» مقالات انگلیسی » The effects of maternal iron deficiency on infant fibroblast growth factor-23 and mineral metabolism

The effects of maternal iron deficiency on infant fibroblast growth factor-23 and mineral metabolismشناسه مقاله
10.1016/j.bone.2015.10.003
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The effects of maternal iron deficiency on infant fibroblast growth factor-23 and mineral metabolism

Authors: V.S. Braithwaite and A. Prentice and M.K. Darboe and A.M. Prentice and S.E. Moore

Journal: Bone

Year: 2016

Abstract:

Abstract Fibroblast growth factor-23 (FGF23), a phosphate(Phos)-regulating hormone, is abnormally elevated in hypophosphataemic syndromes and an elevated {FGF23} is a predictor of mortality in kidney disease. Recent findings suggest iron deficiency as a potential mediator of {FGF23} expression and murine studies have shown in utero effects of maternal iron deficiency on offspring {FGF23} and phosphate metabolism. Our aim was to investigate the impact of maternal iron status on infant {FGF23} and mineral metabolites over the first 2 years of life. Infants born to mothers with normal (NI n = 25,) and low (LI n = 25) iron status during pregnancy, from a mother-infant trial (ISRCTN49285450) in rural Gambia, West Africa, had blood and plasma samples analysed at 12, 24, 52, 78 and 104 weeks (wk) of age. Circulating intact-FGF23 (I-FGF23), Phos, total alkaline phosphatase (TALP) and haemoglobin (Hb) decreased and estimated glomerular filtration rate increased over time [all P ≤ ۰٫۰۰۰۱)]. C-terminal-FGF23 (C-FGF23) and {TALP} were significantly higher in {LI} compared with NI, from 52 wk for C-FGF23 [Beta coefficient (SE) 18.1 (0.04) %, P = 0.04] and from 24 wk for {TALP} [44.7 (29.6) U/L, P = 0.04]. Infant Hb was the strongest negative predictor of C-FGF23 concentration [− ۲۱% (۴%) RU/mL, P ≤ ۰٫۰۰۰۱], Phos was the strongest positive predictor of I-FGF23 [32.0(3.9) pg/mL, P ≤ ۰٫۰۰۰۱] and I-FGF23 did not predict C-FGF23 over time [− ۰٫۵% (۰٫۵%), P = 0.3]. In conclusion, this study suggests that poor maternal iron status is associated with a higher infant C-FGF23 and {TALP} but similar I-FGF23 concentrations in infants and young children. These findings further highlight the likely public health importance of preventing iron deficiency during pregnancy. Whether or not children who are born to iron deficient mothers have persistently high concentrations of these metabolites and are more likely to be at risk of impaired bone development and pre-disposed to rickets requires further research.

Keywords: Iron status in pregnancy, FGF23, Phosphate, Bone health, Africa, Early life

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اثرات کمبود آهن مادر بر رشد فیبروبلاست نوزاد عامل-۲۳ و معدنی سوخت و ساز بدن

نویسندگان: V.S. Braithwaite and A. Prentice and M.K. Darboe and A.M. Prentice and S.E. Moore

ژورنال: Bone

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده رشد فیبروبلاستی عامل-۲۳ (FGF23)، فسفات (Phos) اتصالات هورمون، غیر طبیعی در سندرم hypophosphataemic بالا و بالا {FGF23} یک پیش بینی مرگ و میر در بیماری های کلیوی یافته های اخیر کمبود آهن به عنوان یک میانجی بالقوه است پیشنهاد { FGF23} بیان و مطالعات موش در اثر رحم فقر آهن مادر بر فرزندان {FGF23} و سوخت و ساز فسفات هدف ما نشان داده شده است به منظور بررسی تاثیر وضعیت آهن مادر بر نوزاد {FGF23} و متابولیت های معدنی بیش از ۲ سال اول نوزادان زندگی بود با نرمال (NI 25 نفر،) و پایین به مادران متولد (LI 25 نفر) آهن وضعیت در دوران بارداری، از یک محاکمه مادر و نوزاد (ISRCTN49285450) در مناطق روستایی گامبیا، غرب آفریقا، حال نمونه های خون و پلاسما در ۱۲ مورد تجزیه و تحلیل، ۲۴، ۵۲، ۷۸ و ۱۰۴ هفته (هفته) سن گردشی دست نخورده-FGF23 (I-FGF23)، Phos، کل آلکالن فسفاتاز (TALP) و هموگلوبین (HB) کاهش یافته و برآورد میزان فیلتراسیون گلومرولی طول زمان افزایش یافته همه ۰۰۰۰۱ P ≤ ) C ترمینال-FGF23 (C-FGF23) و {TALP} در {LI} در مقایسه با NI، از ۵۲ هفته برای C-FGF23 به طور قابل توجهی بالاتر بود ضریب بتا (SE) 181 (004)٪، = ۰۰۴ P – 21٪ (۴٪) RU / میلی لیتر، P ≤ ۰۰،۰۰۱ و از ۲۴ هفته برای {TALP} 447 (296) U / L، ۰۰۴ P = نوزاد هموگلوبین قویترین پیش بینی منفی C-FGF23 غلظت بود، Phos قویترین پیش بینی مثبت I-FGF23 بود ۳۲۰ (۳۹) pg / ml به، P ≤ ۰۰،۰۰۱ و I-FGF23 را C-FGF23 پیش بینی نیست در طول زمان – ۰۵٪ (۰۵٪)، = ۰۳ P در نتیجه این مطالعه نشان می دهد که وضعیت آهن مادری ضعیف است با بالاتر نوزادان C-FGF23 و {TALP} اما غلظت I-FGF23 مشابه در نوزادان و کودکان خردسال این یافته ها بیشتر احتمال دارد اهمیت بهداشت عمومی از فقر آهن در دوران بارداری جلوگیری از برجسته مرتبطیا این که آیا کودکانی که به دنیا می آیند به آهن مادران کمبود غلظت بالای مزمن از این متابولیت و به احتمال زیاد در معرض خطر رشد استخوان اختلال می شود و قبل از دفع به نرمی استخوان نیازمند تحقیقات بیشتر
کلمات کلیدی:   وضعیت آهن در دوران بارداری، FGF23، فسفات، سلامت استخوان، آفریقا، اوایل زندگی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله