» مقالات انگلیسی » Spatial distribution and longitudinal development of deep cortical sulcal landmarks in infants

Spatial distribution and longitudinal development of deep cortical sulcal landmarks in infantsشناسه مقاله
10.1016/j.neuroimage.2014.06.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Spatial distribution and longitudinal development of deep cortical sulcal landmarks in infants

Authors: Yu Meng and Gang Li and Weili Lin and John H. Gilmore and Dinggang Shen

Journal: NeuroImage

Year: 2014

Abstract:

Abstract Sulcal pits, the locally deepest points in sulci of the highly convoluted and variable cerebral cortex, are found to be spatially consistent across human adult individuals. It is suggested that sulcal pits are genetically controlled and have close relationships with functional areas. To date, the existing imaging studies of sulcal pits are mainly focused on adult brains, yet little is known about the spatial distribution and temporal development of sulcal pits in the first 2 years of life, which is the most dynamic and critical period of postnatal brain development. Studying sulcal pits during this period would greatly enrich our limited understandings of the origins and developmental trajectories of sulcal pits, and would also provide important insights into many neurodevelopmental disorders associated with abnormal cortical foldings. In this paper, by using surface-based morphometry, for the first time, we systemically investigated the spatial distribution and temporal development of sulcal pits in major cortical sulci from 73 healthy infants, each with three longitudinal 3 T {MR} scans at term birth, 1 year, and 2 years of age. Our results suggest that the spatially consistent distributions of sulcal pits in major sulci across individuals have already existed at term birth and this spatial distribution pattern keeps relatively stable in the first 2 years of life, despite that the cerebral cortex expands dramatically and the sulcal depth increases considerably during this period. Specially, the depth of sulcal pits increases regionally heterogeneously, with more rapid growth in the high-order association cortex, including the prefrontal and temporal cortices, than the sensorimotor cortex in the first 2 years of life. Meanwhile, our results also suggest that there exist hemispheric asymmetries of the spatial distributions of sulcal pits in several cortical regions, such as the central, superior temporal and postcentral sulci, consistently from birth to 2 years of age, which likely has close relationships with the lateralization of brain functions of these regions. This study provides detailed insights into the spatial distribution and temporal development of deep sulcal landmarks in infants.

Keywords: Early brain development, Sulcal pits, Deep sulcal landmarks, Longitudinal development, Cortical folding, Cortical surface

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: توزیع فضایی و توسعه طولی عمیق نشانه sulcal قشر مغز در نوزادان

نویسندگان: Yu Meng and Gang Li and Weili Lin and John H. Gilmore and Dinggang Shen

ژورنال: NeuroImage

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
چکیده چاله Sulcal، به صورت محلی عمیق ترین نقاط در sulci از قشر مخ بسیار پیچیده و متغیر، یافت می شود فضایی را در سطح افراد بالغ انسان سازگار پیشنهاد شده است که چاله sulcal کنترل می ژنتیکی و روابط نزدیکی با زمینه های کاربردی تا به امروز، موجود مطالعات تصویربرداری دانه sulcal عمدتا در مغز بزرگسالان متمرکز شده است، اما هنوز اطلاعات کمی در مورد توزیع فضایی و توسعه زمانی چاله sulcal در ۲ سال اول زندگی است، که به مدت پویا ترین و مهم پس از تولد مغز مطالعه چاله sulcal در طول شناخته شده این دوره تا حد زیادی غنی سازی درک محدود ما از ریشههای و مدار رشد دانه sulcal، و نیز بینش های مهمی در بسیاری از اختلالات عصبی تکاملی مرتبط با foldings قشر غیر طبیعی در این مقاله، با استفاده از مورفومتری مبتنی بر سطح، برای اولین بار ارائه، ما سیستمیک توزیع فضایی و توسعه زمانی چاله sulcal در sulci عمده قشر از ۷۳ نوزاد سالم، هر کدام با سه طولی ۳ T {محمدرضا} اسکن در هنگام تولد مدت، ۱ سال و ۲ سال مورد بررسی قرار نتایج ما نشان می دهد که توزیع فضایی سازگار دانه sulcal در sulci عمده در سراسر افراد در حال حاضر در زمان تولد مدت وجود داشته است و این الگوی توزیع فضایی نگه می دارد در ۲ سال اول زندگی نسبتا پایدار است، با وجود که در قشر مخ به طور چشمگیری گسترش و عمق sulcal افزایش قابل توجهی در این دوره به ویژه، عمق دانه sulcal را افزایش می دهد منطقه ناهمگن، با رشد سریع تر در بالا سفارش ارتباط قشر، از جمله بجلو مغز و قشر تمپورال، از کورتکس حسی- را در ۲ سال اول زندگیدر همین حال، نتایج ما نیز نشان می دهد که وجود دارد عدم تقارن نیمکره از توزیع فضایی دانه sulcal در مناطق مختلف قشر مغز، مانند مرکزی، sulci زمانی و postcentral برتر، به طور مداوم از بدو تولد تا ۲ سال سن، که به احتمال زیاد دارای روابط نزدیک با جانبی عملکرد مغز از این مناطق این مطالعه فراهم می کند بینش دقیق به توزیع فضایی و توسعه زمانی نشانه عمیق sulcal در نوزادان
کلمات کلیدی:   توسعه اولیه مغز، حفاری چاله، Sulcal، نقاط دیدنی sulcal عمیق، توسعه طولی، تاشو قشر، سطح قشر

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله