» مقالات انگلیسی » The Influence of Skin‐to‐Skin Contact after Cesarean on Breastfeeding Rates, Infant Feeding Responses, and Maternal Satisfaction

The Influence of Skin‐to‐Skin Contact after Cesarean on Breastfeeding Rates, Infant Feeding Responses, and Maternal Satisfactionشناسه مقاله
10.1111/1552-6909.12633
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The Influence of Skin‐to‐Skin Contact after Cesarean on Breastfeeding Rates, Infant Feeding Responses, and Maternal Satisfaction

Authors: Caitlin C. Conroy and Barbara H. Cottrell

Journal: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing

Year: 2015

Abstract:

Paper PresentationObjective To determine whether the initiation of skin‐to‐skin contact (SSC) between mothers and newborns in the operating room and thereafter would enhance infant feeding responses, decrease the time of breastfeeding initiation, increase the rates of breastfeeding duration and exclusivity, and promote maternal satisfaction with the cesarean birth process and breastfeeding practices. Design Quasi‐experimental design with convenience sampling and a mixed‐methods approach. Setting This study was implemented at the Women’s Pavilion of the participating hospital, which is a private, not‐for‐profit community health care center. Sample The experimental group (n = 25) was given {SSC} immediately after cesarean on the operating table and during recovery. The comparison group (n = 16) was given routine standard care with/without delayed {SSC} in the recovery room. The experimental group was recruited during the preop admission period by registered nurses, whereas the comparison group was recruited during their 6‐week postpartum checkups from a large physicians’ office in Tallahassee. The same inclusion and exclusion criteria were used for both groups. Methods The outcomes measured included breastfeeding initiation, duration, and exclusivity, infant feeding responses, and maternal satisfaction. During the delivery and recovery periods, a project data sheet was completed on the experimental group and included data on breastfeeding initiation and length of time, latch quality, and infant feeding cues. Maternal satisfaction and overall breastfeeding duration and exclusivity were measured by phone survey at 4 to ‐۱۲ weeks postpartum. Participants in the comparison group were provided with the same postpartum survey as the experimental group and were asked about {SSC} after cesarean and breastfeeding outcomes (e.g., initiation, duration, and exclusivity). Results The participants who experienced immediate {SSC} had significantly earlier breastfeeding initiation, significantly longer durations of overall breastfeeding, and significantly greater rates of exclusive breastfeeding than participants in the comparison group. The qualitative analysis of maternal satisfaction was multifactorial and influenced by several perioperative and postpartum factors. Conclusion/Implications for Nursing Practice The findings suggest that {SSC} after cesarean may decrease breastfeeding initiation time, increase the rates of breastfeeding duration and exclusivity, enhance infant feeding responses, and further promote maternal satisfaction. The incorporation of {SSC} immediately after birth is considered beneficial for all newborns and mothers and should be implemented in all hospital environments.

Keywords: skin‐to‐skin contact, cesarean birth, infant feeding responses, breastfeeding and maternal satisfaction

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تاثیر پوست به پوست تماس بعد از عمل در نرخ تغذیه با شیر مادر، تغذیه نوزاد پاسخ و رضایت مادر

نویسندگان: Caitlin C. Conroy and Barbara H. Cottrell

ژورنال: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
کاغذ PresentationObjective برای تعیین اینکه آیا شروع پوست به پوست (SSC) بین مادران و نوزادان در اتاق عمل و در مرحله بعد پاسخ تغذیه نوزاد را افزایش دهد، کاهش زمان شروع به تغذیه با شیر مادر، افزایش نرخ مدت شیردهی و انحصار و ارتقاء سطح رضایت مندی مادران با روند سزارین و شیوه تغذیه با شیر مادر طراحی طرح نیمه تجربی با روش نمونه گیری آسان و یک مخلوط روش رویکرد تنظیم این مطالعه در غرفه زنان از بیمارستان شرکت است، که یک خصوصی، نه برای سود جامعه اجرا شد مرکز مراقبت های بهداشتی نمونه گروه تجربی (تعداد = ۲۵) بلافاصله پس از سزارین در اتاق جراحی و در طول مدت بهبودی در گروه مقایسه داده شد {SSC} (16 نفر) مراقبت استاندارد معمول با / بدون به تاخیر افتاد {SSC} در بهبود داده شد اتاق گروه تجربی در دوره پذیرش preop توسط پرستاران ثبت نام استخدام شد، در حالی که گروه مقایسه در طول ۶ هفته معاینات پس از زایمان خود را از دفتر پزشکان بزرگ در تالاهاسی همان معیارهای ورود و خروج برای هر دو گروه مواد و روش ها نتایج استفاده شد استخدام شد اندازه گیری شامل شروع تغذیه با شیر مادر، مدت، و انحصار، پاسخ تغذیه نوزاد و رضایت مادر در طول دوره تحویل و بازیابی، یک ورق داده ها پروژه در گروه تجربی به پایان رسید و شامل داده ها بر روی شروع تغذیه با شیر مادر و طول زمان، با کیفیت محکم نگاه داشتن، و نوزاد نشانه تغذیه رضایت مادر و مدت زمان تغذیه با شیر مادر به طور کلی و انحصار توسط بررسی گوشی ۴ تا -۱۲ شرکت کنندگان هفته پس از زایمان در گروه مقایسه اندازه گیری شد با بررسی پس از زایمان به عنوان گروه آزمون ارائه شد و در مورد {SSC} پس از نتایج سزارین و تغذیه با شیر مادر خواسته شد (به عنوان مثال، شروع، طول مدت، و انحصار)نمایش نتایج: از شرکت کنندگانی که تجربه فوری {SSC} شروع به طور قابل توجهی پیش از تغذیه با شیر مادر، مدت زمان قابل توجهی طولانی تر از تغذیه با شیر مادر به طور کلی، و نرخ قابل توجهی بیشتر از تغذیه انحصاری از شرکت کنندگان در گروه مقایسه تحلیل کیفی رضایت مادر چند و تحت تاثیر چند بعد از عمل و پس از زایمان بود عوامل نتیجه گیری / مفاهیم پرستاری تمرین یافته نشان می دهد که {SSC} بعد از عمل ممکن است زمان تغذیه با شیر مادر شروع را کاهش دهد، افزایش نرخ مدت شیردهی و انحصار، بهبود پاسخ تغذیه نوزاد، و بیشتر ارتقاء رضایت مادر اختلاط {SSC} بلافاصله پس از تولد نظر گرفته شده است برای همه نوزادان و مادران مفید و باید در تمام محیط های بیمارستانی اجرا
کلمات کلیدی:   پوست به پوست، سزارین، پاسخ تغذیه نوزاد، شیردهی و رضایت مادر

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله