» مقالات انگلیسی » Socioeconomic (SES) differences in language are evident in female infants at 7 months of age

Socioeconomic (SES) differences in language are evident in female infants at 7 months of ageشناسه مقاله
10.1016/j.earlhumdev.2015.08.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Socioeconomic (SES) differences in language are evident in female infants at 7 months of age

Authors: Laura M. Betancourt and Nancy L. Brodsky and Hallam Hurt

Journal: Early Human Development

Year: 2015

Abstract:

AbstractBackground Language skills, strongly linked to academic success, are known to differ by socioeconomic status (SES), with lower {SES} individuals performing less well than higher SES. Aims To examine the effect of {SES} on infant language at 7 months of age and the relationship between maternal vocabulary skills and infant language function. To determine if the relationships between {SES} and infant language are mediated by maternal vocabulary skills. Study design Longitudinal follow-up of healthy term female African American infants born to mothers in two {SES} groups: Low {SES} (income-to-needs ≤ ۱, no education beyond high school) and Higher {SES} (Income-to-Needs > 1, at least a high school diploma). Subjects 54 infants tested at 7 months of age; 54 mothers tested at infant age 7 months. Outcome measures Preschool Language Scale-5 (PLS-5), Vocabulary and Matrix Reasoning subtests of the Wechsler Adult Intelligence Scale-IV. Results Low {SES} infants (n = 29) performed less well than Higher {SES} (n = 25) on PLS-5 Total Language, Auditory Comprehension, and Expressive Communication (p ≤ ۰٫۰۱۲). Maternal Vocabulary subtest scores were lower in Low {SES} than Higher {SES} (p = 0.002), but not related to infant {PLS} Language scores (p ≥ ۰٫۱۷). Maternal vocabulary did not mediate the relationship between {SES} and infant language skills at age 7 months. Conclusions In this single sex and race cohort of healthy, term, female infants, lower {SES} exerted negative effects on infant language by 7 months of age. While maternal vocabulary scores showed no relation with infant language skills at 7 months, continued study of the relations between SES, infant outcomes and maternal characteristics is needed to determine how low {SES} conditions impact early language. These findings underscore the importance of early interventions, as well as policies designed to improve socioeconomic conditions for infants and families.

Keywords: Socioeconomic status, Poverty, Infants, Vocabulary, Receptive language, Expressive language

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اجتماعی و اقتصادی (SES) تفاوت در زبان در ۷ ماه سن آشکار در نوزادان دختر هستند

نویسندگان: Laura M. Betancourt and Nancy L. Brodsky and Hallam Hurt

ژورنال: Early Human Development

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
مهارت های سابقه زبان، به شدت به موفقیت تحصیلی مرتبط، شناخته شده به وضعیت اجتماعی و اقتصادی (SES)، متفاوت با پایین {SES} افراد انجام کمتر از بالاتر SES با هدف بررسی اثر {SES} در زبان نوزاد در ۷ ماه سن و رابطه بین مهارت های واژگان مادر و عملکرد زبان نوزاد برای تعیین اینکه آیا روابط بین {SES} و زبان نوزاد توسط مهارت های واژگان طراحی مطالعه مادران طولی پیگیری ترم سالم نوزادان آفریقایی آمریکایی زن در دو تا مادران متولد واسطه {SES} گروه: پایین {SES} (درآمد به نیازهای ≤ ۱، آموزش و پرورش فراتر از دبیرستان) و بالاتر {SES} (درآمد به نیازهای u0026 gt؛ به ۱، حداقل دیپلم دبیرستان) موضوعات ۵۴ نوزادان تست شده در ۷ ماه سن؛ ۵۴ مادران آزمایش در سن نوزاد ۷ ماه معیارهای نتیجه پیش دبستانی زبان مقیاس ۵ (PLS-5)، واژگان و ماتریس استدلال خرده آزمون از وکسلر بزرگسالان هوش مقیاس-IV نمایش نتایج: از پایین {SES} شیرخواران (۲۹ نفر) انجام خوبی کمتر از عالی {SES} (25 نفر) در PLS-5 مجموع زبان، درک شنوایی، و رسا ارتباطات (P ≤ ۰۰۱۲) نمرات خرده آزمون مادر واژگان در پایین {SES} از عالی {SES} (P = 0002) کمتر بود، اما نه مربوط به نوزاد {PLS} نمرات زبان (P ≥ ۰۱۷) واژگان مادر بود رابطه بین {SES} واسطه نیست و مهارت های زبان نوزاد در سن ۷ ماه نتیجه گیری در این جنس و نژاد گروهی از سالم، مدت، نوزادان دختر، کمتر { SES} اثرات منفی بر زبان نوزادان ۷ ماه سن اعمال در حالی که نمرات واژگان مادر هیچ رابطه ای با مهارت های زبان نوزاد در ۷ ماه نشان داد، مطالعه روابط بین SES، نتایج نوزاد و مشخصات مادران ادامه مورد نیاز است برای تعیین چگونگی کم {SES} شرایط تاثیر زبان اولیهاین یافته ها اهمیت مداخلات زودهنگام، و همچنین سیاست های طراحی شده برای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی برای نوزادان و خانواده
کلمات کلیدی:   وضعیت اقتصادی اجتماعی، فقر، نوزادان، واژگان، زبان درکی، زبان رسا

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله