» مقالات انگلیسی » The Neurological Outcome of Isolated {PVL} and Severe {IVH} in Preterm Infants: Is It Fair to Compare?

The Neurological Outcome of Isolated {PVL} and Severe {IVH} in Preterm Infants: Is It Fair to Compare?شناسه مقاله
10.1016/j.pediatrneurol.2015.04.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The Neurological Outcome of Isolated {PVL} and Severe {IVH} in Preterm Infants: Is It Fair to Compare?

Authors: Muhammad T. Al Rifai and Khalil I. Al Tawil

Journal: Pediatric Neurology

Year: 2015

Abstract:

AbstractObjective We compared the neurological outcome of isolated periventricular leukomalacia and severe intraventricular hemorrhage in a cohort of very low birth weight infants born and managed at single tertiary-care center in Saudi Arabia. Methods We undertook a descriptive retrospective chart review of the neurological status of very low birth weight infants who were born and managed over a 5-year period at King Abdulaziz Medical City, Riyadh. The neurological outcome of neonates with isolated periventricular leukomalacia and severe intraventricular hemorrhage (grades {III} and IV) was studied and compared in relation to developmental delay and cerebral palsy. Results A total of 20 patients with isolated periventricular leukomalacia and 26 with severe intraventricular hemorrhage (grades {III} and IV) were identified for this study. Of 20 patients with isolated periventricular leukomalacia, 9 (45%) had good developmental outcome and 11 (55%) had bad developmental outcome. Of 26 patients of severe intraventricular hemorrhage, 14 (54%) had good developmental outcome and 12 (46%) had bad developmental outcome (P = ۰٫۵۵). Significant motor neurological deficit affecting function is distributed as follows: 11/20 (55%) in the isolated periventricular leukomalacia group and 7/26 (27%) in the severe intraventricular hemorrhage group (P = ۰٫۰۵). Cerebral palsy was diplegic in 7/11 (64%) and quadriplegic in 4/11 (36%) in the isolated periventricular leukomalacia group, and hemiplegic 3/7 (43%), diplegic in 1/7 (14%), and quadriplegic in 3/7 (43%) in the severe intraventricular hemorrhage group (P = ۰٫۰۳). Distribution of the neurological outcome according to periventricular leukomalacia grade was as follows: for periventricular leukomalacia grade I (n = ۸), ۶/۸ (۷۵%) had good neurological outcome and 2/8 (25%) had bad neurological outcome. In periventricular leukomalacia grade {II} (n = ۴), good neurological outcome was seen in three patients (75%) and bad neurological outcome was seen in one patient (25%). All patients (n = ۸) with periventricular leukomalacia grade {III} had bad outcome (P < ۰٫۰۱). Conclusion About half of patients with isolated periventricular leukomalacia and severe intraventricular hemorrhage had a poor developmental outcome. However, the severity of cerebral palsy was greater in the isolated periventricular leukomalacia patients and correlates highly with periventricular leukomalacia grade. Symmetrical diplegic cerebral palsy is the most common motor deficit associated with isolated periventricular leukomalacia, whereas asymmetrical hemiplegic cerebral palsy is seen exclusively with severe intraventricular hemorrhage.

Keywords: isolated PVL, severe IVH, outcome, cerebral palsy

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نتیجه مغز و اعصاب جدا {PVL} و {شدید IVH} در نوزادان نارس: آیا این عادلانه است مقایسه می کنید؟

نویسندگان: Muhammad T. Al Rifai and Khalil I. Al Tawil

ژورنال: Pediatric Neurology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
خلاصههدف ما نتیجه عصبی leukomalacia اطراف بطن جدا شده و خونریزی شدید داخل بطنی در گروهی از تولد نوزادان بسیار کم وزن در روش عربستان سعودی به دنیا آمد و مدیریت در مرکز عالی مراقبت از تک ما متعهد توصیفی مورد بررسی گذشته نگر از وضعیت عصبی از بسیار کم در مقایسه تولد نوزاد با وزن که در ملک عبدالعزیز پزشکی شهر، ریاض نتیجه عصبی نوزادان مبتلا به leukomalacia اطراف بطن جدا شده و خونریزی داخل بطنی شدید (نمرات {III} و IV) در رابطه با توسعه مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت به دنیا آمد و موفق شد در طی یک دوره ۵ ساله تاخیر و مغزی نتایج فلج در مجموع ۲۰ بیمار مبتلا به leukomalacia اطراف بطن جدا شده و ۲۶ با خونریزی داخل بطنی شدید (نمرات {III} و IV) برای این مطالعه از ۲۰ بیمار با leukomalacia اطراف بطن جدا شده، ۹ (۴۵٪) مشخص شد بود نتیجه رشد و نمو خوب و ۱۱ (۵۵٪) نتیجه بد رشد و نمو ۲۶ نفر از خونریزی شدید داخل بطنی، ۱۴ (۵۴٪) نتیجه رشد خوب و ۱۲ (۴۶٪) بود نتیجه بد رشد داشته (P = 055) موتور ویژه عصبی تابع موثر بر کسری توزیع شده است شرح زیر است: ۱۱/۲۰ (۵۵٪) در گروه leukomalacia اطراف بطن جدا شده و ۷/۲۶ (۲۷٪) در گروه شدید خونریزی داخل بطنی (P = 005) فلج مغزی بود diplegic در ۷/۱۱ (۶۴٪) و کوادری پلژی در ۰۴/۱۱ (۳۶٪) در گروه leukomalacia اطراف بطن جدا شده، و همی پلژی ۳/۷ (۴۳٪)، diplegic در ۱/۷ (۱۴٪)، و کوادری پلژی در ۳/۷ (۴۳٪) در گروه شدید خونریزی داخل بطنی (۰۰۳ = P) توزیع از نتیجه عصبی با توجه به درجه leukomalacia اطراف بطن به شرح زیر بود: برای کلاس leukomalacia اطراف بطن من (تعداد = ۸)، ۶/۸ (۷۵٪) نتیجه عصبی خوب و ۲/۸ (۲۵٪) بود نتیجه بد عصبیدر اطراف بطن leukomalacia درجه {II} (تعداد = ۴)، نتیجه عصبی در سه نفر (۷۵٪) و نتیجه بد عصبی دیده می شد در یک بیمار (۲۵٪) مشاهده شد همه بیماران (۸ نفر) با درجه leukomalacia اطراف بطن { III} نتیجه بد (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۱) حال نتیجه گیری در مورد نیمی از بیماران با leukomalacia اطراف بطن جدا شده و خونریزی شدید داخل بطنی بود یک نتیجه رشد ضعیف با این حال، شدت فلج مغزی در بیماران leukomalacia اطراف بطن جدا شده بیشتر بود و ارتباط بسیار با leukomalacia اطراف بطن درجه diplegic متقارن به فلج مغزی شایع ترین کسری موتور با leukomalacia اطراف بطن جدا شده است، در حالی نامتقارن فلج مغزی همی پلژی است به طور انحصاری با خونریزی شدید داخل بطنی دیده
کلمات کلیدی:   جدا شده PVL، شدید IVH، نتیجه، به فلج مغزی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله