» مقالات انگلیسی » Speech perception outcomes after cochlear implantation in prelingually deaf infants: The Western Sicily experience

Speech perception outcomes after cochlear implantation in prelingually deaf infants: The Western Sicily experienceشناسه مقاله
10.1016/j.ijporl.2013.01.023
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Speech perception outcomes after cochlear implantation in prelingually deaf infants: The Western Sicily experience

Authors: Francesco Martines and Enrico Martines and Antonella Ballacchino and Pietro Salvago

Journal: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

Year: 2013

Abstract:

Objectives To describe audiometric characteristics and speech perception performances of prelingually deaf Sicilian children after cochlear implantation; to identify the influence of cochlear implant (CI) user and family’s characteristics on speech recognition and intelligibility outcomes. Methods Twenty-eight infants with a congenital or acquired hearing impairment and implanted before the 3rd year of life were studied; all children suffered from bilateral sensorineural hearing loss (SNHL) with evidence of lack of hearing aids benefit and no evidence of intellectual disability. The study of the main characteristics associated with {CI} user and family’s profile was performed with a clinical assessment including pre-implant and post-implant (1, 3, 6, 12 and 18 months) behavioural audiometry (evaluating average threshold for the frequencies 0.5, 1, 2 and 4 KHz) and speech recognition tests (IT-MAIS, MUSS, {CAP} and SIR). Results Our cohort was characterized by an early diagnosis of {SNHL} (5.77 and 12.17 months for congenital and acquired {HL} respectively), a short length of deafness (average = 6.78 months) and an implantation before the 3rd year of life (mean = 24.25 months; range from 10 to 36). Analysis of audiometric threshold revealed a significantly improved capacity to detect sounds within the conversational speech spectrum after 12 months from implantation (r = 0.99; p < 0.001). The main speech recognition test evidenced speech perception and speech intelligibility performances (CAP median value of 3; {SIR} category = 3 in 46.42%) equal to those children with same characteristics reported by literature. With the exception of ‘daily {CI} use’ (p < 0.001), none of the variables associated with {CI} user and family’s profile resulted significant predictor of speech perception improvement. Conclusions This work demonstrates that all children of our cohort, with an early diagnosis of {SNHL} and a {CI} surgery performed before the 3rd year of life, presented a progressive audiometric and speech improvement through the first 12–۱۸ months after cochlear implantation. The study also highlights that, differently from the others variables studied, a continuous {CI} use influences significantly speech perception and recognition outcomes.

Keywords: Cochlear implant, Deaf children, Sensorineural hearing loss, Speech perception, Speech intelligibility

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: درک گفتار نتایج بعد از کاشت حلزون در نوزادان prelingually ناشنوا: تجربه غربی سیسیل

نویسندگان: Francesco Martines and Enrico Martines and Antonella Ballacchino and Pietro Salvago

ژورنال: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

سال: ۲۰۱۳

چکیده:
اهداف برای توصیف ویژگی های ادیومتری و اجرای درک گفتار کودکان سیسیلی prelingually ناشنوا پس از کاشت حلزون؛ برای شناسایی نفوذ کاشت حلزون (CI) کاربران و ویژگی های خانواده بر تشخیص گفتار و فهم نتایج روش بیست و هشت نوزادان با ضعف شنوایی مادرزادی و یا اکتسابی و کاشته قبل از سال ۳ زندگی مورد مطالعه قرار گرفت. تمام کودکان از دست دادن دو جانبه شنوایی حسی عصبی (SNHL) با شواهد فقدان شنوایی نفع ایدز و هیچ شواهدی از ناتوانی فکری مطالعه از ویژگی های اصلی مرتبط با {CI} کاربران و مشخصات خانواده با یک ارزیابی بالینی از جمله قبل از ایمپلنت انجام شد دچار و بعد از ایمپلنت (۱، ۳، ۶، ۱۲ و ۱۸ ماه) ادیومتری رفتاری (ارزیابی آستانه متوسط ​​برای بررسی فرکانس های ۰۵، ۱، ۲ و ۴ کیلو هرتز) و آزمون های تشخیص گفتار (IT-آسیای میانه، درهم و برهمی، {CAP} و سر ) نمایش نتایج: از گروه ما توسط یک تشخیص اولیه {SNHL} 577 و ۱۲۱۷ ماه برای مادرزادی به ترتیب طول کوتاه از ناشنوایی (به طور متوسط ​​= ۶۷۸ ماه) و لانه گزینی قبل از سال ۳ زندگی (مشخص شدند (و به دست آورد {HL})، متوسط ​​= ۲۴۲۵ ماه؛ دامنه ای از ۱۰ تا ۳۶) تجزیه و تحلیل آستانه ادیومتری نشان داد ظرفیت قابل توجهی بهبود یافته برای شناسایی برای تلفن های موبایل در طیف گفتار محاوره پس از ۱۲ ماه از لانه گزینی (R = 099، P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) اصلی این سخنرانی آزمون تشخیص گفتار مشهود ادراک و فهم گفتار اجرای (CAP مقدار متوسط ​​از ۳؛ {SIR} دسته = ۳ در ۴۶۴۲٪) به آن دسته از کودکان را با همان ویژگی های گزارش شده توسط ادبیات به استثنای روزانه {CI} استفاده (ص به u0026 lt برابر؛ ۰۰۰۱)، هیچ یک از متغیرهای مرتبط با {CI} کاربر و خانواده مشخصات پیش بینی نتیجه آن بهبود درک گفتارنتیجه گیری: این کار نشان می دهد که همه کودکان از همگروهی ما، با تشخیص زودرس {SNHL} و یک {} CI جراحی قبل از سال ۳ زندگی انجام، یک ادیومتری و گفتار بهبود تدریجی از طریق ۱۲-۱۸ ماه اول پس از کاشت حلزون ارائه این مطالعه همچنین نشان می دهد که، متفاوت از متغیرهای دیگر مورد مطالعه، مستمر {CI} استفاده تأثیرات قابل توجهی نتایج ادراک گفتار و تشخیص
کلمات کلیدی:   کاشت حلزون، کودکان ناشنوا، کاهش شنوایی حسی عصبی، درک گفتار، فهم صحبت

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله