» مقالات انگلیسی » Spontaneous recovery from extinction in the infant rat

Spontaneous recovery from extinction in the infant ratشناسه مقاله
10.1016/j.bbr.2014.08.009
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Spontaneous recovery from extinction in the infant rat

Authors: D.A. Revillo and M.G. Paglini and C. Arias

Journal: Behavioural Brain Research

Year: 2014

Abstract:

Abstract Within the Pavlovian conditioning framework, extinction is a procedure in which, after conditioning, the conditioned stimulus (CS) is repeatedly presented without the unconditioned stimulus (US). During this procedure the conditioned response (CR) is gradually attenuated. It has been suggested that extinction during the early stages of ontogeny is a qualitatively different process from extinction in adulthood: during infancy, extinction may result in erasure of the memory, while during adulthood extinction involves new learning. This conclusion was supported by studies showing that renewal, reinstatement or spontaneous recovery procedures were not effective during infancy for recovering the {CR} once it had been extinguished. These studies used the freezing response as the only behavioral index, although some recent evidence indicates that the absence of freezing after conditioning or after extinction does not necessarily imply a deficit in memory, and that other behavioral indexes may be more sensitive to detecting conditioning effects. The goal of the present study was to analyze extinction in preweanling rats by examining the possibility of the spontaneous recovery of a conditioned fear response, measured through a different set of mutually-exclusive behaviors that constitute an exhaustive ethogram, and including control groups (Experiment 1: US-Only and CS-Only; Experiment 2: US-Only, CS-Only and Unpaired) in order to examine whether non-associative learning may explain quantitative or qualitative changes in the frequency of specific responses during extinction or recovery. Extinction produced changes in the expression of freezing, grooming and exploration, and the clearest evidence of spontaneous recovery came from the analysis of freezing behavior. The pattern of behavior observed during extinction is compatible with theoretical approaches which consider different dynamic behavioral systems, and it also fit in well with a molar approach to the analysis of behavior, which considers that extinction involves a transition from one allocation of time among behaviors to another allocation, rather than a loss of strength in any particular discrete response. These results have implications for the study of extinction during infancy, since they are compatible with the hypothesis that the original memory survives extinction, and highlight the importance of control conditions for detecting this effect during this ontogenetic period.

Keywords: Conditioning, Extinction, Spontaneous recovery, Development, Freezing, Ethogram, Rat

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: بهبود خود به خودی از انقراض در موش نوزاد

نویسندگان: D.A. Revillo and M.G. Paglini and C. Arias

ژورنال: Behavioural Brain Research

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
چکیده در چارچوب تهویه پاولوفی، انقراض یک روش که در آن است، پس از مطبوع، محرک شرطی (CS) است بارها و بارها بدون محرک غیرشرطی (US) ارائه شده در این روش واکنش شرطی (CR) است که به تدریج ضعیف شده آن پیشنهاد شده است که انقراض در طول مراحل اولیه رشد شناسی یک فرآیند کیفی متفاوت از انقراض در بزرگسالی است: در طول دوره شیرخوارگی انقراض ممکن است در پاک شدن حافظه می شود، در حالی که در بزرگسالی انقراض شامل یادگیری جدید این نتیجه گیری توسط مطالعات بود که نشان می داد تجدید، تثبیت و یا بهبود خود به خودی روش در دوره شیرخوارگی موثر بودند برای بازیابی {CR} یک بار آن را این مطالعات خاموش شده بود نه با استفاده از پاسخ انجماد به عنوان شاخص رفتاری تنها، هر چند برخی شواهد اخیر نشان می دهد که عدم وجود انجماد پس از تهویه و یا پس از انقراض دلالت کسری نیست در حافظه، و دیگر شاخص های رفتاری ممکن است به تشخیص اثرات تهویه حساس تر هدف از پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل انقراض در preweanling موش با بررسی امکان بهبود خود به خودی یک پاسخ ترس شرطی شده، از طریق مجموعه ای متفاوت از دو طرف اندازه گیری رفتارهای انحصاری که ethogram جامع را تشکیل می دهند، و از جمله دو گروه شاهد (آزمایش ۱: US-فقط و فقط CS-؛ آزمایش ۲: US-فقط، CS-فقط و جفت نشده) به منظور بررسی اینکه آیا یادگیری غیر انجمنی ممکن است تغییرات کمی و یا کیفی در فرکانس پاسخ های خاص در طول انقراض و یا بازیابی تغییرات انقراض تولید در بیان انجماد توضیح دهد، نظافت و اکتشاف ، و روشن ترین شواهد از بهبود خود به خودی از تجزیه و تحلیل رفتار انجماد آمدالگوی رفتار مشاهده شده در طول انقراض سازگار با رویکردهای نظری که رفتاری پویا مختلف در نظر است، و آن را نیز در جا و با یک رویکرد مولر به تجزیه و تحلیل رفتار، که معتقد است که انقراض شامل انتقال از یک تخصیص زمان در رفتار به تخصیص دیگر، به جای یک دست دادن قدرت در هر پاسخ گسسته خاص این نتایج پیامدهای برای مطالعه انقراض در دوره شیرخوارگی، چرا که آنها سازگار با این فرضیه که حافظه اصلی باقی مانده انقراض هستند، و برجسته کردن اهمیت شرایط کنترل برای تشخیص این اثر در این دوره وابسته به رشدشناسی
کلمات کلیدی:   مطبوع، انقراض، خودبه خود بهبود، توسعه، انجماد، Ethogram، موش صحرایی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله