNH} مطالعه نشده است هدف ما به دنبال تعیین اگر حضور {UET} یعنی ریسک برای VUR افزایش یافته است، و برای بررسی اینکه آیا {UET} می توانید ویژگی های آزمون {RBUS بهبود } برای طراحی مطالعه به صورت گذشته نگر VUR ما تجزیه و تحلیل پس از تولد {RBUS} و {VCUG} یافته در نوزادان ≤۳۰ روز تحت ارزیابی برای بیش از یک دوره ۱۱ ساله ما با استفاده از رگرسیون لجستیک برای شناسایی عوامل مرتبط با ویژگی های تست VUR از {RBUS } برای {HGVUR} بر اساس حضور {UET مقایسه شد} و دو معیار مجموعه به تعریف معیارهای غیر طبیعی RBUS مجموعه ۱ شامل {HN} {} SFU درجه ۳/۴ و / یا HU. معیارهای تعیین ۲ با حضور دو نفر از زیر تعریف شده بود: UET، HU، تکرار، و / یا کلیوی dysmorphia نتایج ۱۳۵ بیمار، ۳۹ (۲۹٪) بود VUR، از آنها ۱۶ (۴۱٪) HGVUR {UET} بود به طور قابل توجهی با {VUR} (P u0026 lt؛ بدون ۰،۰۰۱) همراه است، و حساسیت برای {HGVUR} بر اساس {UET} 94٪ به تنهایی در تجزیه و تحلیل چند متغیره، UET، HU، تکرار و dysmorphia کلیه پیش بینی مستقل و قابل توجه HGVUR در مقایسه با باقی مانده معیارهای ۱، با استفاده از معیارهای ۲ در ۴۳ VCUGs کمتر، و بهبود قابل توجهی در حساسیت و ویژگی برای {HGVUR} (جدول)بحث سازگار با مطالعات قبلی، {HN} به تنهایی در پس از تولد {RBUS} دارای ارزش کمی در پیش بینی حضور یا شدت VUR این مطالعه بزرگترین مجموعه شناخته شده است که به ارزیابی {UET} در زمینه PNH و نتایج نشان دادند که UET ، و همچنین HU، تقلید و dysmorphia کلیوی، یافتههای سونوگرافی مستقل پیش بینی HGVUR با استفاده از معیارهای پیشنهادی ما، احتمال {HGVUR} است بیش از شیوع گزارش شده در منابع چهار برابر، و مهمتر، هنگامی که به معیارهای مقایسه توصیه شده توسط {SFU} و AUA می کردند، در ۵۳٪ کمتر {VCUGs} منجر در حالی که از دست رفته صفر موارد HGVUR نتیجه گیری در نوزادان با PNH، یافته سونوگرافی UET، HU، تقلید و dysmorphia کلیوی به طور مستقل نشان می دهد خطر ابتلا به HGVUR، و حساسیت و ویژگی {RBUS} {برای HGVUR} قابل توجهی بهبود یافته است که حداقل دو نفر از چهار وجود دارد
کلمات کلیدی:   ریفلاکس مثانه به حالب، پیش از تولد هیدرونفروز، Uroepithelial ضخامت، Hydroureter، مثانه کلیه سونوگرافی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله