» مقالات انگلیسی » The clinical characteristics and genotype distribution of Chlamydia trachomatis infection in infants less than six months of age hospitalized with pneumonia

The clinical characteristics and genotype distribution of Chlamydia trachomatis infection in infants less than six months of age hospitalized with pneumoniaشناسه مقاله
10.1016/j.meegid.2014.11.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: The clinical characteristics and genotype distribution of Chlamydia trachomatis infection in infants less than six months of age hospitalized with pneumonia

Authors: Yuefeng Li and Likuan Xiong and Yan Huang and Yong Xia and Hua Zhou and Fen Xu and Matthew V.N. O’Sullivan

Journal: Infection, Genetics and Evolution

Year: 2015

Abstract:

AbstractBackground Chlamydia trachomatis is a common sexually-transmitted bacterial pathogen. As no routine screening is performed during pregnancy, neonates and infants are at high risk for C. trachomatis infection. The objective of this study was to investigate the morbidity, clinical characteristics and genotype distribution of C. trachomatis pneumonia in infants less than six months of age. Methods Clinical manifestations and laboratory results were recorded. Respiratory sputum specimens were tested using RT-PCR targeting C. trachomatis cryptic plasmid. Simultaneously, respiratory virus antigens were detected by direct immunofluorescence and bacterial pathogens were examined by culture in all sputum samples. Positive C. trachomatis samples were further genotyped using a multiplex {PCR} reverse line blot assay. The relationship between genotype and pneumonia severity was explored. Results Of 1408 infants, 101 (7.2%) were infected with C. trachomatis. Sixteen of 101 (15.8%) were assessed as severe pneumonia. These severe cases had a higher proportion of viral co-infection (37.5%) compared to mild pneumonia cases (9.4%, P < 0.05).Infants with tachypnea (OR 9.2) and wheezing (OR 3.5) were more likely to be classified as severe pneumonia (P < 0.05). Amongst 66 C. trachomatis specimens for which a genotyping result was available, seven genotypes were detected, and 39.4% of these specimens contained two or three genotypes. Overall, genotype E (48.5%) was the most frequent, followed by genotype F (42.4%), J (31.8%), D (12.1%), K (10.6%), G (4.5%) and H (3.0%). There were no significant correlations of particular genotypes with severity of disease, although there was a weak indication that more severe pneumonia might be associated with having certain mixed genotypes of C. trachomatis. Conclusions The prevalence of C. trachomatis in the population of young hospitalized infants with pneumonia in Shenzhen was very high. The relationship between genotype distribution and severity of pneumonia was not clear based on this study due to small sample size. Further in-depth investigation correlating genotype and disease severity based on a larger population is needed.

Keywords: Chlamydia trachomatis, Genotyping, Reverse line blot hybridization

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مشخصات بالینی و ژنوتیپ توزیع عفونت با کلامیدیا تراکوماتیس در نوزادان کمتر از شش ماه سن در بیمارستان بستری مبتلا به پنومونی

نویسندگان: Yuefeng Li and Likuan Xiong and Yan Huang and Yong Xia and Hua Zhou and Fen Xu and Matthew V.N. O’Sullivan

ژورنال: Infection, Genetics and Evolution

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
سابقه کلامیدیا تراکوماتیس پاتوژن باکتریایی جنسی منتقل مشترک به عنوان هیچ غربالگری در دوران بارداری، نوزادان انجام و شیرخواران در معرض خطر بالایی برای ابتلا به C تراکوماتیس هستند هدف از این مطالعه بررسی عوارض ویژگیهای بالینی و توزیع ژنوتیپ تراکوماتیس C است پنومونی در نوزادان کمتر از شش ماه از روش سن بالینی تظاهرات و نتایج آزمایشگاهی ثبت شد نمونه های خلط تنفسی با استفاده از RT-PCR با هدف قرار دادن C تراکوماتیس پلاسمید مرموز به طور همزمان مورد آزمایش قرار گرفتند، آنتی ژن ویروس تنفسی با ایمونوفلورسانس و باکتری های پاتوژن تشخیص داده شد توسط فرهنگ در تمام مورد بررسی قرار گرفت نمونه خلط نمونه تراکوماتیس مثبت C بیشتر ژنوتیپ شد با استفاده از یک مولتی پلکس {PCR} روش خط بلات معکوس ارتباط بین ژنوتیپ و شدت پنومونی نتایج از ۱۴۰۸ نوزاد، ۱۰۱ (۷۲٪) مورد بررسی قرار گرفت با C تراکوماتیس شانزده ۱۰۱ (۱۵۸٪) آلوده شدند ذات الریه شدید این موارد شدید نسبت بالاتری از ویروسی عفونت (۳۷۵٪) نسبت به موارد پنومونی خفیف (۹۴٪، P u0026 LT حال مورد بررسی قرار گرفت. ۰۰۵) نوزادان با تاکی پنه (OR 92) و خس خس (OR 35) به احتمال زیاد به عنوان ذات الریه شدید طبقه بندی می شود بود (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۵) در میان نمونه تراکوماتیس ۶۶ C که در نتیجه ژنوتیپ در دسترس بود، هفت ژنوتیپ، تشخیص داده و ۳۹۴ شد ٪ از این نمونه شامل دو یا سه رقم به طور کلی، ژنوتیپ E (485٪) شایع ترین، به دنبال ژنوتیپ F (424٪)، J (318٪)، D (121٪)، K (106٪)، G بود (۴۵٪) و H (30٪) هیچ ارتباط معنی داری وجود ژن خاص با شدت بیماری وجود دارد، اگر چه نشانه ضعیف است که ذات الریه شدید تر ممکن است با داشتن برخی از ژنوتیپ های مخلوط از نتیجه گیری C تراکوماتیس شیوع C همراه وجود داردتراکوماتیس در جمعیت نوزادان بستری مبتلا به پنومونی در شنژن با توجه به اندازه نمونه کوچک علاوه بر این بسیار بالا رابطه بین توزیع ژنوتیپ و شدت پنومونی شد روشن در این مطالعه بر اساس بود در عمق بررسی ارتباط ژنوتیپ و شدت بیماری بر اساس یک بزرگتر جمعیت مورد نیاز است
کلمات کلیدی:   کلامیدیا تراکوماتیس، ژنوتیپ، خط معکوس هیبریداسیون بلات

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله