Single motherhood and neonatal and infant mortality in Sierra Leone, Burkina Faso and Burundiشناسه مقاله
10.1016/j.puhe.2016.01.017
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Single motherhood and neonatal and infant mortality in Sierra Leone, Burkina Faso and Burundi

Authors: C. Izugbara

Journal: Public Health

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground Childhood mortality is a stubborn problem and remains highest in Sub-Saharan Africa (SSA). Existing research on childhood mortality in {SSA} indicate that most of the childhood deaths are from preventable causes such as diarrhoea, pneumonia, measles, malaria, {HIV} and underlying malnutrition, acute respiratory infections, whooping cough, tuberculosis, bronchopneumonia, dirty feeding bottles and utensils, inadequate disposal of household refuse and poor storage of drinking water. However, insufficient attention has been given to maternal marital status and childhood mortality relationships. Understanding the implications of maternal marital status for childhood mortality can add to our knowledge of the correlates of neonatal and infant mortality and furnish insights to support the design and delivery of interventions to address the problem. Objective To document and examine the extent to which the association between neonatal and infant mortality varies between single and ever-married mothers in Sierra Leone, Burkina Faso, and Burundi. A single mother is defined in this study as a woman who has either lived with a partner, married before, widowed, separated during the survey periods and has given at least one life birth. Ever-married woman is woman who has been married at least once in their lives although their current marital status may not be married. Study design Data for this study were drawn from the latest Demographic and Health Surveys (DHS) in Burkina Faso, Sierra Leone and Burundi. The selected datasets came from 2010 Burkina Faso {DHS} (BFDHS), 2008 Sierra Leone {DHS} (SLDHS) and 2010 Burundi {DHS} (EDSB II). Methods The relevant data for this study (women age 15–۴۹ years who had at least one live birth within the five years preceding the survey) were extracted from the whole dataset of each country (Burkinabe (n = ۱۷,۰۸۷), Sierra Leonean (n = ۷۳۷۴) and Burundian (n = ۹۳۸۹). Univariate and multivariate statistical analyses were used to assess the association between neonatal and infant mortality and maternal marital status. All data were analysed using {STATA} Version 11. Results The multivariate logistic regression analyses yielded significantly increased risk of neonatal and infant mortality among single mothers. Conclusions Neonates and infants of single mothers are at increased risk of neonatal and infant mortality compared to those of ever-married women.

Keywords: Single motherhood, Neonatal and infant mortality, Sierra Leone, Burkina Faso, and Burundi

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مادری تنها و مرگ و میر نوزادان و نوزاد در سیرالئون، بورکینافاسو و بروندی

نویسندگان: C. Izugbara

ژورنال: Public Health

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
مرگ و میر سابقه دوران کودکی یک مشکل سرسخت است و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا (SSA) باقی مانده است بالاترین موجود پژوهش در مرگ و میر کودکان در {SSA} نشان می دهد که بسیاری از مرگ و میر دوران کودکی از علل قابل پیشگیری مانند اسهال، ذات الریه، سرخک، مالاریا، {HIV هستند } و اساسی سوء تغذیه، عفونت های حاد تنفسی، سیاه سرفه، سل، سرفه، بطری کثیف و ظروف، دفع نامناسب زباله های خانگی و ذخیره سازی نازل آب آشامیدنی با این حال، توجه کافی شده است به وضعیت و مرگ و میر کودکان زناشویی روابط مادر درک داده پیامدهای وضعیت تاهل مادر برای مرگ و میر کودکان می تواند به دانش ما از همبستگی مرگ و میر نوزادان و نوزاد اضافه و تزیین بینش برای حمایت از طراحی و ارائه مداخلات برای رسیدگی به هدف مشکل به سند و بررسی که تا چه حد ارتباط بین نوزاد و مرگ و میر نوزادان بین مادران تنها و همیشه در ازدواج در سیرالئون، بورکینافاسو و بروندی یک مادر تنها است در این مطالعه به عنوان یک زن است که هم با یک شریک زندگی، ازدواج قبل، بیوه تعریف متفاوت است، در طول دوره بررسی از هم جدا شده است و با توجه به حداقل یک تولد زندگی زن همیشه ازدواج کرده است زنی که حداقل یک بار در زندگی خود ازدواج کرده هر چند وضعیت تاهل فعلی خود را ممکن است ازدواج نمی شود داده طراحی مطالعه برای این مطالعه از آخرین بررسی جمعیت و بهداشت (DHS) در کشیده شد بورکینا فاسو، سیرالئون و بروندی مجموعه داده های انتخاب شده از ۲۰۱۰ بورکینافاسو {وزارت امنیت داخلی} (BFDHS)، ۲۰۰۸ سیرالئون {وزارت امنیت داخلی} (SLDHS) و آمد ۲۰۱۰ بروندی {وزارت امنیت داخلی} (EDSB II)مواد و روش ها داده مربوط به این (سن زنان ۱۵-۴۹ سال که حداقل یک تولد زنده در پنج سال قبل از سروی حال) مطالعه از کل داده هر کشور استخراج شد (بورکینافاسو (تعداد = ۱۷۰۸۷)، سیرالئون (N = 7374) و بروندی (تعداد = ۹۳۸۹) تک متغیره و تحلیل های آماری چند متغیره برای بررسی ارتباط بین مرگ و میر نوزادان و نوزاد و وضعیت تاهل مادر همه داده با استفاده از {STATA} نسخه ۱۱ نتایج رگرسیون لجستیک چند متغیره تجزیه و تحلیل به طور قابل توجهی افزایش خطر را به همراه داشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مرگ و میر نوزادان و مادران نوزادان در میان تک نتیجه گیری نوزادان و کودکان از مادران مجرد در معرض خطر مرگ و میر نوزادان و نوزاد در مقایسه با کسانی که از زنان در حال ازدواج
کلمات کلیدی:   مادر تنها، نوزادان و نوزاد مرگ و میر، سیرالئون، بورکینافاسو، بوروندی و

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله

Disseminated histoplasmosis caused by Histoplasma capsulatum var. duboisii in a non-HIV patient in Burkina Faso: Case reportشناسه مقاله
10.1016/j.mycmed.2015.03.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Disseminated histoplasmosis caused by Histoplasma capsulatum var. duboisii in a non-HIV patient in Burkina Faso: Case report

Authors: A. Zida and P. Niamba and F. Barro-Traoré and N. Korsaga-Somé and P. Tapsoba and J. Briegel and R.T. Guiguemdé

Journal: Journal de Mycologie Médicale / Journal of Medical Mycology

Year: 2015

Abstract:

Summary Histoplasmosis is a fungal infection due to Histoplasma capsulatum. The African form of this mycosis, caused by Histoplasma capsulatum var. duboisii, remains rare. We report a case of disseminated African histoplasmosis with skin, lymph nodes, bones and viscera localizations. The 22-year-old patient was HIV-seronegative and was considered immunocompetent. The presence of Histoplasma capsulatum var duboisii in ulcerations and a nodule pus aspiration was confirmed by direct microscopic examination and by culture. The medical treatment was based on fluconazole. Even though a regression of the symptoms was observed, the patient died. In disseminated African histoplasmosis, an early laboratory diagnosis must be carried out for accurate treatment.

Keywords: Disseminated histoplasmosis, HIV-seronegative patient, Histoplasma capsulatum var. duboisii, Burkina Faso, Mycological diagnosis, Fluconazoleés, Histoplasmose disséminée, Patient immunocompétent, Histoplasma capsulatum var. duboisii, Burkina Faso, Diagnostic mycologique, Fluconazole

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: هیستوپلاسموز منتشر ناشی از هیستوپلاسما کپسولاتوم ور. duboisii در یک بیمار غیر HIV در بورکینافاسو: گزارش موردی

نویسندگان: A. Zida and P. Niamba and F. Barro-Traoré and N. Korsaga-Somé and P. Tapsoba and J. Briegel and R.T. Guiguemdé

ژورنال: Journal de Mycologie Médicale / Journal of Medical Mycology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
  خلاصه هیستوپلاسموز عفونت قارچی به علت هیستوپلاسما کپسولاتوم است. فرم آفریقایی از این عفونتهای قارچی، ناشی از هیستوپلاسما کپسولاتوم ور. duboisii، نادر است. ما گزارش یک مورد هیستوپلاسموز آفریقایی منتشر با پوست، غدد لنفاوی، استخوان و localizations روده ها. بیمار ۲۲ ساله مبتلا به HIV سرم منفی بود و سالم از نظر ایمنی در نظر گرفته شد. حضور هیستوپلاسما کپسولاتوم VAR duboisii در زخم و یک آرمان ندول چرک با معاینه مستقیم میکروسکوپی و با فرهنگ تایید شد. درمان های پزشکی در فلوکونازول بود. حتی اگر یک رگرسیون از علائم مشاهده شد، بیمار فوت کرد. در هیستوپلاسموز منتشر آفریقایی، یک تشخیص آزمایشگاهی اوایل باید برای درمان دقیق انجام شده است.
کلمات کلیدی:   هیستوپلاسموز منتشر، بیمار HIV-سرولوژی منفی، هیستوپلاسما کپسولاتوم ور. duboisii، بورکینافاسو، تشخیص قارچ، Fluconazoleés، Histoplasmose disséminée، ایمنی سالم بیمار، هیستوپلاسما کپسولاتوم ور. duboisii، بورکینافاسو، mycologique تشخیصی، فلوکونازول

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله

Capturing the Margins: World Market Prices and Cotton Farmer Incomes in West Africaشناسه مقاله
10.1016/j.worlddev.2014.01.032
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Capturing the Margins: World Market Prices and Cotton Farmer Incomes in West Africa

Authors: Thomas J. Bassett

Journal: World Development

Year: 2014

Abstract:

Summary World cotton prices soared to record levels in March 2011, reaching $2.20 a pound in contrast to 40–۸۰¢/pound between 2000 and 2010. The price spike serves as a natural experiment that offers insights into the relationship between world cotton prices and producer prices in West Africa. A comparative study of Burkina Faso and Côte d’Ivoire shows that national and regional level processes such as price setting mechanisms, inequalities in knowledge and power, and the oligopsonistic structure of West Africa’s cotton economies exert a strong influence on the share of world market prices that producers ultimately receive.

Keywords: cotton, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, price transmission, agricultural subsidies, market structure

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: گرفتن حاشیه: قیمت ها در بازار جهانی و درآمد پنبه کشاورز در غرب آفریقا

نویسندگان: Thomas J. Bassett

ژورنال: World Development

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
  خلاصه قیمت های جهانی پنبه مارس ۲۰۱۱ بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰٫ افزایش قیمت به عنوان یک آزمایش طبیعی است که ارائه می دهد بینش به رابطه بین قیمت جهانی پنبه و سازنده در خدمت به سطح رکورد افزایش یافت، رسیدن به $ ۲٫۲۰ یک پوند در مقابل ۴۰-۸۰ ¢ / پوند قیمت در غرب آفریقا. مطالعه مقایسه ای بورکینافاسو و ساحل عاج نشان می دهد که فرآیندهای سطح ملی و منطقه ای مانند مکانیزم قیمت تنظیم، نابرابری در دانش و قدرت، و ساختار oligopsonistic اقتصاد پنبه در غرب آفریقا اعمال نفوذ قوی بر سهم قیمت های بازار جهانی که تولید در نهایت دریافت خواهید کرد.
کلمات کلیدی:   پنبه، بورکینافاسو، ساحل عاج، قیمت انتقال، یارانه های کشاورزی، ساختار بازار

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله

Artisanal mining in Burkina Faso: A historical overview of iron ore extraction, processing and production in the Dem regionشناسه مقاله
10.1016/j.exis.2014.04.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Artisanal mining in Burkina Faso: A historical overview of iron ore extraction, processing and production in the Dem region

Authors: Kim A.A. Hein and Todani A. Funyufunyu

Journal: The Extractive Industries and Society

Year: 2014

Abstract:

Abstract In sub-Saharan Africa, artisanal and small-scale mining (ASM) has changed very little for hundreds of years and today is the most important economic activity in many of the region’s rural communities. It is rare to find a near-complete record of mining practice and skill, but in the Dem region of Burkina Faso, a history of extraction, processing and smelting of iron ore is recorded in 3 opencast mines, 2 underground mines, waste dumps, processing sites, and 11 furnaces that host fragments of furnace wall clay, tuyeres, and rare crucibles. The immediate mining footprint covers 1.9 by 1.3 km. Mine site mapping and petrographic study of the Dem site has shown that selective extraction of magnetite-hematite primary ore from fractures in quartz veins, and secondary hematite-goethite ore in iron-rich ferricrete, took place, along with smelting in furnaces to produce iron metal. Limited carbon dating of furnace charcoal supports ethnographic research that points to iron smelting being more than two centuries old, extending as far back as the Songhai Empire in the 15th century. The Dem {ASM} site should, therefore, be protected and preserved as a historic and cultural monument by the relevant authorities in Burkina Faso at state and provincial levels.

Keywords: Artisanal and small-scale mining (ASM), Burkina Faso, Iron mining, Mining value chain, Petrography, Carbon isotopes

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: معدن ARTISANAL در بورکینافاسو: مروری تاریخی سنگ آهن استخراج، پردازش و تولید در منطقه از Dem

نویسندگان: Kim A.A. Hein and Todani A. Funyufunyu

ژورنال: The Extractive Industries and Society

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
  چکیده: در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، artisanal و معادن کوچک (ASM) برای صدها سال بسیار کمی تغییر کرده است و امروز مهمترین فعالیت اقتصادی در بسیاری از جوامع روستایی در منطقه است. نادر است برای پیدا کردن یک رکورد نزدیک به کامل از عمل معدن و مهارت است، اما در منطقه از Dem بورکینافاسو، سابقه استخراج، فرآوری و ذوب سنگ آهن در ۳ معادن opencast، ۲ معادن زیرزمینی، دفع زباله های ثبت شده، سایت های پردازش، و ۱۱ کوره که تکه های میزبان از خاک رس دیواره کوره، tuyeres و بوته نادر است. رد پای معدن فوری ۱٫۹ ۱٫۳ کیلومتر را پوشش می دهد. سایت نقشه برداری معدن و مطالعه پتروگرافی از سایت ها Dem نشان داده است که گزینشی استخراج سنگ معدن اولیه مگنتیت-هماتیت از شکستگی در رگه های کوارتز، سنگ و سنگ معدن هماتیت-گوتیت ثانویه در ferricrete غنی ​​از آهن، صورت گرفت، همراه با ذوب در کوره های تولید آهن فلز. قدمت کربن محدود زغال چوب کوره پژوهش قوم نگاری که به ذوب آهن که بیش از دو قرن قدمت، گسترش به عنوان دور برگشت به عنوان امپراتوری سنغای در قرن ۱۵ پشتیبانی می کند. از DEM {ASM} سایت باید، بنابراین، از آن محافظت شود و حفظ عنوان یک اثر تاریخی تاریخی و فرهنگی توسط مقامات مربوطه در بورکینافاسو در سطوح ایالتی و ولایتی.
کلمات کلیدی:   ARTISANAL و معدن در مقیاس کوچک (ASM)، بورکینافاسو، معدن آهن، معدن زنجیره ارزش، پتروگرافی، ایزوتوپ کربن

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله