» مقالات انگلیسی » Tracheomegaly in Infants with Severe Congenital Diaphragmatic Hernia Treated with Fetal Endoluminal Tracheal Occlusion

Tracheomegaly in Infants with Severe Congenital Diaphragmatic Hernia Treated with Fetal Endoluminal Tracheal Occlusionشناسه مقاله
10.1016/j.jpeds.2014.02.023
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Tracheomegaly in Infants with Severe Congenital Diaphragmatic Hernia Treated with Fetal Endoluminal Tracheal Occlusion

Authors: Augusto Zani and Maria Sellars and Pamela Allen and Athanasios Tyraskis and Kypros Nicolaides and Anne Greenough and Shailesh Patel and Mark Davenport and Niyi Ade-Ajayi

Journal: The Journal of Pediatrics

Year: 2014

Abstract:

Objective To measure and evaluate the effects of tracheal dimensions on survival and ventilation in a large series of infants with congenital diaphragmatic hernia (CDH) treated antenatally with fetal endoluminal tracheal occlusion (FETO). Study design Tracheal dimensions on chest radiograph (CR) were measured by 2 blinded radiologists. Survival, day 1 best oxygenation index and duration of ventilation, continuous positive airway pressure, and hospital stay were recorded. Survivors with a minimum 12-month follow-up were longitudinally compared for incidence of gastroesophageal reflux, chest infections, chest deformities, and hernia recurrence. Results Seventy infants with {CDH} (41 who underwent FETO) were treated between 2004 and 2010. Hernia repair was performed in 26 infants without {FETO} (8 with patch repair) and 35 infants with {FETO} (26 with patch repair; P = .0015). Infants with {FETO} had a wider trachea than those without {FETO} at {T1} (P < .0001) and between {T1} and the carina (P < .0001). Tracheal diameter was similar in survivors and nonsurvivors in the {FETO} group. Tracheal size was not correlated with day 1 best oxygenation index in the {FETO} group (R2 = 0.17) or the non-FETO group (R2 = 0.07). There were no between-group differences in duration of mechanical ventilation (P = .30), continuous positive airway pressure (P = .20), or hospital stay (P = .30). In the longitudinal study, tracheal widths were larger on the last {CR} than on preoperative {CR} in patients without {FETO} (T1, P = .02; widest point, P = .001; carina, P = .0001), and for patients with {FETO} at the widest point (P < .0001) and at the carina (P < .0001), but not at {T1} (P = .12). There were no differences in clinical variables between the {FETO} and non-FETO groups. Conclusion {FETO} has a significant impact on tracheal size of infants with CDH; however, tracheal size does not affect survival or the requirement for early respiratory support.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Tracheomegaly در نوزادان با شدید مادرزادی دیافراگم فتق تحت درمان با جنین Endoluminal تراشه انسداد

نویسندگان: Augusto Zani and Maria Sellars and Pamela Allen and Athanasios Tyraskis and Kypros Nicolaides and Anne Greenough and Shailesh Patel and Mark Davenport and Niyi Ade-Ajayi

ژورنال: The Journal of Pediatrics

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
هدف: اندازه گیری و ارزیابی اثرات ابعاد تراشه در بقا و تهویه در یک سری زیادی از نوزادان با فتق مادرزادی دیافراگم (CDH) قبل از تولد با ابعاد جنین انسداد تراشه endoluminal (FETO) مطالعه طراحی تراشه در رادیوگرافی قفسه سینه درمان (CR) توسط اندازه گیری شد ۲ رادیولوژیست کور بقا، ۱ روز بهترین شاخص اکسیژن و مدت زمان تهویه، فشار مثبت مداوم، و اقامت در بیمارستان بازماندگان با حداقل ۱۲ ماه پیگیری ثبت طولی برای بروز ریفلاکس معده به مری، عفونت های قفسه سینه، تغییر شکل قفسه سینه در مقایسه شدند، و عود فتق نمایش نتایج: از هفتاد نوزادان با {CDH} (41 که تحت FETO) بین سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ تعمیر فتق درمان شدند در ۲۶ نوزاد بدون {FETO} (8 با تعمیر پچ) و ۳۵ نوزاد با {FETO} (26 با پچ انجام شد تعمیر، ۰۰۰۱) و بین {} T1 P u0026 LT و کارینا (؛ = ۰۰۱۵ P) نوزادان با {} FETO نای گسترده تر از کسانی که بدون {FETO} در {T1} (P u0026 LT بود. ۰۰۰۱) قطر تراشه در بازماندگان و nonsurvivors در {FETO} اندازه گروه تراشه مشابه بود با روز ۱ بهترین شاخص اکسیژن در گروه {FETO} (R2 = 017) و یا غیر FETO گروه (R2 = 007) وجود دارد در ارتباط بود تفاوت بین گروه در مدت زمان تهویه مکانیکی (۳۰ = P)، فشار مثبت مداوم (P = 20)، و یا بستری در بیمارستان (۳۰ = P) در مطالعه طولی بودند، عرض تراشه بزرگتر در آخرین {CR} بود نسبت به قبل از عمل {CR} در بیماران بدون {FETO} (T1، P = 02؛ وسیع ترین نقطه، P = 001؛ کارینا، P = 0001)، و برای بیماران مبتلا به {FETO} در وسیع ترین نقطه (P u0026 lt؛ بدون ۰،۰۰۱) و در کارینا (P u0026 lt؛ بدون ۰،۰۰۱)، اما نه {T1} (P = 12) هیچ تفاوتی در متغیرهای بالینی بین {} FETO و غیر FETO گروه وجود داردنتیجه گیری {FETO} دارای یک تاثیر قابل توجهی در اندازه تراشه نوزادان با CDH؛ با این حال، اندازه تراشه بقای یا نیاز به پشتیبانی اوایل تنفسی تاثیر نمی گذارد
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله