» مقالات انگلیسی » The impact of parental postpartum pertussis vaccination on infection in infants: A population-based study of cocooning in Western Australia

The impact of parental postpartum pertussis vaccination on infection in infants: A population-based study of cocooning in Western Australiaشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2015.08.066
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The impact of parental postpartum pertussis vaccination on infection in infants: A population-based study of cocooning in Western Australia

Authors: Dale Carcione and Annette K. Regan and Lauren Tracey and Donna B. Mak and Robyn Gibbs and Gary K. Dowse and Max Bulsara and Paul V. Effler

Journal: Vaccine

Year: 2015

Abstract:

Abstract During a pertussis epidemic in 2011–۲۰۱۲ the Western Australian (WA) Department of Health implemented a ‘cocooning’ programme, offering free pertussis-containing vaccine (dTpa) to new parents. We assessed the impact of vaccinating parents with dTpa on the incidence of pertussis infection in newborns. Births in {WA} during 2011–۲۰۱۲ were linked to a register of parental pertussis vaccinations and to notified reports of laboratory-proven pertussis in children <6 months of age. Parents who received dTpa during the four weeks after their child’s birth were defined as ‘vaccinated postpartum.’ Cox proportional-hazards methods were used to calculate hazard ratios (HRs) and 95% confidence intervals (CIs) for the risk of pertussis infection among infants born to parents vaccinated postpartum vs. unvaccinated parents, adjusted for maternal age, geographic region, timing of birth, and number of siblings. Of 64,364 live-births, 43,480 (68%) infants had at least one vaccinated parent (60% of mothers and 36% of fathers). After excluding records where parent(s) were either vaccinated prior to the birth, vaccinated >28 days after the birth, the vaccination date was uncertain, or the child died at birth (n = 42), the final cohort contained 53,149 children, 118 of whom developed pertussis. There was no difference in the incidence of pertussis among infants whose parents were both vaccinated postpartum compared to those with unvaccinated parents (1.9 vs 2.2 infections per 1000 infants; adjusted {HR} 0.91; 95%CI 0.55–۱٫۵۳). Similarly, when assessed independently, maternal postpartum vaccination was not protective (adjusted {HR} 1.19; 95%CI 0.82–۱٫۷۲). Supplemental sensitivity analyses which varied the time period for parental vaccination and accounted for under-reporting of vaccination status did not significantly alter these findings. In our setting, vaccinating parents with dTpa during the four weeks following delivery did not reduce pertussis diagnoses in infants. {WA} now provides dTpa vaccine to pregnant women during the third trimester.

Keywords: Bordetella pertussis, Pertussis vaccine, Immunisation, Whooping cough, Cocooning, Public health

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: از تاثیر واکسن سیاه سرفه پس از زایمان والدین در عفونت در نوزادان: مطالعه مبتنی بر جمعیت cocooning در غرب استرالیا

نویسندگان: Dale Carcione and Annette K. Regan and Lauren Tracey and Donna B. Mak and Robyn Gibbs and Gary K. Dowse and Max Bulsara and Paul V. Effler

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده در زمان شیوع سیاه سرفه در ۲۰۱۱-۲۰۱۲ غربی استرالیا (WA) وزارت بهداشت اجرا برنامه Abstract During a pertussis epidemic in 2011–۲۰۱۲ the Western Australian (WA) Department of Health implemented a ‘cocooning’ programme, offering free pertussis-containing vaccine (dTpa) to new parents We assessed the impact of vaccinating parents with dTpa on the incidence of 6 ماه از پدر و مادر به سن که در طول چهار هفته بعد از فرزند خود را DTPA را دریافت کرد. عفونت سیاه سرفه در نوزادان تولد در {WA} در طول ۲۰۱۱-۲۰۱۲ به ثبت نام از واکسیناسیون سیاه سرفه والدین و به گزارش اطلاع از سیاه سرفه آزمایشگاهی به اثبات رسیده در کودکان به u0026 lt ارتباط بودند تولد به عنوان روش متناسب خطرات کاکس برای محاسبه نسبت خطر (ساعت) و فاصله اطمینان ۹۵٪ (CIS) برای خطر عفونت سیاه سرفه در نوزادان به پدر و مادر پس از زایمان در مقابل پدر و مادر واکسینه نشده، واکسینه تنظیم برای مادر استفاده شد مشخص شدند سن، منطقه جغرافیایی، زمان تولد، و تعداد افراد خانواده در ۶۴،۳۶۴ زندگی می کنند، تولد، ۴۳،۴۸۰ (۶۸٪) نوزاد حداقل یکی از والدین واکسینه (۶۰٪ از مادران و ۳۶٪ پدران) پس از حذف پرونده ها بود که در آن پدر و مادر (بازدید کنندگان) هم قبل از تولد، واکسن ها u0026 gt واکسینه شدند؛ ۲۸ روز پس از تولد، تاریخ واکسیناسیون نامشخص بود، یا کودک در هنگام تولد فوت (۴۲ نفر)، کوهورت نهایی موجود ۵۳،۱۴۹ کودکان، ۱۱۸ نفر از آنها را توسعه سیاه سرفه وجود دارد هیچ تفاوت در بروز سیاه سرفه در نوزادان که پدر و مادر پس از زایمان واکسینه مقایسه با کسانی که با پدر و مادر واکسینه نشده (۱۹ در مقابل ۲۲ عفونت در هر ۱۰۰۰ نوزاد هر دو؛ تنظیم {HR} 091؛ ۹۵٪ CI 055-153) به طور مشابه، هنگامی که به طور مستقل ارزیابی، واکسیناسیون پس از زایمان مادر بود محافظ (تنظیم {HR} 119؛ ۹۵٪ CI تجزیه و تحلیل ۰۸۲-۱۷۲) حساسیت مکمل که مدت زمان واکسیناسیون والدین متفاوت بود و به حساب برای کمتر گزارش از وضعیت واکسیناسیون قابل توجهی این یافته ها را تغییر می دهددر تنظیمات ما، واکسیناسیون پدر و مادر با DTPA در طول چهار هفته تحویل زیر را تشخیص سیاه سرفه در نوزادان را کاهش نمی دهد {WA} در حال حاضر واکسن DTPA به زنان باردار فراهم می کند در سه ماهه سوم
کلمات کلیدی:   بوردتلاپرتوسیس، واکسن سیاه سرفه، ایمن سازی، سیاه سرفه، Cocooning، بهداشت عمومی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله