» مقالات انگلیسی » ‘The midwives aren’t allowed to tell you’: Perceived infant feeding policy restrictions in a formula feeding culture – The Feeding Your Baby Study

‘The midwives aren’t allowed to tell you’: Perceived infant feeding policy restrictions in a formula feeding culture – The Feeding Your Baby Studyشناسه مقاله
10.1016/j.midw.2013.10.017
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: ‘The midwives aren’t allowed to tell you’: Perceived infant feeding policy restrictions in a formula feeding culture – The Feeding Your Baby Study

Authors: Briege M. Lagan and Andrew Symon and Janet Dalzell and Heather Whitford

Journal: Midwifery

Year: 2014

Abstract:

AbstractObjective to explore the expectations and experiences of postnatal mothers in relation to infant feeding, and to identify how care could be improved. Design this study used a qualitative, exploratory, descriptive design. Data were collected through one to one in-depth semi-structured interviews and focus groups. Setting Tayside area of Eastern Scotland. Participants seven focus group interviews (n=38 participants) and 40 semi-structured one-to-one interviews with mothers with a range of infant feeding experiences i.e. exclusively breast fed; started breast feeding but changed to formula milk before 16 weeks; exclusively formula fed; or who concurrently breast and formula fed their infant. Findings a principal theme of ‘Mixed and missing messages’ emerged, incorporating ‘Conflicting advice’, ‘Information gaps’ and ‘Pressure to breast feed’ with a secondary theme of ‘Emotional costs’. Several problems were identified with how women were given information, how infant feeding discussions were held, and the type of support available after the infant is born. Key conclusions there was a strong perception that some midwives are not ‘allowed’ to discuss or provide information on formula feeding, and the women reported feeling pressurised to breast feed. Current interpretation of guidance from the {UNICEF} {UK} Baby Friendly Initiative may be restricting antenatal discussions about infant feeding. The combination of this partial preparation antenatally and postnatal support that was often inconsistent seems to incur a counter-productive emotional cost. Implications for practice at strategic, policy and practice levels the infant feeding message needs to change to encourage a more woman-centred focus including discussions about the realities of all types of infant feeding. It is important that health providers continue to promote and support breast feeding; and that effective services are provided to women who wish to breast feed to help them to do so. However provision of information about all aspects of feeding is needed as well as support for women who do not wish to breast feed.

Keywords: Breast feeding, Formula feeding, Informed consent, Policy

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: «قابله امکان پذیر نیست به شما بگویم: درک محدودیت های سیاست تغذیه نوزاد در یک فرهنگ فرمول تغذیه – تغذیه مطالعه کودک شما

نویسندگان: Briege M. Lagan and Andrew Symon and Janet Dalzell and Heather Whitford

ژورنال: Midwifery

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
خلاصههدف به کشف انتظارات و تجارب مادران پس از زایمان در رابطه با تغذیه نوزاد، و برای شناسایی چگونه مراقبت می تواند بهبود یافته طراحی این مطالعه استفاده از کیفی، اکتشافی، داده طراحی توصیفی از طریق یک جمع آوری شد به یکی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و گروه های تمرکز تنظیم ناحیه Tayside از شرکت کنندگان شرقی اسکاتلند هفت مصاحبه گروه متمرکز (۳۸ نفر) و ۴۰ نیمه ساختار یافته یک به یک مصاحبه با مادر با طیف وسیعی از نوزاد تغذیه تجارب یعنی تغذیه به طور انحصاری با شیر مادر؛ آغاز شده تغذیه با شیر مادر اما قبل از هفته ۱۶ به شیر فرمول تغییر؛ به طور انحصاری فرمول را تغذیه کرد. یا که به صورت همزمان پستان و فرمول تغذیه یافته نوزاد خود یک موضوع اصلی، مخلوط و پیام های از دست رفته پدید آمده است، ترکیب، مشاوره متناقض ‘،’ شکاف اطلاعات فشار به خوراک سینه رو با یک موضوع ثانویه از مشکلات متعددی هزینه های عاطفی با اطلاعات چگونه زنان داده شد، چگونه نوزاد بحث تغذیه برگزار شد، و نوع پشتیبانی در دسترس مشخص شد پس از آنکه نوزاد متولد شده است نتیجه گیری های کلیدی بود درک قوی که برخی از ماماها نه ‘اجازه’ به بحث و ارائه اطلاعات در مورد فرمول تغذیه وجود دارد ، و زنان گزارش احساس تحت فشار به خوراک سینه تفسیر در حال حاضر هدایت از بحث {یونیسف} دوستدار {بریتانیا} بچه ممکن است محدود پیش از زایمان در مورد نوزاد شیرخوار ترکیبی از این آماده سازی جزئی قبل از تولد و پشتیبانی پس از زایمان که اغلب ناسازگار بود به نظر می رسد به متحمل ضد تولیدی هزینه های دخیل عاطفی برای تمرین در سطوح استراتژیک، سیاست و عمل پیام تغذیه نوزاد نیاز به تغییر را تشویق به تمرکز-زن محور بیشتر از جمله بحث در مورد واقعیت از تمام انواع تغذیه نوزاداین مهم است که ارائه دهندگان خدمات سلامت همچنان به ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر؛ و خدمات موثر به زنانی که به خوراک سینه مایل به کمک به آنها را به انجام این کار به هر حال ارائه اطلاعات در مورد تمام جنبه های تغذیه و همچنین حمایت از زنان که به خوراک سینه مایل مورد نیاز است ارائه
کلمات کلیدی:   تغذیه با شیر مادر، فرمول تغذیه، رضایت آگاهانه، سیاست

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله