» مقالات انگلیسی » The risk of stillbirth and infant death by each additional week of expectant management in twin pregnancies

The risk of stillbirth and infant death by each additional week of expectant management in twin pregnanciesشناسه مقاله
10.1016/j.ajog.2015.03.033
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The risk of stillbirth and infant death by each additional week of expectant management in twin pregnancies

Authors: Jessica M. Page and Rachel A. Pilliod and Jonathan M. Snowden and Aaron B. Caughey

Journal: American Journal of Obstetrics and Gynecology

Year: 2015

Abstract:

Objective The objective of the study was to compare the fetal/infant mortality risk associated with each additional week of expectant management with the mortality risk of immediate delivery in women with twin gestations. Study Design A retrospective cohort study was performed utilizing 2006–۲۰۰۸ National linked birth certificate and death certificate data. The incidence of stillbirth and infant death were determined for each week of pregnancy from 32 0/7 weeks’ through 40 6/7 weeks’ gestation. Pregnancies complicated by fetal anomalies were excluded. These measures were combined to estimate the theoretic risk of remaining pregnant an additional week by adding the risk of stillbirth during the extra week of pregnancy with the risk of infant death encountered with delivery during the following week. This composite fetal/infant mortality risk was compared with the risk of infant death associated with delivery at the corresponding gestational age. Results The risk of stillbirth increased with increasing gestational age, for example, between 37 and 38 weeks’ gestation (12.5 per 10,000 vs 22.5 per 10,000; P < .05). As expected, the risk of infant death following delivery gradually decreased as pregnancies approached term gestation. Week-by-week differences were statistically significant (P < .05) between 32 and 36 weeks with decreasing risk of infant death at advancing gestational ages. The composite risk of stillbirth and infant death associated with an additional week of pregnancy had a significant increase from 37 to 38 weeks’ gestation (43.9 per 10,000 vs 59.2 per 10,000; P < .05). At 37 weeks’ gestation, the relative risk of mortality was statistically significantly lower with immediate delivery as compared with expectant management (relative risk, 0.87; 95% confidence interval, 0.77–۰٫۹۹). Conclusion Our results suggest that fetal/infant death risk is minimized at 37 weeks’ gestation; however, individual maternal and fetal characteristics must also be taken into account when determining the optimal timing of delivery for twin pregnancies.

Keywords: expectant management, infant death, stillbirth, twin pregnancy

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: خطر مرگ نوزاد مرده و نوزاد توسط هر هفته اضافی از انتظاری در حاملگی دوقلو

نویسندگان: Jessica M. Page and Rachel A. Pilliod and Jonathan M. Snowden and Aaron B. Caughey

ژورنال: American Journal of Obstetrics and Gynecology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
هدف هدف از این مطالعه مقایسه خطر جنین / نوزاد مرگ و میر مرتبط با هر هفته اضافی از انتظاری با خطر مرگ و میر تحویل فوری در زنان با حاملگی دوقلو طراحی مطالعه یک مطالعه همگروهی گذشته نگر با استفاده از انجام شد ۲۰۰۶-۲۰۰۸ ملی مرتبط تولد گواهی نامه و گواهی فوت داده بروز مرگ نوزاد مرده و نوزاد برای هر هفته از بارداری از ۳۲ ۰/۷ هفته را از طریق ۴۰ ۶/۷ هفته بارداری بارداری همراه با ناهنجاریهای جنینی مشخص شد این اقدامات برآورد ریسک نظری ترکیب شدند از مطالعه خارج شدند باقی مانده باردار یک هفته بیشتر با اضافه کردن خطر تولد نوزاد مرده در طول هفته بیشتر از بارداری با خطر مرگ نوزاد با تحویل طی هفته آتی مواجه می شوند این خطر مرگ و میر / نوزاد جنین کامپوزیت با خطر مرگ نوزاد در ارتباط با تحویل در مقایسه شد مربوط به حاملگی نتایج سن خطر تولد نوزاد مرده با افزایش سن حاملگی افزایش یافته است، به عنوان مثال، بین ۳۷ و ۳۸ بارداری هفته (۱۲۵ در هر ۱۰،۰۰۰ در مقابل ۲۲۵ در ۱۰،۰۰۰؛ P به u0026 lt؛ ۰۵) به عنوان انتظار می رود، خطر ابتلا به نوزاد مرگ تحویل زیر به تدریج کاهش یافته و حاملگی نزدیک مدت بارداری هفته به هفته تفاوت آماری معنی دار بود (P u0026 lt؛ بدون ۰۵) بین ۳۲ و ۳۶ هفته با کاهش خطر مرگ نوزاد در پیشبرد سنین حاملگی بارداری، خطر نسبی مرگ و میر خطر ترکیبی از مرگ نوزاد مرده و نوزاد همراه با یک هفته بیشتر از بارداری افزایش قابل توجهی از ۳۷ تا ۳۸ هفتگی، در ۳۷ هفته بارداری (؛؛ P u0026 LT 05 439 در هر ۱۰،۰۰۰ در مقابل ۵۹۲ در ۱۰،۰۰۰) داشته آماری قابل توجهی با تحویل فوری کمتر در مقایسه با درمان انتظاری بود (خطر نسبی ۰۸۷؛ فاصله اطمینان ۹۵٪، ۰۷۷-۰۹۹)نتیجه گیری: نتایج ما نشان می دهد که خطر مرگ جنین / نوزاد است که در بارداری از هفته ۳۷ به حداقل برسد. با این حال، ویژگی های مادر و جنین فردی نیز باید در نظر گرفته شود که تعیین زمان بهینه تحویل برای حاملگی دوقلو
کلمات کلیدی:   انتظاری، مرگ نوزادان، تولد مرده، حاملگی دوقلو

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله