» مقالات انگلیسی » Superior cavopulmonary anastomosis timing and outcomes in infants with single ventricle

Superior cavopulmonary anastomosis timing and outcomes in infants with single ventricle



شناسه مقاله
10.1016/j.jtcvs.2012.07.069
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Superior cavopulmonary anastomosis timing and outcomes in infants with single ventricle

Authors: James F. Cnota and Kerstin R. Allen and Steven Colan and Wesley Covitz and Eric M. Graham and David A. Hehir and Jami C. Levine and Renee Margossian and Brian W. McCrindle and L. LuAnn Minich and Shobha Natarajan and Marc E. Richmond and Daphne T. Hsu

Journal: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Year: 2013

Abstract:

Objectives We sought to identify factors associated with the timing and surgical outcomes of the superior cavopulmonary anastomosis. Methods The Pediatric Heart Network’s Infant Single Ventricle trial database identified participants who underwent superior cavopulmonary anastomosis. Factors potentially associated with age at superior cavopulmonary anastomosis, length of stay and death by 14 months of age were evaluated. Factors included subject demographics, cardiac anatomy, measures from neonatal hospitalization and pre–superior cavopulmonary anastomosis visit, adverse events, echocardiographic variables, intraoperative variables, superior cavopulmonary anastomosis type, and number of concurrent cardiac surgical procedures. Age at superior cavopulmonary anastomosis was analyzed using Cox proportional hazards regression. Natural log length of stay was analyzed by multiple linear regression. Results Superior cavopulmonary anastomosis was performed in 193 subjects at 5.2 months of age (interquartile range, 4.2, 6.2) and weight of 5.9 kg (interquartile range, 5.3, 6.6). The median length of stay was 7 days (interquartile range, 6, 10). There were 3 deaths and 1 transplant during the superior cavopulmonary anastomosis hospitalization, and 3 deaths and 3 transplants between discharge and 14 months of age. Age at superior cavopulmonary anastomosis was associated with center and interstage adverse events. A longer length of stay was associated with younger age and greater case complexity. Superior cavopulmonary anastomosis type, valve regurgitation, ventricular ejection fraction, and ventricular end-diastolic pressure were not independently associated with age at superior cavopulmonary anastomosis or the length of stay. Conclusions Greater case complexity and more frequent interstage adverse events are associated with an earlier age at superior cavopulmonary anastomosis. Significant variation in age at superior cavopulmonary anastomosis among centers, independent of subject factors, highlights a lack of consensus regarding the optimal timing. Factors associated with length of stay could offer insights for improving presuperior cavopulmonary anastomosis care and surgical outcome.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: برتر زمان آناستوموز cavopulmonary و نتایج در نوزادان تنها با بطن

نویسندگان: James F. Cnota and Kerstin R. Allen and Steven Colan and Wesley Covitz and Eric M. Graham and David A. Hehir and Jami C. Levine and Renee Margossian and Brian W. McCrindle and L. LuAnn Minich and Shobha Natarajan and Marc E. Richmond and Daphne T. Hsu

ژورنال: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

سال: ۲۰۱۳

چکیده:
اهداف ما به دنبال شناسایی عوامل مرتبط با زمان بندی و جراحی نتایج از روش آناستوموز cavopulmonary برتر نوزاد پایگاه داده آزمایش تنها بطن کودکان قلب شبکه شرکت کنندگان که تحت برتر عوامل آناستوموز cavopulmonary به طور بالقوه با سن آناستوموز cavopulmonary بهتر همراه، مدت اقامت و مرگ مشخص ۱۴ ماه سن داشتند عوامل ارزیابی شامل جمعیتی موضوع، آناتومی قلب، اقدامات از مادران و ارائه پیش برتر سایت بازدید آناستوموز cavopulmonary، عوارض احتمالی، متغیرهای اکوکاردیوگرافی، متغیرهای حین عمل، برتر نوع آناستوموز cavopulmonary و تعداد همزمان قلبی روش های جراحی سن آناستوموز cavopulmonary برتر با استفاده از کاکس مخاطرات متناسب رگرسیون طول لگاریتم طبیعی اقامت توسط چند نتایج رگرسیون خطی آناستوموز cavopulmonary برتر در ۱۹۳ نفر در ۵۲ ماه سن دامنه بین چارکی (۴۲، ۶۲) و وزن ۵۹ کیلوگرم انجام شد (میان چارکی تجزیه و تحلیل شد مورد بررسی قرار گرفت محدوده، ۵۳، ۶۶) طول متوسط ​​اقامت ۷ روز (دامنه میان چارکی، ۶، ۱۰) بود ۳ کشته و ۱ پیوند در طول برتر بستری آناستوموز cavopulmonary، و ۳ کشته و ۳ پیوند بین تخلیه و ۱۴ ماه سن سن در آناستوموز cavopulmonary برتر با مرکز و عوارض جانبی interstage طول دیگر اقامت با سن و مورد پیچیدگی بیشتری برتر نوع آناستوموز cavopulmonary، نارسایی دریچه، کسر جهشی بطن همراه بود، و فشار پایان دیاستولی بطن همراه بود شد به طور مستقل با سن در ارتباط است در آناستوموز cavopulmonary برتر و یا طول نتیجه گیری اقامت بزرگ پیچیدگی مورد و بیشتر عوارض جانبی interstage با سنین در آناستوموز cavopulmonary بهتر همراهتنوع قابل توجهی در سن آناستوموز cavopulmonary برتر در بین مراکز، مستقل از عوامل موضوع، برجسته عدم اجماع با توجه به عوامل زمان بندی مطلوب در ارتباط با طول مدت اقامت می تواند بینش برای بهبود presuperior مراقبت آناستوموز cavopulmonary و نتیجه جراحی ارائه
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله