» مقالات انگلیسی » Three physiological responses in fathers and non-fathers’ to vocalizations of typically developing infants and infants with Autism Spectrum Disorder

Three physiological responses in fathers and non-fathers’ to vocalizations of typically developing infants and infants with Autism Spectrum Disorderشناسه مقاله
10.1016/j.ridd.2015.06.007
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Three physiological responses in fathers and non-fathers’ to vocalizations of typically developing infants and infants with Autism Spectrum Disorder

Authors: Gianluca Esposito and Stefano Valenzi and Tanvir Islam and Marc H. Bornstein

Journal: Research in Developmental Disabilities

Year: 2015

Abstract:

Abstract Children with ASD, even before receiving a formal diagnosis, express atypical patterns of distress vocalizations (namely, episodes of crying). Their cries have higher fundamental frequencies, shorter inter-bout pauses, and fewer utterances. Cries of children with {ASD} are also perceived differently from other cries, and these perceptual differences may alter parent–infant interaction. This study assessed multiple physiological responses in fathers and non-fathers to atypical distress vocalizations (cries of children with ASD), acoustically matched typical distress vocalizations (cries of typically developing children), and positive vocalizations (laughter of typically developing children). The experimental procedures were designed to measure how components of the autonomic nervous system respond to typical and atypical infant vocalizations. Three convergent methodologies (Galvanic Skin Response—GSR; cardiac dynamics via Inter-Beat Interval—IBI; right hand temperature change—RHTC) were performed on two groups with contrasting caregiving experience: fathers of typically developing children (n = 10) and non-fathers (n = 10). Inferential statistical analysis compared the two groups (fathers, non-fathers) and three stimulus types (ASD cry, typical cry, laughter) for the three measures (GSR, IBI, RHTC). Both fathers and non-fathers showed greater negative responses (increased GSR) to {ASD} cries compared to typical cries and laughter. Fathers showed higher {IBI} and greater temperature increases (RHTC) than non-fathers while listening to typical and atypical cries. Fathers and non-fathers showed more emotional arousal mediated by sympathetic activation while listening to cries of children with ASD. Fathers were calmer and acted more promptly than non-fathers while listening to typical cries, perhaps because the fathers had more experience in caring for crying infants. These findings point to similarities and differences in fathers’ and non-fathers’ physiological responsiveness to cries of children with {ASD} and might guide specific intervention programs for parents of children at risk of ASD.

Keywords: {ASD} cry, Atypical cry, Communication, Atypical development

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: سه واکنش های فیزیولوژیکی در پدران و غیر پدران به صدا در حال توسعه معمول نوزادان و شیرخواران مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

نویسندگان: Gianluca Esposito and Stefano Valenzi and Tanvir Islam and Marc H. Bornstein

ژورنال: Research in Developmental Disabilities

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده کودکان مبتلا به ASD، حتی قبل از دریافت یک تشخیص رسمی، بیان الگوهای غیر معمول از صدا پریشانی (یعنی، حملات گریه) فریادهای خود دارای فرکانس اساسی بالاتر، کوتاه مکث بین غرفه، و گفتار کمتر گریه می کند از کودکان مبتلا به {ASD} نیز متفاوت از دیگر گریه درک شده، و این تفاوت ادراکی ممکن است تعامل پدر و مادر نوزاد را تغییر دهد این مطالعه مورد بررسی قرار واکنش های فیزیولوژیکی متعدد در پدران و غیر پدران به صدا پریشانی آتیپیک (گریه می کند از کودکان مبتلا به ASD)، شنوایی همسان صدا پریشانی معمولی (گریه می کند از معمول در حال توسعه از طریق اینتر-بیت پویایی قلبی؛ کودکان)، و صدا مثبت (خنده از کودکان به طور معمول در حال توسعه) روش تجربی برای اندازه گیری اجزای سیستم عصبی خودکار پاسخ به صدا نوزاد معمولی و غیر معمولی سه روش همگرا (گالوانیک پوست پاسخ-GSR طراحی شده بودند فاصله-IBI، درجه حرارت دست راست تغییر RHTC) در دو گروه با متضاد تجربه مراقبت انجام شد: پدران کودکان به طور معمول در حال توسعه (۱۰ = n) و غیر پدران (۱۰ نفر) تجزیه و تحلیل آماری استنباطی مقایسه دو گروه (پدران، غیر پدران) و سه نوع محرک (ASD گریه کرد، گریه معمولی، خنده) برای سه اقدامات (GSR، IBI، RHTC) هر دو پدر و غیر پدران پاسخ بیشتر منفی (افزایش GSR) به {ASD} نشان داد گریه می کند در مقایسه با معمولی گریه می کند و پدران خنده بالاتر {IBI} و افزایش درجه حرارت بیشتر (RHTC) نسبت به غیر پدران نشان داد در حالی که گوش دادن به معمولی و غیر معمولی گریه پدران و غیر پدران نشان داد انگیختگی عاطفی بیشتر به واسطه فعال شدن سمپاتیک حالی که گوش دادن به گریه می کند از کودکان با پدران ASD شد آرام تر و بی درنگ بیشتری نسبت به غیر پدران عمل حالی که گوش دادن به فریاد معمولی، شاید به این دلیل پدران تجربه بیشتری در مراقبت از گریه نوزادان به حالاین یافته ها اشاره به شباهت ها و تفاوت در پدران و غیر پدران پاسخ فیزیولوژیکی به گریه می کند از کودکان مبتلا به ASD {} و ممکن است برنامه های مداخله ای خاص برای پدر و مادر از کودکان در معرض خطر ASD هدایت
کلمات کلیدی:   {ASD} گریه کرد، گریه غیر معمولی، ارتباطات، توسعه غیر معمولی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله