» مقالات انگلیسی » The nasal microbiota in infants with cystic fibrosis in the first year of life: a prospective cohort study

The nasal microbiota in infants with cystic fibrosis in the first year of life: a prospective cohort studyشناسه مقاله
10.1016/S2213-2600(16)30081-9
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The nasal microbiota in infants with cystic fibrosis in the first year of life: a prospective cohort study

Authors: Moana Mika and Insa Korten and Weihong Qi and Nicolas Regamey and Urs Frey and Carmen Casaulta and Philipp Latzin and Markus Hilty

Journal: The Lancet Respiratory Medicine

Year: 2016

Abstract:

SummaryBackground Respiratory tract infections and subsequent airway inflammation occur early in the life of infants with cystic fibrosis. However, detailed information about the microbial composition of the respiratory tract in infants with this disorder is scarce. We aimed to undertake longitudinal in-depth characterisation of the upper respiratory tract microbiota in infants with cystic fibrosis during the first year of life. Methods We did this prospective cohort study at seven cystic fibrosis centres in Switzerland. Between Feb 1, 2011, and May 31, 2014, we enrolled 30 infants with a diagnosis of cystic fibrosis. Microbiota characterisation was done with 16S rRNA gene pyrosequencing and oligotyping of nasal swabs collected every 2 weeks from the infants with cystic fibrosis. We compared these data with data for an age-matched cohort of 47 healthy infants. We additionally investigated the effect of antibiotic treatment on the microbiota of infants with cystic fibrosis. Statistical methods included regression analyses with a multivariable multilevel linear model with random effects to correct for clustering on the individual level. Findings We analysed 461 nasal swabs taken from the infants with cystic fibrosis; the cohort of healthy infants comprised 872 samples. The microbiota of infants with cystic fibrosis differed compositionally from that of healthy infants (p=0·۰۰۱). This difference was also found in exclusively antibiotic-naive samples (p=0·۰۰۱). The disordering was mainly, but not solely, due to an overall increase in the mean relative abundance of Staphylococcaceae in infants with cystic fibrosis compared with healthy infants (multivariable linear regression model stratified by age and adjusted for season; second month: coefficient 16·۲ [۹۵% {CI} 0·۶–۳۱·۹]; p=0·۰۴; third month: 17·۹ [۳·۳–۳۲·۵]; p=0·۰۲; fourth month: 21·۱ [۷·۸–۳۴·۳]; p=0·۰۰۲). Oligotyping analysis enabled differentiation between Staphylococcus aureus and coagulase-negative Staphylococci. Whereas the analysis showed a decrease in S aureus at and after antibiotic treatment, coagulase-negative Staphylococci increased. Interpretation Our study describes compositional differences in the microbiota of infants with cystic fibrosis compared with healthy controls, and disordering of the microbiota on antibiotic administration. Besides S aureus, coagulase-negative Staphylococci also contributed to the disordering identified in these infants. These findings are clinically important in view of the crucial role that bacterial pathogens have in the disease progression of cystic fibrosis in early life. Our findings could be used to inform future studies of the effect of antibiotic treatment on the microbiota in infants with cystic fibrosis, and could assist in the prevention of early disease progression in infants with this disorder. Funding Swiss National Science Foundation, Fondation Botnar, the Swiss Society for Cystic Fibrosis, and the Swiss Lung Association Bern.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: برای موجودات زنده ریز بینی در نوزادان مبتلا به فیبروز کیستیک در سال اول زندگی: مطالعه کوهورت آینده نگر

نویسندگان: Moana Mika and Insa Korten and Weihong Qi and Nicolas Regamey and Urs Frey and Carmen Casaulta and Philipp Latzin and Markus Hilty

ژورنال: The Lancet Respiratory Medicine

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه تنفسی عفونت های دستگاه و التهاب راه های هوایی پس از آن در زندگی نوزادان مبتلا به فیبروز کیستیک با این حال، اطلاعات دقیق در مورد ترکیب میکروبی دستگاه تنفسی در نوزادان مبتلا به این اختلال اولیه رخ می دهد کمیاب است هدف از انجام طولی در عمق خصوصیات تنفسی فوقانی میکروبی دستگاه در نوزادان مبتلا به فیبروز کیستیک در طول سال اول روش زندگی ما این مطالعه کوهورت آینده نگر در هفت مرکز فیبروز کیستیک در سوئیس بین فوریه ۱، ۲۰۱۱، و ۲۰۱۴ مه ۳۱، ما ۳۰ نوزاد با تشخیص میکروبیوتا فیبروز کیستیک ثبت نام خصوصیات با از pyrosequencing ژن ۱۶S rRNA و oligotyping از سواب بینی هر ۲ هفته از نوزادان مبتلا به فیبروز کیستیک ما این داده ها با داده ها را برای گروه از نظر سن از ۴۷ نوزاد سالم در مقایسه جمع آوری انجام شد ما علاوه بر اثر درمان با آنتی بیوتیک در باکتری مورد بررسی قرار نوزادان با روش های آماری فیبروز کیستیک شامل تجزیه و تحلیل رگرسیون با یک مدل خطی چند سطحی چند متغیره با اثرات تصادفی برای اصلاح برای خوشه بندی در مورد یافته های سطح فردی ما تجزیه و تحلیل ۴۶۱ سواب بینی گرفته شده از نوزادان مبتلا به فیبروز کیستیک؛ کوهورت نوزادان سالم شامل ۸۷۲ نمونه برای موجودات زنده ریز از نوزادان مبتلا به فیبروز کیستیک compositionally از آن از نوزاد سالم (P = 0 · ۰۰۱) تفاوت این تفاوت در نمونه به طور انحصاری به آنتی بیوتیک ساده و بی تکلف داشت (P = 0 · ۰۰۱) این اختلال بود به طور عمده، اما نه تنها، با توجه به افزایش کلی در فراوانی نسبی میانگین استافیلوکوکاسیه در نوزادان مبتلا به فیبروز کیستیک در مقایسه با نوزادان سالم (مدل رگرسیون خطی چند متغیره طبقه بندی شده توسط سن و تنظیم برای فصل؛ ماه دوم: ضریب ۱۶ · ۲ ۹۵٪ {CI} 0 · ۰۶/۳۱ · ۹؛ P = 0 · ۰۴؛ ماه سوم: ۱۷ · ۹ ۳ · ۳-۳۲ · ۵؛ P = 0 · ۰۲؛ چهارمین ماه: ۲۱ · ۱ ۷ · ۸ -۳۴ · ۳؛ P = 0 · ۰۰۲)تجزیه و تحلیل Oligotyping تمایز فعال بین استافیلوکوکوس اورئوس و کواگولاز منفی استافیلوکک در حالی که تجزیه و تحلیل کاهش استافیلوکوک اورئوس در و بعد از درمان با آنتی بیوتیک نشان داد، کواگولاز منفی استافیلوکک افزایش تفسیر مطالعه ما توصیف تفاوت ترکیبی در باکتری از نوزادان مبتلا به فیبروز کیستیک در مقایسه با افراد سالم و اختلال از باکتری در دولت آنتی بیوتیک علاوه بر استافیلوکوک اورئوس، کواگولاز منفی استافیلوکک نیز به اختلال مشخص شده در این نوزادان این یافته بالینی از نظر نقش حیاتی مهم است که باکتری های پاتوژن را در پیشرفت بیماری فیبروز کیستیک در اوایل هستند کمک زندگی یافته های ما می تواند برای اطلاع مطالعات آینده اثر درمان با آنتی بیوتیک در باکتری در نوزادان مبتلا به فیبروز کیستیک، و می تواند در پیشگیری از پیشرفت بیماری اولیه در نوزادان مبتلا به این اختلال بودجه سوئیس بنیاد ملی علوم، بنیاد Botnar، کمک به جامعه سوئیس برای فیبروز کیستیک، و سوئیس ریه انجمن برن
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله