» مقالات انگلیسی » The impact of micronutrient supplementation in alcohol-exposed pregnancies on information processing skills in Ukrainian infants

The impact of micronutrient supplementation in alcohol-exposed pregnancies on information processing skills in Ukrainian infantsشناسه مقاله
10.1016/j.alcohol.2015.08.005
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The impact of micronutrient supplementation in alcohol-exposed pregnancies on information processing skills in Ukrainian infants

Authors: J.A. Kable and C.D. Coles and C.L. Keen and J.Y. Uriu-Adams and K.L. Jones and L. Yevtushok and Y. Kulikovsky and W. Wertelecki and T.L. Pedersen and C.D. Chambers

Journal: Alcohol

Year: 2015

Abstract:

Abstract The potential of micronutrients to ameliorate the impact of prenatal alcohol exposure (PAE) was explored in a clinical trial conducted in Ukraine. Cardiac orienting responses (ORs) during a habituation/dishabituation learning paradigm were obtained from 6 to 12 month-olds to assess neurophysiological encoding and memory. Women who differed in prenatal alcohol use were recruited during pregnancy and assigned to a group (No study-provided supplements, multivitamin/mineral supplement, or multivitamin/mineral supplement plus choline supplement). Heart rate was collected for 30 s prior to stimulus onset and 12 s post-stimulus onset. Difference values (∆HR) for the first 3 trials of each condition were aggregated for analysis. Gestational blood samples were collected to assess maternal nutritional status and changes as a function of the intervention. Choline supplementation resulted in a greater ∆HR on the visual habituation trials for all infants and for the infants with no {PAE} on the dishabituation trials. The latency of the response was reduced in both conditions for all infants whose mothers received choline supplementation. Change in gestational choline level was positively related to ∆HR during habituation trials and levels of one choline metabolite, dimethylglycine (DMG), predicted ∆HR during habituation trials and latency of responses. A trend was found between {DMG} and ∆HR on the dishabituation trials and latency of the response. Supplementation did not affect {ORs} to auditory stimuli. Choline supplementation when administered together with routinely recommended multivitamin/mineral prenatal supplements during pregnancy may provide a beneficial impact to basic learning mechanisms involved in encoding and memory of environmental events in alcohol-exposed pregnancies as well as non- or low alcohol-exposed pregnancies. Changes in maternal nutrient status suggested that one mechanism by which choline supplementation may positively impact brain development is through prevention of fetal alcohol-related depletion of DMG, a metabolic nutrient that can protect against overproduction of glycine, during critical periods of neurogenesis.

Keywords: Prenatal alcohol, Micronutrient supplementation, Choline, Cardiac orienting, Infants

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تاثیر مکمل ریز مغذی ها در بارداری الکل در معرض در مهارت های پردازش اطلاعات در نوزادان اوکراین

نویسندگان: J.A. Kable and C.D. Coles and C.L. Keen and J.Y. Uriu-Adams and K.L. Jones and L. Yevtushok and Y. Kulikovsky and W. Wertelecki and T.L. Pedersen and C.D. Chambers

ژورنال: Alcohol

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده بالقوه عناصر کم مصرف برای بهبود تاثیر قرار گرفتن در معرض الکل قبل از تولد (PAE) در یک کارآزمایی بالینی انجام شده در اوکراین قلبی یابی پاسخ (ORS) در طول یک الگوی یادگیری عادت / dishabituation از ۶ تا ۱۲ ماه-کودکان به دست آمد برای ارزیابی فیزیولوژی عصبی مورد بررسی قرار گرفت را پشتیبانی می کند و حافظه زنانی که در مصرف الکل در دوران بارداری متفاوت در دوران بارداری استخدام و اختصاص به یک گروه (بدون مکمل مطالعه ارائه شده، مکمل / مواد معدنی مولتی ویتامین، یا مولتی ویتامین / مکمل معدنی به علاوه مکمل کولین) ضربان قلب به مدت ۳۰ ثانیه قبل از محرک جمع آوری شد شد شروع و ۱۲ S مقادیر اختلاف شروع پس از محرک (ΔHR) برای اولین بار ۳ آزمایش هر یک از شرایط برای تجزیه و تحلیل نمونه خون بارداری جمع شوند به منظور ارزیابی وضعیت تغذیه مادر و تغییرات به عنوان یک تابع از مکمل کولین مداخله جمع آوری شد منجر به بزرگتر ΔHR در آزمایشات عادت بصری برای تمام نوزادان و برای نوزادان با {} PAE در آزمایشات dishabituation هر چه زمان تاخیر در پاسخ در هر دو شرایط برای همه مادران کولین تغییر مکمل در سطح کولین بارداری دریافت مثبت مرتبط شد کاهش می یابد ΔHR در دادگاه عادت و سطوح یک کولین متابولیت، دیمتیلگلیسین (DMG)، ΔHR در دادگاه عادت و تاخیر پاسخ روند بین {} DMG پیدا شد و ΔHR در آزمایشات dishabituation و تاخیر در پاسخ مکمل نیست پیش بینی را تحت تاثیر قرار {ORS} به محرکهای شنیداری مکمل کولین زمانی که همراه با مولتی ویتامین / مواد معدنی مکمل های دوران بارداری به طور معمول توصیه می شود در دوران بارداری ممکن است اداره تاثیر سودمندی به مکانیسم های یادگیری پایه به عنوان غیر و یا درگیر در را پشتیبانی می کند و حافظه از رویدادهای زیست محیطی در حاملگی الکل در معرض و همچنین ارائه حاملگی کم الکل در معرضتغییرات در وضعیت مواد مغذی مادر پیشنهاد کرد که یک مکانیزم که مکمل کولین مثبت ممکن است تاثیر توسعه مغز در طول دوره مهم نورون است که از طریق پیشگیری از جنین کاهش مربوط به الکل از DMG، یک ماده غذایی سوخت و ساز بدن است که می تواند در برابر تولید بیش از حد گلیسین محافظت،
کلمات کلیدی:   الکل در دوران بارداری، مکمل های غذایی، کولین، موقعیت یابی قلبی، نوزادان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله