» مقالات انگلیسی » Timing of initiation, patterns of breastfeeding, and infant survival: prospective analysis of pooled data from three randomised trials

Timing of initiation, patterns of breastfeeding, and infant survival: prospective analysis of pooled data from three randomised trialsشناسه مقاله
10.1016/S2214-109X(16)00040-1
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Timing of initiation, patterns of breastfeeding, and infant survival: prospective analysis of pooled data from three randomised trials

Authors: NEOVITA Study Group

Journal: The Lancet Global Health

Year: 2016

Abstract:

SummaryBackground Although the benefits of exclusive breastfeeding for child health and survival, particularly in the post-neonatal period, are established, the independent beneficial effect of early breastfeeding initiation remains unclear. We studied the association between timing of breastfeeding initiation and post-enrolment neonatal and post-neonatal mortality up to 6 months of age, as well as the associations between breastfeeding pattern and mortality. Methods We examined associations between timing of breastfeeding initiation, post-enrolment neonatal mortality (enrolment 28 days), and post-neonatal mortality up to 6 months of age (29–۱۸۰ days) in a large cohort from three neonatal vitamin A trials in Ghana, India, and Tanzania. Newborn babies were eligible for these trials if their mother reported that they were likely to stay in the study area for the next 6 months, they could feed orally, were aged less than 3 days, and the primary caregiver gave informed consent. We excluded infants who initiated breastfeeding after 96 h, did not initiate, or had missing initiation status. We pooled the data from both randomised groups of the three trials and then categorised time of breastfeeding initiation as: at ≤۱ h, 2–۲۳ h, and 24–۹۶ h. We defined breastfeeding patterns as exclusive, predominant, or partial breastfeeding at 4 days, 1 month, and 3 months of age. We estimated relative risks using log binomial regression and Poisson regression with robust variances. Multivariate models controlled for site and potential confounders. Findings Of 99 ۹۳۸ enrolled infants, 99 ۶۳۲ babies initiated breastfeeding by 96 h of age and were included in our prospective cohort. 56 ۹۸۱ (۵۷·۲%) initiated breastfeeding at ≤۱ h, 38 ۰۴۳ (۳۸·۲%) at 2–۲۳ h, and 4608 (4·۶%) at 24–۹۶ h. Compared with infants initiating breastfeeding within the first hour of life, neonatal mortality between enrolment and 28 days was higher in infants initiating at 2–۲۳ h (adjusted relative risk 1·۴۱ [۹۵% {CI} 1·۲۴–۱·۶۲], p<0·۰۰۰۱), and in those initiating at 24–۹۶ h (1·۷۹ [۱·۳۹–۲·۳۰], p<0·۰۰۰۱). These associations were similar when deaths in the first 4 days of life were excluded (1·۳۲ [۱·۱۰–۱·۵۸], p=0·۰۰۳, for breastfeeding initiation at 2–۲۳ h, and 1·۹۰ [۱·۳۸–۲·۶۲], p=0·۰۰۰۱, for initiation at 24–۹۶ h). When data were stratified by exclusive breastfeeding status at 4 days of age (p value for interaction=0·۶۹۰), these associations were also similar in magnitude but with wider confidence intervals for initiation at 2–۲۳ h (1·۴۱ [۱·۱۲–۱·۷۷], p=0·۰۰۳) and for initiation at 24–۹۶ h (1·۵۱ [۰·۶۳–۳·۶۵], p=0·۳۵۷). Exclusive breastfeeding was also associated with the lower mortality during the first 6 months of life (1–۳ months mortality: exclusive vs partial breastfeeding at 1 month 1·۸۳ [۱·۴۵–۲·۳۲], p<0·۰۰۰۱, and exclusive breastfeeding vs no breastfeeding at 1 month 10·۸۸ [۸·۲۷–۱۴·۳۱], p<0·۰۰۰۱). Interpretation Our findings suggest that early initiation of breastfeeding reduces neonatal and early infant mortality both through increasing rates of exclusive breastfeeding and by additional mechanisms. Both practices should be promoted by public health programmes and should be used in models to estimate lives saved. Funding Bill & Melinda Gates Foundation through a grant to the WHO.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: زمان شروع، الگوهای تغذیه با شیر مادر، و مرگ و میر نوزادان: تجزیه و تحلیل آینده نگر از داده های تلفیقی از سه کارآزمایی های تصادفی

نویسندگان: NEOVITA Study Group

ژورنال: The Lancet Global Health

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه اگر چه مزایای شیردهی منحصر به فرد برای سلامت کودک و بقا، به ویژه در دوران پس از نوزادان، برقرار شد، از اثرات مفید مستقل از شروع تغذیه با شیر مادر در اوایل هنوز مشخص نیست که ما ارتباط بین زمان شروع تغذیه با شیر مادر و بعد از ثبت نام نوزادان و پست مورد مطالعه قرار مرگ و میر -neonatal تا ۶ ماه از سن، و همچنین ارتباط بین الگوی تغذیه با شیر مادر و روش ها مرگ و میر ما ارتباط بین زمان شروع تغذیه با شیر مادر، مرگ و میر نوزادان پس از ثبت نام (ثبت نام ۲۸ روز)، و مرگ و میر پس از نوزادان مورد بررسی قرار تا ۶ ماه سن (۲۹-۱۸۰ روز) در یک گروه بزرگ از سه آزمایش ویتامین A نوزادان در غنا، هند، و تانزانیا نوزادان واجد شرایط برای این آزمایش بودند اگر مادر خود گزارش داد که آنها احتمالا به ماندن در منطقه مورد مطالعه به مدت ۶ بعدی ماه، آنها می توانند به صورت خوراکی غذا، کمتر از ۳ روز سن داشتند و مراقب اصلی داد رضایت آگاهانه ما نوزادانی که با شیر مادر پس از ۹۶ ساعت آغاز حذف شدند، آیا شروع نکرده اید، یا به حال از دست رفته وضعیت شروع ما داده ها را از هر دو گروه تصادفی از مخلوط سه آزمایش انجام و پس از آن زمان شروع به تغذیه با شیر مادر به عنوان طبقه بندی: در ≤۱ ساعت، ۲/۲۳ ساعت و ۲۴-۹۶ ساعت ما الگوهای تغذیه با شیر مادر به عنوان منحصر به فرد، غالب یا شیردهی جزئی در ۴ روز، ۱ ماه تعریف شده، و ۳ ماه سن ما خطرات نسبی با استفاده از ورود رگرسیون دو جمله ای و رگرسیون پواسون با واریانس قوی مدل چند متغیره برای سایت و عوامل مخدوش کننده بالقوه یافته های ۹۹ ۹۳۸ نوزاد ثبت نام، ۹۹ ۶۳۲ نوزادان تغذیه با شیر مادر آغاز کنترل ۹۶ ساعت سن برآورد شده و در کوهورت آینده نگر انتخاب شدند ۵۶ ۹۸۱ (۵۷ · ۲٪) تغذیه با شیر مادر در ≤۱ ساعت، ۳۸ ۰۴۳ (۳۸ · ۲٪) در ۲/۲۳ ساعت، و ۴۶۰۸ (۴ · ۶٪) در ۲۴-۹۶ ساعت شروعدر مقایسه با نوزادان شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول زندگی، مرگ و میر نوزادان بین ثبت نام و ۲۸ روز در نوزادان شروع در ۲/۲۳ ساعت است (تنظیم خطر نسبی ۱ · ۴۱ بالاتر بود ۹۵٪ {} CI 1 · ۲۴-۱ · ۶۲ ، ص به u0026 lt؛ ۰ · ۰۰۰۱)، و در آن شروع در ۲۴-۹۶ ساعت است (۱ · ۷۹ ۱ · ۳۹-۲ · ۳۰، ص به u0026 lt؛ ۰ · ۰۰۰۱) این انجمن مشابه بود که مرگ و میر در ۴ روز اول زندگی ۱ حذف شدند (۱ · ۳۲ ۱ · ۱۰/۰۱ · ۵۸، P = 0 · ۰۰۳، برای شروع تغذیه با شیر مادر در ۲/۲۳ ساعت و ۹۰ · ۱ · ۳۸-۲ · ۶۲، P = 0 · ۰۰۰۱ برای شروع در ۲۴-۹۶ ساعت) هنگامی که داده ها با وضعیت تغذیه انحصاری در ۴ روز سن (مقدار p برای تعامل = ۰ · ۶۹۰) طبقه بندی شدند، این انجمن همچنین در قدر اما با فاصله اطمینان گسترده تر برای شروع در ۲- مشابه بود ۲۳ ساعت (۱ · ۴۱ ۱ · ۱۲/۰۱ · ۷۷، P = 0 · ۰۰۳) و برای شروع در ۲۴-۹۶ ساعت است (۱ · ۵۱ ۰ · ۶۳-۳ · ۶۵، P = 0 · ۳۵۷) شیردهی منحصر به فرد نیز با مرگ و میر کمتری در طول ۶ ماه اول زندگی همراه بود (۱-۳ ماه مرگ و میر: در ۱ ماه ۱ · منحصر به فرد مقابل تغذیه با شیر مادر جزئی ۸۳ ۱ · ۴۵-۲ · ۳۲، ص به u0026 lt؛ ۰ · ۰۰۰۱، و شیردهی منحصر به فرد مقابل هیچ تغذیه با شیر مادر در ۱ ماه ۱۰ · ۸۸ ۸ · ۲۷-۱۴ · ۳۱، ص به u0026 lt؛ ۰ · ۰۰۰۱) تفسیر یافته های ما نشان می دهد که شروع زود هنگام تغذیه با شیر مادر را کاهش می دهد مرگ و میر نوزادان نوزادان و اوایل هر دو از طریق افزایش نرخ شیردهی منحصر به فرد و توسط مکانیسم های اضافی هر دو شیوه باید با برنامه های بهداشت عمومی ترویج و باید در مدل برآورد زندگی استفاده ذخیره بودجه بیل از u0026 amp؛ بنیاد گیتس ملیندا از طریق کمک مالی به WHO
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله