» مقالات انگلیسی » The effect of prenatal docosahexaenoic acid supplementation on infant outcomes in African American women living in low-income environments: A randomized, controlled trial

The effect of prenatal docosahexaenoic acid supplementation on infant outcomes in African American women living in low-income environments: A randomized, controlled trialشناسه مقاله
10.1016/j.psyneuen.2016.05.023
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The effect of prenatal docosahexaenoic acid supplementation on infant outcomes in African American women living in low-income environments: A randomized, controlled trial

Authors: Kate Keenan and Alison Hipwell and Rose McAloon and Amy Hoffmann and Arpita Mohanty and Kelsey Magee

Journal: Psychoneuroendocrinology

Year: 2016

Abstract:

AbstractImportance African American women living in urban, low-income environments are at high risk for poor nutrition during pregnancy and birth complications. Objective To test the effectiveness of prenatal docosahexaenoic acid (DHA) supplementation on birth outcomes and infant development in a sample of African American women with Medicaid insurance and living in the city of Pittsburgh. Design The Nutrition and Pregnancy Study (NAPS) is a double-blind, randomized controlled trial of prenatal {DHA} supplementation conducted between 2012 and 2014. Setting Participants were recruited from obstetric clinics at the University of Pittsburgh Medical Center. Participants Sixty-four pregnant, African American women were enrolled at 16–۲۱ weeks of gestation and randomized to either 450 mg/day of {DHA} (22:6n-3)(n = 43) or a soybean placebo (n = 21). Four women (6.3%) withdrew from the study: two participants from each study arm; complete data were obtained for 49 infants (76.5%) at the 3-month assessment. Interventions Supplementation with {DHA} or placebo continued from the beginning of enrollment through delivery. Main outcome and measures Data on birth outcomes were collected from medical records. At approximately 3 months post-partum, mothers brought their infants to the laboratory where the Bayley Scales of Infant Development (BSID-III) were administered and cortisol response to the Face-to-Face Still-Face (FFSF) paradigm was assessed. Results Infants of mothers who received {DHA} supplementation had higher birth weight (3.174 g versus 2.890 g) than infants of mothers receiving placebo (F [2.40] = 6.09, p = 0.018, eta = 0.36), and were more likely to have a 1-min Apgar score greater than 8 (OR = 5.99 [95% {CI} = 1.25–۲۸٫۷۵], p = 0.025). Infants of mothers who received {DHA} compared with infants of mothers receiving placebo had lower levels of cortisol in response to the {FFSF} paradigm (F [1.32] = 5.36, p = 0.018, eta = 0.36). None of the scores on the BSID-III differed as a function of active supplement versus placebo. Conclusions Infants of women living in urban, low-income environments who received {DHA} supplementation had more optimal birth outcomes and more modulated cortisol response to a stressor. {DHA} supplementation may be effective in attenuating the negative effects of prenatal stress on offspring development.

Keywords: Docosahexaenoic acid, Supplementation, Infant, Cortisol, Prenatal stress, Birth outcomes

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اثر مکمل اسید docosahexaenoic قبل از تولد بر نتایج نوزاد در زنان آمریکایی آفریقایی تبار زندگی در محیط های کم درآمد: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده

نویسندگان: Kate Keenan and Alison Hipwell and Rose McAloon and Amy Hoffmann and Arpita Mohanty and Kelsey Magee

ژورنال: Psychoneuroendocrinology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
زنان آمریکایی آفریقایی AbstractImportance زندگی در شهری، محیط های کم درآمد در معرض خطر بالا برای تغذیه نامناسب در دوران بارداری و تولد عوارض هدف برای آزمایش اثر اسید docosahexaenoic قبل از تولد (DHA) مکمل بر نتایج تولد و تکامل نوزاد در یک نمونه از زنان آمریکایی آفریقایی تبار هستند با بیمه Medicaid و در شهرستان پیتسبورگ طراحی تغذیه و مطالعه بارداری (چرت زدن) زندگی دو سو کور است، محاکمه قبل از تولد {DHA} مکمل بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ انجام تصادفی کنترل تنظیم شرکت کنندگان از کلینیک زنان و زایمان در دانشگاه انتخاب شدند مرکز پزشکی پیتسبورگ شرکت کنندگان شصت و چهار، زنان آمریکایی آفریقایی باردار در ۱۶-۲۱ هفته حاملگی ثبت نام و انتخاب شدند به هر دو ۴۵۰ میلی گرم / روز {DHA} (22: 6N-3) (43 نفر) یا دارونما سویا ( ۲۱ نفر) چهار زن (۶۳٪) انصراف از مطالعه: دو شرکت کنندگان از هر بازو مطالعه؛ اطلاعات کامل برای ۴۹ نوزاد (۷۶۵٪) در ۳ ماه مداخلات ارزیابی مکمل {DHA} یا دارونما از آغاز ثبت نام از طریق تحویل نتیجه اصلی و اندازه گیری داده های بر نتایج تولد ادامه به دست آمد از پرونده های پزشکی در حدود ۳ ماه جمع آوری شد بعد از زایمان، مادران نوزادان خود را به آزمایشگاه که در آن فلس بیلی توسعه نوزاد (BSID-III) اجرا شد و پاسخ کورتیزول به چهره به چهره هنوز صورت (FFSF) پارادایم نتایج نوزادان مادرانی که دریافت مورد بررسی قرار گرفت به ارمغان آورد {DHA} مکمل بالاتر بودن وزن تولد (۳۱۷۴ گرم در مقابل ۲۸۹۰ گرم) از نوزادان مادران گروه دارونما بود (F 240 = 609، P = 0018، ETA = 036)، و به احتمال زیاد به یک نمره ۱ دقیقه آپگار شد بیش از ۸ (OR = 599 95٪ {CI} = 125-2875، = ۰۰۲۵ P)نوزادان مادرانی که {DHA} در مقایسه با نوزادان مادران گروه دارونما دریافت سطوح پایین تر از کورتیزول در پاسخ به {FFSF} پارادایم حال (F 132 = 536، P = 0018، ETA = 036) هیچ یک از نمرات در BSID-III به عنوان تابعی از مکمل فعال در برابر نتیجه گیری دارونما نوزادان زنان ساکن در مناطق شهری، محیط های کم درآمد که دریافت متفاوت {DHA} مکمل نتایج تولد مطلوب تر و پاسخ کورتیزول بیشتر مدوله به یک عامل تنش زا بود {DHA} مکمل ممکن است موثر باشد در کاهش اثرات منفی استرس دوران بارداری بر توسعه فرزندان
کلمات کلیدی:   اسید docosahexaenoic، مکمل، نوزادان، کورتیزول، استرس در دوران بارداری، نتایج تولد

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله