» مقالات انگلیسی » The effect of azithromycin on the immunogenicity of oral poliovirus vaccine: a double-blind randomised placebo-controlled trial in seronegative Indian infants

The effect of azithromycin on the immunogenicity of oral poliovirus vaccine: a double-blind randomised placebo-controlled trial in seronegative Indian infantsشناسه مقاله
10.1016/S1473-3099(16)30023-8
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The effect of azithromycin on the immunogenicity of oral poliovirus vaccine: a double-blind randomised placebo-controlled trial in seronegative Indian infants

Authors: Nicholas C Grassly and Ira Praharaj and Sudhir Babji and Saravanakumar Puthupalayam Kaliappan and Sidhartha Giri and Srinivasan Venugopal and Edward P K Parker and Asha Abraham and Jayaprakash Muliyil and Sridhar Doss and Uma Raman and Jie Liu and John Victor Peter and Meghana Paranjape and Shalini Jeyapaul and Shailaja Balakumar and Jeniffer Ravikumar and Rajan Srinivasan and Sunil Bahl and Miren Iturriza-Gómara and Holm H Uhlig and Eric R Houpt and Jacob John and Gagandeep Kang

Journal: The Lancet Infectious Diseases

Year: 2016

Abstract:

SummaryBackground Oral poliovirus vaccine is less immunogenic and effective in low-income countries than in high-income countries, similarly to other oral vaccines. The high prevalence of intestinal pathogens and associated environmental enteropathy has been proposed to explain this problem. Because administration of an antibiotic has the potential to resolve environmental enteropathy and clear bacterial pathogens, we aimed to assess whether antibiotics would improve oral poliovirus vaccine immunogenicity. Methods We did a double-blind, randomised, placebo-controlled trial of the effect of azithromycin on the immunogenicity of serotype-3 monovalent oral poliovirus vaccine given to healthy infants living in 14 blocks of Vellore district, India. Infants were eligible to participate if they were 6–۱۱ months old, available for the study duration, and lacked serum neutralising antibodies to serotype-3 poliovirus. Infants were randomly assigned (1:1) at enrolment to receive oral 10 mg/kg azithromycin or placebo once daily for 3 days, followed by serotype-3 monovalent oral poliovirus vaccine on day 14. The primary outcome was detection of serum neutralising antibodies to serotype-3 poliovirus at a dilution of one in eight or more on day 35 and was assessed in the per-protocol population (ie, all those who received azithromycin or placebo, oral poliovirus vaccine, and provided a blood sample according to the study protocol). Safety outcomes were assessed in all infants enrolled in the study. The trial is registered with the Clinical Trials Registry India, number CTRI/2014/05/004588. Findings Between Aug 5, 2014, and March 21, 2015, 754 infants were randomly assigned: 376 to receive azithromycin and 378 to placebo. Of these, 348 (93%) of 376 in the azithromycin group and 357 (94%) of 378 infants in the placebo group completed the study per protocol. In the azithromycin group, 175 (50%) seroconverted to serotype-3 poliovirus compared with 192 (54%) in the placebo group (risk ratio 0·۹۴, ۹۵% {CI} 0·۸۱–۱·۰۸; p=0·۳۶۶). Azithromycin reduced faecal biomarkers of environmental enteropathy (calprotectin, myeloperoxidase, α۱-antitrypsin) and the prevalence of bacterial but not viral or eukaryotic pathogens. Viral pathogens were associated with lower seroconversion. Three serious adverse events were reported (two in the azithromycin group and one in the placebo group), but none was considered related to the study interventions. Interpretation Azithromycin did not improve the immunogenicity of oral poliovirus vaccine despite reducing biomarkers of environmental enteropathy and the prevalence of pathogenic intestinal bacteria. Viral interference and innate antiviral immune mechanisms might be more important determinants of the immunogenicity of live-virus oral vaccines. Funding Bill & Melinda Gates Foundation.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اثر آزیترومایسین در ایمنی زایی واکسن فلج اطفال خوراکی: یک محاکمه کنترل شده با پلاسبو تصادفی شده دو سوکور در نوزادان سرم منفی هند

نویسندگان: Nicholas C Grassly and Ira Praharaj and Sudhir Babji and Saravanakumar Puthupalayam Kaliappan and Sidhartha Giri and Srinivasan Venugopal and Edward P K Parker and Asha Abraham and Jayaprakash Muliyil and Sridhar Doss and Uma Raman and Jie Liu and John Victor Peter and Meghana Paranjape and Shalini Jeyapaul and Shailaja Balakumar and Jeniffer Ravikumar and Rajan Srinivasan and Sunil Bahl and Miren Iturriza-Gómara and Holm H Uhlig and Eric R Houpt and Jacob John and Gagandeep Kang

ژورنال: The Lancet Infectious Diseases

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه واکسن فلج اطفال خوراکی کمتر ایمنی و موثر در کشورهای کم درآمد نسبت به کشورهای با درآمد بالا است، به طور مشابه به سایر واکسن های خوراکی شیوع بالای پاتوژن روده و روده مرتبط با محیط زیست ارائه شده است به توضیح این مشکل به دلیل مدیریت یک آنتی بیوتیک است بالقوه برای حل و فصل روده محیط زیست و باکتری های پاتوژن روشن، با هدف ارزیابی اینکه آیا آنتی بیوتیک ها می روش واکسن فلج اطفال ایمنی دهان ما، کارآزمایی تصادفی کنترل شده با پلاسبو دو سو کور اثر آزیترومایسین در ایمنی از سروتیپ-۳ ظرفیتی دهان را بهبود واکسن فلج اطفال داده شده به نوزاد سالم زندگی در ۱۴ بلوک از منطقه Vellore، هند نوزادان واجد شرایط برای شرکت بود اگر آنها ۶/۱۱ ماه سن داشتند، برای مدت زمان مطالعه در دسترس، و فاقد سرم آنتی بادی های خنثی به سروتیپ ۳-نوزادان ویروس فلج اطفال به صورت تصادفی ( ۱: ۱) در ثبت نام برای دریافت دهانی ۱۰ میلی گرم / کیلوگرم آزیترومایسین یا دارونما یک بار در روز به مدت ۳ روز و به دنبال آن سروتیپ-۳ ظرفیتی واکسن فلج اطفال خوراکی در روز ۱۴ نتیجه اولیه تشخیص سرم آنتی بادی های خنثی به سروتیپ-۳ ویروس فلج اطفال در یک بود رقت یک در هشت یا بیشتر در روز ۳۵ و در جمعیت در هر پروتکل مورد بررسی قرار گرفت (به عنوان مثال، همه کسانی که آزیترومایسین یا دارونما، واکسن فلج اطفال خوراکی دریافت کرد، و یک نمونه خون با توجه به پروتکل مطالعه ارائه شده) نتایج ایمنی در مورد ارزیابی قرار گرفت تمام نوزادان وارد مطالعه شدند محاکمه با آزمایش های بالینی رجیستری هند ثبت نام، شماره CTRI / 2014/05/004588 یافته بین ۲۰۱۴ اوت ۵، و مارس ۲۱، ۲۰۱۵، ۷۵۴ نوزاد به صورت تصادفی: ۳۷۶ برای دریافت آزیترومایسین و ۳۷۸ به دارونما از این تعداد، ۳۴۸ (۹۳٪) از ۳۷۶ در گروه آزیترومایسین و ۳۵۷ (۹۴٪) از ۳۷۸ نوزاد در گروه دارونما مطالعه را کامل کردند هر پروتکلدر گروه آزیترومایسین، در ۱۷۵ (۵۰٪) seroconverted به سروتیپ-۳ ویروس فلج اطفال در مقایسه با ۱۹۲ (۵۴٪) در گروه دارونما (نسبت خطر ۰ · ۹۴، ۹۵٪ CI {} 0 · ۸۱-۱ · ۰۸؛ ۰ = P · ۳۶۶) آزیترومایسین کاهش نشانگرهای زیستی مدفوع روده محیط زیست (calprotectin، میلوپراکسیداز، α۱-antitrypsin نامیده) و شیوع پاتوژن های باکتریایی اما ویروسی و یا یوکاریوتی پاتوژن ویروسی با تغییرات سرمی پایین تر همراه سه عوارض جانبی جدی گزارش شده (دو در گروه آزیترومایسین و در گروه دارونما)، اما هیچ کدام مربوط به تفسیر مداخلات مطالعه در نظر گرفته شد آزیترومایسین را ایمنی زایی واکسن فلج اطفال خوراکی با وجود کاهش بیومارکرهای روده محیط زیست و شیوع باکتری های روده بیماری زا دخالت ویروسی و ذاتی مکانیزم ایمنی ضد ویروسی ممکن است بیشتر بهبود نمی بخشد عوامل مهم از ایمنی از زندگی می کنند واکسن خوراکی بودجه بیل از u0026 amp؛ ملیندا گیتس
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله