» مقالات انگلیسی » The role of elevated central-peripheral temperature difference in early detection of late-onset sepsis in preterm infants

The role of elevated central-peripheral temperature difference in early detection of late-onset sepsis in preterm infantsشناسه مقاله
10.1016/j.earlhumdev.2015.09.007
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The role of elevated central-peripheral temperature difference in early detection of late-onset sepsis in preterm infants

Authors: M. Ussat and C. Vogtmann and C. Gebauer and F. Pulzer and U. Thome and M. Knüpfer

Journal: Early Human Development

Year: 2015

Abstract:

AbstractAims The study investigated the association between clinical symptoms and late-onset sepsis (LOS) in preterm infants with the aim of identifying a non-invasive tool for the early detection of LOS. Methods This was a prospective study of 83 episodes of suspected {LOS} in 67 preterm infants. At the time {LOS} was suspected, we recorded a standardized set of clinical symptoms. A diagnosis of “clinical LOS” (Clin-LOS), “culture-proven LOS” (Prov-LOS) or “LOS not present” (No-LOS) was made on the basis of C-reactive protein (CrP) and blood culture results where Clin-LOS was defined as CrP > 10 mg/l, Prov-LOS was defined as CrP > 10 mg/l {AND} positive blood cultures, or it was established that there was no sepsis present (No-LOS). We examined univariable associations between clinical signs and {LOS} using odds ratio (OR) analysis and then adjusted the odds ratio (adOR) through binary regression analysis. Results Clin-LOS was diagnosed in 20/83 episodes, 19 cases were found to have Prov-LOS. Clinical signs which had a significant association with Clin-LOS were capillary refill time > 2 s (OR 2.9) and decreased responsiveness (OR 5.2), whereas there was a negative association between gastric residuals and {LOS} (OR 0.35). However, the most marked association was found for a greater central-peripheral temperature difference (cpTD) > 2 °C (OR 9). In Prov-LOS an increased heart rate (OR 3.1), prolonged capillary refill time (OR 3.3) and again an increased cpTD (OR 16) had a significant association with LOS, whereas gastric residuals were negatively associated (OR 0.29). Regression analysis showed that cpTD was the most striking clinical sign associated with both Clin- (adOR 6.3) and Prov-LOS (adOR 10.5). Conclusions Prolonged capillary refill time and – more impressive – elevated cpTD were the most useful clinical symptoms for detection of {LOS} in preterm infants. We especially suggest using cpTD as a predictor of LOS. It is a cheap, non-invasive and readily available tool for daily routines.

Keywords: Late-onset sepsis, Central-peripheral temperature difference, Preterm

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نقش اختلاف درجه حرارت مرکزی محیطی بالا در تشخیص زود هنگام سپسیس دیررس در نوزادان نارس

نویسندگان: M. Ussat and C. Vogtmann and C. Gebauer and F. Pulzer and U. Thome and M. Knüpfer

ژورنال: Early Human Development

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
AbstractAims مطالعه ارتباط بین علائم بالینی و سپسیس دیررس (LOS) در نوزادان نارس با هدف شناسایی یک ابزار غیر تهاجمی برای تشخیص زود هنگام از روش LOS بررسی این مطالعه آینده نگر از ۸۳ قسمت از مشکوک {LOS} بود در ۶۷ نوزاد نارس در زمان {LOS} مشکوک بود، ما ثبت یک مجموعه استاندارد از علائم بالینی تشخیص (تشخیص آزمای-LOS)، (امثال-LOS) و یا in 67 preterm infants At the time {LOS} was suspected, we recorded a standardized set of clinical symptoms A diagnosis of “clinical LOS” (Clin-LOS), “culture-proven LOS” (Prov-LOS) or “LOS not present ” (No-LOS) was made on the basis of C-reactive protein (CrP) and blood culture results where Clin-LOS was defined as CrP u0026gt; 10 میلی گرم / L، امثال-LOS به عنوان CRP ها u0026 gt تعریف شده بود. ۱۰ میلی گرم / L} و {کشت خون مثبت، یا آن را تاسیس شد که هیچ سپسیس حاضر (بدون LOS) ما انجمن تک متغیره بین علائم بالینی و {LOS} را مورد بررسی قرار وجود دارد با استفاده از نسبت شانس (OR) تجزیه و تحلیل و سپس نسبت شانس ابتلا تنظیم (ADOR) از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون باینری نتایج آزمای-LOS در ۲۰/۸۳ قسمت تشخیص داده شد، ۱۹ مورد به علائم بالینی امثال-LOS که تا به حال رابطه معنی داری با تشخیص آزمای-LOS زمان پر شدن مجدد مویرگی ها u0026 gt شده بودند. ۲ S (و یا ۲۹) و کاهش پاسخ (OR 52)، در حالی که یک ارتباط منفی بین باقیمانده معده و {LOS} (یا ۰۳۵) با این حال، ارتباط مشخص شده برای یک اختلاف دما مرکزی محیطی بیشتر بود (cpTD) وجود دارد u0026 gt؛ به ۲ ° C (یا ۹) در امثال لس افزایش میزان قلب (یا ۳۱)، طولانی مدت زمان پر شدن مجدد مویرگی (OR 33) و دوباره افزایش cpTD (OR 16) رابطه معنی داری با LOS حال، در حالی که باقیمانده معده منفی همراه بود (OR 029) تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که cpTD علامت بالینی قابل توجه ترین ارتباط با هر دو Clin- (ADOR 63) و امثال-LOS (ADOR 105) نتیجه گیری طولانی مدت زمان پر شدن مجدد مویرگی و – بیشتر چشمگیر – بالا cpTD علائم بالینی مفید ترین شد برای تشخیص {LOS} در نوزادان نارسما به خصوص پیشنهاد استفاده از cpTD به عنوان پیش بینی LOS این یک ابزار ارزان، غیر تهاجمی و به راحتی در دسترس برای امور روزمره است
کلمات کلیدی:   سپسیس دیررس، اختلاف درجه حرارت مرکزی-محیطی، زودرس

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله