» مقالات انگلیسی » Ultrasound-guided contrast enema for meconium obstruction in very low birth weight infants: Factors that affect treatment success

Ultrasound-guided contrast enema for meconium obstruction in very low birth weight infants: Factors that affect treatment successشناسه مقاله
10.1016/j.ejrad.2015.06.006
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Ultrasound-guided contrast enema for meconium obstruction in very low birth weight infants: Factors that affect treatment success

Authors: Hyun-Hae Cho and Jung-Eun Cheon and Young Hun Choi and So Mi Lee and Woo Sun Kim and In-One Kim and Su-Mi Shin and Ee-Kyung Kim and Han-Suk Kim and Jung-Hwan Choi and Sun kyoung You

Journal: European Journal of Radiology

Year: 2015

Abstract:

AbstractIntroduction This study aimed to assess the therapeutic results of ultrasound (US)-guided water-soluble contrast enema in very low birth weight (VLBW) preterm infants (<1,500 g) with meconium obstruction and to study factors that affect therapeutic results. Methods This study included a total of 33 consecutive {VLBW} infants with clinically diagnosed meconium obstruction underwent US-guided water-soluble contrast enema, from April 2007 to March 2014. Patients were classified into two groups based on to procedure outcome: the success group (evacuation of the meconium plug resolution followed by improved bowel distention within 2 days of the procedure, without additional interventions), and the failure group (the contrast enema failed to relieve the obstruction, or other procedure-related complications occurred). Patient- and mother-related clinical factors and procedure-related factors were compared between both groups. Results Overall success rate was 54.5%, with 18 successful (M:F = 10:8), and 15 failure (M:F = 7:8) cases. When compared with the failure group, the success group patients showed statistically significant older gestational age (29+1 vs. 27 weeks; p = 0.028), larger birth weight (1023.1 g vs. 790.3 g; p = 0.048), and higher body weight on the day of the procedure (1036.2 g vs. 801.6 g, p = 0.049). However, no statistically significant differences were seen between other patient and maternal factors. Among the procedure-related factors, retrial of contrast injection during the procedure was associated with significantly higher success than the single trial (p = 0.027). The presence of refluxed contrast into the distal ileum was the statistically significant predictor for success of the procedure (p = 0.038). There were three cases of bowel perforation (9.1% per person). Conclusion US-guided water-soluble contrast enema in {VLBW} infants with meconium obstruction showed a 54.5% success rate and a 9.1% perforation rate per person. Among the procedure-related factors, retrial of contrast injection during the procedure and the presence of refluxed contrast into the distal ileum were related to the success of the procedure.

Keywords: Neonate, Preterm, Very low birth weight infant, Meconium obstruction, Contrast enema, Ultrasonography

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: هدایت سونوگرافی انما با کنتراست برای انسداد مکونیوم در بسیار پایین نوزاد با وزن: عواملی که موفقیت درمان را تحت تاثیر قرار

نویسندگان: Hyun-Hae Cho and Jung-Eun Cheon and Young Hun Choi and So Mi Lee and Woo Sun Kim and In-One Kim and Su-Mi Shin and Ee-Kyung Kim and Han-Suk Kim and Jung-Hwan Choi and Sun kyoung You

ژورنال: European Journal of Radiology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
مقدمه هدف از این مطالعه ارزیابی نتایج درمانی امواج اولتراسوند (US) -guided محلول در آب در مقابل انما در وزن تولد بسیار پایین (VLBW) نوزادان نارس (به u0026 lt؛ ۱۵۰۰ گرم) با انسداد مکونیوم و عوامل موثر در نتایج درمانی روش ها این تاثیر می گذارد مطالعه در مجموع شامل ۳۳ متوالی {VLBW} نوزادان با انسداد مکونیوم بالینی تشخیص داده تحت آمریکا هدایت محلول در آب انما با کنتراست، از آوریل ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۱۴ بیماران به بر اساس به نتیجه روش دو گروه طبقه بندی شدند: گروه موفقیت (تخلیه قطعنامه مکونیوم پلاگین و پس از بهبود اتساع روده در عرض ۲ روز از این روش، بدون مداخلات اضافی)، و گروه شکست (انما با کنتراست موفق به از بین بردن انسداد، و یا دیگر عوارض مربوط به روش رخ داده است) بیمار و مادر مربوط بالینی عوامل و عوامل مربوط به روش بین دو گروه مقایسه شد نمایش نتایج: از میزان موفقیت کلی ۵۴۵ درصد بود، با ۱۸ موفق (M: F = 10: 8)، و ۱۵ شکست (M: F = 7: 8) موارد، زمانی که در مقایسه با شکست گروه، بیماران گروه موفقیت آماری معنی دار سن حاملگی های قدیمی تر (۲۹ + ۱ در مقابل ۲۷ هفته نشان داد؛ = ۰۰۲۸ P)، وزن بزرگتر تولد (۱۰۲۳۱ گرم در مقابل ۷۹۰۳ گرم؛ = ۰۰۴۸ P)، و وزن بدن بالاتر در روز از این روش (۱۰۳۶۲ گرم در مقابل ۸۰۱۶ گرم، = ۰۰۴۹ ص) با این حال، هیچ تفاوت آماری معناداری بین دیده شد دیگر بیمار و عوامل مادری در میان عوامل مرتبط با روش، محاکمه مجدد تزریق کنتراست در طی عمل پیش بینی آماری معنی دار برای موفقیت با موفقیت قابل توجهی بالاتر از محاکمه تک (P = 0027) حضور مقابل روان (Reflux) به ایلئوم انتهایی همراه بود از این روش (= ۰۰۳۸ P) سه مورد از پرفوراسیون روده وجود دارد (۹۱٪ به ازای هر نفر)نتیجه گیری آمریکا هدایت محلول در آب انما با کنتراست در {VLBW} نوزادان با انسداد مکونیوم نشان داد میزان موفقیت ۵۴۵٪ و ۹۱٪ نرخ سوراخ در هر فرد از جمله عوامل مربوط به روش، محاکمه مجدد تزریق کنتراست در طی عمل و حضور روان (Reflux) مقابل به ایلئوم انتهایی مربوط به موفقیت این روش شد
کلمات کلیدی:   نوزاد نارس، تولد بسیار پایین نوزاد وزن، مکونیوم انسداد، انما با کنتراست، سونوگرافی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله