» مقالات انگلیسی » The Effect of Supplementation of Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids During Lactation on Neurodevelopmental Outcomes of Preterm Infant From Infancy to School Age: A Systematic Review and Meta-analysis

The Effect of Supplementation of Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids During Lactation on Neurodevelopmental Outcomes of Preterm Infant From Infancy to School Age: A Systematic Review and Meta-analysisشناسه مقاله
10.1016/j.pediatrneurol.2016.02.017
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The Effect of Supplementation of Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids During Lactation on Neurodevelopmental Outcomes of Preterm Infant From Infancy to School Age: A Systematic Review and Meta-analysis

Authors: Qian Wang and Qiliang Cui and Caiman Yan

Journal: Pediatric Neurology

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground and objective Long-chain polyunsaturated fatty acids, especially docosahexaenoic acid, have been suggested as a nutrition factor affecting visual and neurobehavioral development of preterm infants. Several randomized controlled trials (RCTs) have investigated the effect of supplementation of long-chain polyunsaturated fatty acids on preterm infants. We conducted a systematic review and meta-analysis to examine the efficacy of long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation of formula or breast milk on the neurodevelopment outcomes of preterm infants. Methods Two authors searched PubMed and Cochrane Library (CENTRAL) for {RCTs} assessing efficacy of long-chain polyunsaturated fatty acids supplementation on the neurobehavioral and development outcomes of preterm infant. Human {RCTs} which supplemented long-chain polyunsaturated fatty acids during lactation and assessed neurodevelopment were included. The quality of each {RCT} was assessed, and the results of eligible trials were included in the systematic review and meta-analysis. Results We included 11 {RCTs} with 2272 total participants. Methodologic limitations existed to some extent in most {RCTs} that were included. Because the age of the participants from different trails was not the same, different scales and indexes had been assessed from different RCTs. Our meta-analysis indicated a significant effect of long-chain polyunsaturated fatty acids supplementation on the neurodevelopment of preterm infants assessed by the Mental Development Index of the Bayley Scales at one to three years of age versus the control groups. Conclusion Analysis of our consolidated data indicates that long-chain fatty acid supplementation results in a significant improvement in the neurodevelopment of preterm infants as assessed by the Mental Development Index at one to three years of age. The available evidence suggests that long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation during lactation may accelerate the pace of neurodevelopment in preterm infants, although their final developmental outcome may be unchanged.

Keywords: preterm, neurodevelopmental outcome, long chain polyunsaturated fatty acids, RCTs, meta-analysis

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اثر مکمل از زنجیره بلند اسیدهای چرب اشباع نشده در دوران شیردهی بر عصبی تکاملی نتایج نوزاد نارس از نوزادی تا سن مدرسه: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نویسندگان: Qian Wang and Qiliang Cui and Caiman Yan

ژورنال: Pediatric Neurology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه و اسیدهای هدف چرب با زنجیره بلند اشباع نشده، به ویژه اسید docosahexaenoic، به عنوان یک عامل تغذیه موثر بر توسعه بصری و عصبی-رفتاری نوزادان نارس چندین کارآزمایی تصادفی کنترل شده (RCT ها) اثر مکمل اسیدهای چرب اشباع نشده با زنجیره بلند در بررسی پیشنهاد شده است نوزادان نارس ما انجام یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز به بررسی اثربخشی زنجیره بلند اشباع نشده مصرف مکمل اسید چرب از فرمول و یا شیر بر نتایج عصبی نوزادان نارس دو روش نویسندگان جستجو مطالعه مروری کتابخانه (مرکزی) برای {RCT ها} ارزیابی اثربخشی زنجیره بلند اشباع نشده مصرف مکمل اسیدهای چرب در عصبی-رفتاری و توسعه نتایج نوزاد نارس بشر {RCT ها} که تکمیل زنجیره بلند اسیدهای چرب در طول دوره شیردهی اشباع نشده و عصبی مورد بررسی قرار شدند کیفیت هر یک از {RCT}، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آزمایش واجد شرایط در بررسی و تجزیه و تحلیل سیستماتیک نتایج ما شامل ۱۱ {RCT ها} با ۲۲۷۲ کل شرکت کنندگان محدودیت های متدولوژیک در اکثر {RCT ها} تا حدی وجود داشته است که عبارت بودند از آنجا که سن شرکت کنندگان از مسیرهای پیاده روی های مختلف بود شدند همان، مقیاس و شاخص های مختلف از مفاصل مختلف ارزیابی شده بود تجزیه و تحلیل ما این است که اثر قابل توجهی از زنجیره بلند اشباع نشده مصرف مکمل اسیدهای چرب در تکامل عصبی نوزادان نارس ارزیابی شده توسط شاخص توسعه روانی بیلی نشان مقیاس را در یک تا سه سال سن در مقابل تجزیه و تحلیل گروه شاهد نتیجه گیری از داده های تلفیقی ما نشان می دهد که نتایج مکمل اسید چرب با زنجیره بلند در یک بهبود قابل توجهی در تکامل عصبی نوزادان نارس به عنوان شاخص توسعه روانی در یک تا سه سال سن ارزیابیشواهد موجود نشان می دهد که مکمل اسید چرب با زنجیره بلند اشباع نشده در دوران شیردهی ممکن است به سرعت عصبی در نوزادان نارس سرعت بخشیدن، اگر چه نتیجه رشد نهایی خود را ممکن است بدون تغییر
کلمات کلیدی:   زودرس، نتیجه عصبی، اسیدهای چرب اشباع نشده زنجیره طولانی، مفاصل، تجزیه و تحلیل

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله