» مقالات انگلیسی » Test de dépistage rapide intra partum du portage vaginal de streptocoque du groupe B (SGB) pour le repérage des nouveau-nés à risque d’infection néonatale précoce à SGB. Étude observationnelle analytique dans une maternité de type {III}

Test de dépistage rapide intra partum du portage vaginal de streptocoque du groupe B (SGB) pour le repérage des nouveau-nés à risque d’infection néonatale précoce à SGB. Étude observationnelle analytique dans une maternité de type {III}شناسه مقاله
10.1016/j.arcped.2016.06.003
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Test de dépistage rapide intra partum du portage vaginal de streptocoque du groupe B (SGB) pour le repérage des nouveau-nés à risque d’infection néonatale précoce à SGB. Étude observationnelle analytique dans une maternité de type {III}

Authors: J. Raignoux and M. Benard and S. Huo Yung Kai and O. Dicky and A. Berrebi and L. Bibet and A.-S. Chetouani and N. Marty and L. Cavalie and C. Casper and C. Assouline-Azogui

Journal: Archives de Pédiatrie

Year: 2016

Abstract:

SummaryIntroduction Group B streptococcus (GBS) is the most common infectious agent responsible for early-onset bacterial sepsis (EOS) in term newborns. French prevention of perinatal {GBS} disease guidelines recommend screening for maternal vaginal {GBS} colonization at the 9th month of pregnancy, and use of intrapartum antibiotic prophylaxis (IAP) in case of detected {GBS} vaginal colonization. Peripheral bacterial sampling (gastric aspiration, ear, or meconium) and measurement of C-reactive protein (CRP) are performed in asymptomatic newborns in case of infectious risk factors and/or incomplete IAP. Objective The aim of this study was to investigate the relation between a rapid intrapartum screening test for {GBS} during labor in term parturients and infants developing {GBS} {EOS} and in comparison to current recommendations. Methods We conducted an observational analytic single-center study, with use of a rapid intrapartum {GBS} screening test, at Toulouse University Hospital. Results A total of 1416 mother–newborn dyads were prospectively included between 31/01/2012 and 17/08/2012. Vaginal {GBS} colonization was found at the 9th month of pregnancy in 148 mothers (10.6 %), and 176 mothers (12.5 %) were screened positively at delivery using intrapartum {GBS} rapid polymerase chain reaction assay (GBS PCR) (P = 0.025). No confirmed neonatal {GBS} {EOS} was found. Nine infants had suspected {GBS} {EOS} because of a positive peripheral bacterial finding and elevated CRP. In these infants, seven pregnant mothers were GBS-positive with {GBS} {PCR} assay during labor, and four women were positive on prenatal culture at the 9th month of pregnancy. The diagnostic values of the two tests highlighted a nonsignificant superiority of intrapartum {GBS} {PCR} assay (AUC = 0.83 [0.68–۰٫۹۷] vs. 0.67 [0.50–۰٫۸۴]), (P = 0.057). The negative predictive value was improved with intrapartum {PCR} assay (negative likelihood ratio [LR]: 0.3 [0.1–۰٫۹] vs. 0.6 [0.4–۱٫۱]). Intrapartum {GBS} {PCR} assay provided its best positive predictive value in the absence of complete {AIP} and without other infectious factors (positive LR: 21.3 [15.4–۲۹٫۵]). Conclusion These results suggest that the intrapartum {GBS} {PCR} assay offers a better predictive value of {GBS} {EOS} than the usual vaginal culture swab at the 9th month but requires confirmation by large studies.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: آزمون د dépistage RAPIDE داخل زایمان DU حمل واژن د streptocoque رقیق و گروه B (SGB) لو پور repérage DES نو NES عفونت D’risgue در précoce néonatale à SGB. اتود observationnelle analytique در dans UNE maternité DE نوع {III}

نویسندگان: J. Raignoux and M. Benard and S. Huo Yung Kai and O. Dicky and A. Berrebi and L. Bibet and A.-S. Chetouani and N. Marty and L. Cavalie and C. Casper and C. Assouline-Azogui

ژورنال: Archives de Pédiatrie

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
SummaryIntroduction استرپتوکوک گروه B (GBS) است که شایع ترین عامل عفونی مسئول عفونت باکتریایی زودرس (EOS) در مدت نوزادان پیشگیری فرانسه پری ناتال {GBS} دستورالعملهای بیماری توصیه غربالگری واژن {GBS} استعمار مادری در ماه ۹ بارداری و استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکسی زایمان (IAP) در صورت {GBS} استعمار واژن نمونه برداری تشخیص داده محیطی باکتریایی (آسپیراسیون معده، گوش، یا مکونیوم) و اندازه گیری پروتئین واکنشی C (CRP) در نوزادان بدون علامت در مورد عفونی انجام عوامل خطر و / یا ناقص هدف IAP هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین یک تست غربالگری زایمان سریع برای {GBS} در طول کار در خانمهای حامله ترم و نوزادان در حال توسعه {GBS} {EOS} و در مقایسه با توصیه های روش فعلی بود ما انجام تحلیلی مطالعه تک مرکز مشاهده، با استفاده از زایمان سریع {GBS} تست غربالگری، در بیمارستان دانشگاه تولوز در مجموع ۱۴۱۶ زوج مادر و نوزاد آینده نگر بین ۳۱/۰۱/۲۰۱۲ و ۱۷/۰۸/۲۰۱۲ واژن شدند {GBS} استعمار در ماه ۹ بارداری در ۱۴۸ مادر (۱۰۶٪) و ۱۷۶ نفر (۱۲۵٪) مثبت در زمان زایمان با استفاده از زایمان {GBS} سریع پلیمراز روش واکنش زنجیره ای (GBS PCR) به نمایش درآمد (P = 0025 پیدا شد ) بدون تایید نوزادان {GBS} {EOS} پیدا شد نه نوزادان {GBS} {EOS} به دلیل یک یافته مثبت محیطی باکتریایی و CRP بالا در این نوزادان مشکوک بود، هفت مادران باردار با {GBS} {PCR} GBS مثبت بودند روش در طول کار، و چهار زن در ماه ۹ بارداری بر فرهنگ دوران بارداری مثبت بود ارزش تشخیصی دو آزمون برتری قابل ملاحظه از زایمان {GBS} {} PCR روش (AUC = 083 068-097 در مقابل ۰۶۷ برجسته ۰۵۰-۰۸۴)، (P = 0057)ارزش اخباری منفی با زایمان {PCR} روش بهبود یافته بود (نسبت درستنمایی منفی LR: 03 01-09 در مقابل ۰۶ ۰۴-۱۱) زایمان {GBS} {بهترین ارزش PCR} روش ارائه آن اخباری مثبت در فقدان کامل {AIP} و بدون سایر عوامل عفونی (مثبت LR: 213 154-295) نتیجه گیری این نتایج نشان می دهد که زایمان {GBS} {} PCR روش ارائه می دهد ارزش اخباری بهتر از {} ​​{GBS EOS} از معمول سواب کشت واژن در ماه ۹ اما نیاز به تایید مطالعات بزرگ
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله