» مقالات انگلیسی » The Remote Food Photography Method Accurately Estimates Dry Powdered Foods—The Source of Calories for Many Infants

The Remote Food Photography Method Accurately Estimates Dry Powdered Foods—The Source of Calories for Many Infantsشناسه مقاله
10.1016/j.jand.2016.01.011
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The Remote Food Photography Method Accurately Estimates Dry Powdered Foods—The Source of Calories for Many Infants

Authors: Abby F. Duhé and L. Anne Gilmore and Jeffrey H. Burton and Corby K. Martin and Leanne M. Redman

Journal: Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground Infant formula is a major source of nutrition for infants, with more than half of all infants in the United States consuming infant formula exclusively or in combination with breast milk. The energy in infant powdered formula is derived from the powder and not the water, making it necessary to develop methods that can accurately estimate the amount of powder used before reconstitution. Objective Our aim was to assess the use of the Remote Food Photography Method to accurately estimate the weight of infant powdered formula before reconstitution among the standard serving sizes. Methods For each serving size (1 scoop, 2 scoops, 3 scoops, and 4 scoops), a set of seven test bottles and photographs were prepared as follow: recommended gram weight of powdered formula of the respective serving size by the manufacturer; three bottles and photographs containing 15%, 10%, and 5% less powdered formula than recommended; and three bottles and photographs containing 5%, 10%, and 15% more powdered formula than recommended (n=28). Ratio estimates of the test photographs as compared to standard photographs were obtained using standard Remote Food Photography Method analysis procedures. The ratio estimates and the {US} Department of Agriculture data tables were used to generate food and nutrient information to provide the Remote Food Photography Method estimates. Statistical analyses performed Equivalence testing using the two one-sided t tests approach was used to determine equivalence between the actual gram weights and the Remote Food Photography Method estimated weights for all samples, within each serving size, and within underprepared and overprepared bottles. Results For all bottles, the gram weights estimated by the Remote Food Photography Method were within 5% equivalence bounds with a slight underestimation of 0.05 g (90% CI −۰٫۴۹ to 0.40; P<0.001) and mean percent error ranging between 0.32% and 1.58% among the four serving sizes. Conclusions The maximum observed mean error was an overestimation of 1.58% of powdered formula by the Remote Food Photography Method under controlled laboratory conditions, indicating that the Remote Food Photography Method accurately estimated infant powdered formula.

Keywords: Dietary assessment, Digital photography, Infant feeding, Powdered formula, Bottle feeding

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: کنترل از راه دور غذایی روش عکاسی دقیق برآورد خشک پودر مواد غذایی منبع کالری برای بسیاری از نوزادان

نویسندگان: Abby F. Duhé and L. Anne Gilmore and Jeffrey H. Burton and Corby K. Martin and Leanne M. Redman

ژورنال: Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
شیر خشک نوزاد سابقه منبع اصلی تغذیه برای نوزادان، با بیش از نیمی از تمام نوزادان در ایالات متحده مصرف شیر خشک نوزاد منحصرا یا در ترکیب با شیر مادر انرژی در فرمول پودر نوزاد از پودر و آب به دست آمده، و لازم برای توسعه روش های است که می تواند با دقت برآورد مقدار پودر قبل از هدف بازسازی استفاده هدف ما به ارزیابی استفاده از کنترل از راه دور با استفاده از روش عکاسی مواد غذایی به دقت برآورد وزن فرمول پودر نوزاد قبل از بازسازی در میان وعده استاندارد اندازه روش برای هر خدمت اندازه (۱ حرکت شبیه چمچه زنی، ۲ قاشق، ۳ قاشق، و ۴ قاشق)، مجموعه ای از هفت بطری آزمون و عکس های به شرح زیر آماده شد: توصیه می شود گرم وزن از فرمول پودر به اندازه خدمت مربوطه توسط سازنده؛ سه بطری و عکس های ۱۵٪، ۱۰٪ و ۵٪ کمتر فرمول پودر از توصیه می شود. و سه بطری و عکس حاوی ۵٪، ۱۰٪ و ۱۵٪ فرمول پودر بیش از توصیه می شود (۲۸ نفر) برآورد نسبت از عکس مورد نسبت به عکس استاندارد با استفاده از استاندارد از راه دور غذایی روش عکاسی روش تجزیه و تحلیل برآورد نسبت به دست آمد و به {آمریکا} گروه جداول داده کشاورزی به تولید مواد غذایی و اطلاعات مواد مغذی مورد استفاده قرار گرفت به ارائه از راه دور به روش عکاسی مواد غذایی برآوردهای آماری تجزیه و تحلیل هم ارزی انجام آزمایش با استفاده از دو یک طرفه روش آزمون t برای تعیین هم ارزی بین وزن گرم واقعی و مورد استفاده قرار گرفت کنترل از راه دور غذایی روش عکاسی وزن تخمین زده شده برای تمام نمونه ها، در هر اندازه خدمت، و در بطری های underprepared و overprepared نتایج برای همه بطری، وزن گرم برآورد شده از راه دور غذایی روش عکاسی در ۵٪ ارزی بودند با دست کم گرفتن کمی از ۰۰۵ گرم مرزهای (۹۰٪ CI -049 به ۰۴۰٫ P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) و میانگین خطای درصد در محدوده بین ۰۳۲٪ و ۱۵۸٪ در میان چهار خدمت اندازه گیری حداکثر مشاهده میانگین خطا برآورد ۱۵۸٪ از فرمول پودر های از راه دور به روش عکاسی مواد غذایی تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی بود، نشان می دهد که عکاسی از مواد غذایی از راه دور روش دقت برآورد نوزاد فرمول پودر
کلمات کلیدی:   ارزیابی غذایی، عکاسی دیجیتال، تغذیه نوزاد، فرمول پودر، تغذیه بطری

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله