» مقالات انگلیسی » The infant feeding practices of Chinese immigrant mothers in Australia: A qualitative exploration

The infant feeding practices of Chinese immigrant mothers in Australia: A qualitative explorationشناسه مقاله
10.1016/j.appet.2016.06.008
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The infant feeding practices of Chinese immigrant mothers in Australia: A qualitative exploration

Authors: Konsita Kuswara and Rachel Laws and Peter Kremer and Kylie D. Hesketh and Karen J. Campbell

Journal: Appetite

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground The Australian Infant Feeding Guidelines recommend exclusive breastfeeding until about six months of age when solid foods should be gradually introduced. Evidence indicates that Chinese immigrant mothers in Australia are more likely to use infant formula in combination with breastfeeding and to introduce solids earlier than the general Australian population. This study aimed to explore Chinese immigrant mother’s experiences of feeding their infant to gain an insight into the factors shaping their feeding decisions and perceptions of infant growth. Methods Semi structured interviews were conducted with 36 Chinese immigrant mothers with children aged 0–۱۲ months, living in Melbourne, Australia. Interviews were conducted either in Chinese, using an interpreter, or in English. All were audio recorded. Recordings were transcribed verbatim and thematically analysed. Results Eight themes were identified. Chinese immigrant mothers were supportive of exclusive breastfeeding, however breastfeeding problems and conflicting views about infant feeding and infant growth from grandparents reduced many mothers’ confidence to breastfeed exclusively. For many new mothers, anxiety that exclusive breastfeeding provided insufficient nourishment led to the introduction of formula before six months of age. Most mothers delayed introducing solid food to five to six months to prevent development of allergic diseases and gastrointestinal problems. Chinese immigrant mothers obtained information and support related to infant feeding from a combination of health professionals, online resources, friends and grandparents. Conclusions Chinese immigrant mothers in Australia need support to breastfeed exclusively. In particular maternal confidence to breastfeed exclusively needs to be increased. To achieve this, culturally sensitive guidance is needed and the contradictions in advice given by Chinese grandparents and health professionals on infant feeding practices and healthy infant growth need to be recognised and addressed.

Keywords: Chinese immigrant, Breastfeeding, Infant formula, Infant growth, Grandparents, Beliefs

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: شیوه تغذیه نوزاد از مادران مهاجر چینی در استرالیا: یک اکتشاف کیفی

نویسندگان: Konsita Kuswara and Rachel Laws and Peter Kremer and Kylie D. Hesketh and Karen J. Campbell

ژورنال: Appetite

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه نوزاد استرالیا راهنمای تغذیه توصیه شیردهی منحصر به فرد تا حدود شش ماه سن است که غذاهای جامد باید به تدریج شواهد معرفی نشان می دهد که مادران مهاجر چینی در استرالیا به احتمال زیاد به استفاده از فرمول نوزاد در ترکیب با شیر مادر و به معرفی مواد جامد زودتر از استرالیا به طور کلی جمعیت این مطالعه با هدف بررسی تجارب چینی مهاجر مادر تغذیه نوزاد خود برای به دست آوردن بینش به عوامل شکل گیری تصمیمات تغذیه خود و برداشت از روش های رشد نوزاد مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ۳۶ مادر مهاجر چینی با کودکان ۰-۱۲ ماه انجام شد، زندگی در ملبورن، مصاحبه استرالیا هم در چینی، و یا و انجام شد با استفاده از یک مترجم، به زبان انگلیسی تمام ضبط های صوتی ضبط کلمه به کلمه پیاده شدند موضوعی مورد تجزیه و تحلیل نتایج هشت تم مشخص شد مادران مهاجر چینی حمایت از شیردهی منحصر به فرد بود، با این حال تغذیه با شیر مادر مشکلات و دیدگاه های متناقض در مورد تغذیه نوزاد و رشد نوزاد از پدربزرگ و مادربزرگ اعتماد به نفس بسیاری از مادران به شیر به طور انحصاری برای بسیاری از تازه مادران، اضطراب که تغذیه با شیر مادر منحصر به فرد ارائه تغذیه ناکافی قبل از شش ماهگی اکثر مادران به تاخیر افتاد معرفی غذاهای جامد به پنج تا شش ماه به به معرفی فرمول منجر جلوگیری از توسعه بیماری های آلرژیک و مشکلات دستگاه گوارش در زنان مهاجر چینی اطلاعات و پشتیبانی مربوط به تغذیه نوزاد از ترکیبی از متخصصان سلامت، منابع آنلاین، دوستان و پدربزرگ و مادربزرگ نتیجه گیری مادران مهاجر چینی در استرالیا به دست آمده نیاز به پشتیبانی به شیر به طور انحصاری در اعتماد به نفس مادر خاص به شیر به طور انحصاری باید افزایش یابدبرای رسیدن به این، فرهنگی هدایت حساس مورد نیاز است و تناقضات در مشاوره داده شده توسط پدربزرگ و مادربزرگ چینی و بهداشت حرفه ای در شیوه تغذیه نوزاد و نیاز به رشد نوزاد سالم به رسمیت شناخته شود و خطاب
کلمات کلیدی:   مهاجر چینی، تغذیه با شیر مادر، شیر خشک نوزاد، رشد نوزادان، پدربزرگ و مادربزرگ، باورها

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله