» مقالات انگلیسی » Skin thickness in young infants and adolescents: Applications for intradermal vaccination

Skin thickness in young infants and adolescents: Applications for intradermal vaccinationشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2015.04.081
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Skin thickness in young infants and adolescents: Applications for intradermal vaccination

Authors: Akihiko Saitoh and Yuta Aizawa and Isamu Sato and Harunobu Hirano and Takatsugu Sakai and Masaaki Mori

Journal: Vaccine

Year: 2015

Abstract:

Abstract As compared with standard intramuscular and subcutaneous vaccines, intradermal (ID) vaccines elicit a more potent immune response in both adults and children, with equivalent dosage or antigen dose sparing. Recently, various devices for {ID} injection have been developed; the length of needles ranges in 0.6–۱٫۵ mm. However, skin thickness must be measured to determine optimal needle length for {ID} vaccines. Use of {ID} vaccines in infants and children is appealing because children require more vaccines than do adults; however, information on skin thickness in infants and children is limited. We used ultrasound echography to measure skin thickness in Japanese infants aged 2 months (n = 78) and adolescents aged 13–۱۵ years (n = 82). Mean (range) deltoid and suprascapular skin thickness was 1.67 mm (1.16–۲٫۳۹ mm) and 1.83 mm (1.24–۲٫۶۰ mm), respectively, in infants and 1.81 mm (1.25–۳٫۰۰ mm) and 2.43 mm (1.51–۳٫۹۵ mm), respectively, in adolescents. Among infants who underwent re-measurement of skin thickness at age 6 months (n = 11), mean deltoid skin thickness (1.84 mm) was significantly greater than at age 2 months (1.60 mm) (P < 0.001). In contrast, no significant difference was observed in suprascapular skin thickness (1.79 mm vs. 1.67 mm, respectively; P = 0.17). Gender was not associated with skin thickness in either age group. Skin thickness was positively correlated with body weight in adolescents (r = 0.43, P < 0.001 in deltoid region; r = 0.30, P = 0.01 in suprascapular region). In conclusion, this is the first study to evaluate skin thickness in different age groups of children, including at age 2 months. Skin thickness gradually increased from age 2 months to age 13–۱۵ years, but no consistent trend was noted in analysis stratified by measurement site, gender, or age. These findings suggest that an appropriate length of {ID} device needle for infants and children is likely to be less than 1.2 mm and a special device with shorter length of needle is warranted for infants and children.

Keywords: Skin thickness, Intradermal injection, Infant, Adolescent, Deltoid, Suprascapular

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ضخامت پوست در نوزادان و نوجوانان: برنامه های کاربردی برای واکسیناسیون داخل جلدی

نویسندگان: Akihiko Saitoh and Yuta Aizawa and Isamu Sato and Harunobu Hirano and Takatsugu Sakai and Masaaki Mori

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده در مقایسه با استاندارد عضلانی و واکسن زیر جلدی، داخل جلدی (ID) واکسن استخراج یک پاسخ ایمنی قوی تر در هر دو بزرگسالان و کودکان، با دوز معادل و یا آنتی ژن صرفه جویی دوز به تازگی، دستگاه های مختلف برای {ID} تزریق توسعه داده شده است. طول سوزن محدوده در ۶/۱۵ میلی متر با این حال، ضخامت پوست باید اندازه گیری شود برای تعیین طول سوزن بهینه برای {ID} واکسن استفاده از {ID} واکسن در نوزادان و کودکان جذاب است چرا که کودکان نیاز به واکسن بیشتری نسبت به بزرگسالان؛ با این حال، این اطلاعات را در ضخامت پوست در نوزادان و کودکان محدود ما استفاده echography اولتراسوند برای اندازه گیری ضخامت پوست در نوزادان ژاپنی سن ۲ ماه (۷۸ نفر) و نوجوانان در سن ۱۳-۱۵ سال (۸۲ نفر) متوسط ​​(دامنه) دلتوئید و فوق کتفی است ضخامت پوست ۱۶۷ میلی متر (۱۱۶-۲۳۹ میلی متر) و ۱۸۳ میلی متر (۱۲۴-۲۶۰ میلی متر) بود، در نوزادان و ۱۸۱ میلی متر (۱۲۵-۳۰۰ میلی متر) و ۲۴۳ میلی متر (۱۵۱-۳۹۵ میلی متر)، به ترتیب، در نوجوانان در نوزادان که دوباره اندازه گیری ضخامت پوست در سن ۶ ماه تحت (۱۱ نفر)، متوسط ​​ضخامت پوست دلتوئید (۱۸۴ میلی متر) به طور قابل توجهی بیشتر از سن ۲ ماه (۱۶۰ میلی متر) (P u0026 lt؛ بدون ۰،۰۰۱) بود در مقابل، تفاوت معنی داری در ضخامت پوست فوق کتفی مشاهده شد (۱۷۹ میلی متر در مقابل ۱۶۷ میلی متر، به ترتیب، P = 017) جنسیت با ضخامت پوست در هر دو گروه سنی ضخامت پوست همراه نبود مثبت با وزن بدن ارتباط داشت در نوجوانان (R = 043، P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱ در منطقه دلتوئید؛ R = 030، = ۰۰۱ در منطقه فوق کتفی P) در نتیجه، این اولین مطالعه، بررسی ضخامت پوست در گروه های سنی مختلف از کودکان، از جمله در سن ۲ ماه ضخامت پوست به تدریج از سن ۲ ماه به سن افزایش یافته است ۱۳- ۱۵ سال، اما هیچ روند ثابت در تجزیه و تحلیل شد طبقه بندی شده توسط سایت اندازه گیری، جنس، سن و یااین یافته ها نشان می دهد که اندازه ی مناسب از {ID} سوزن دستگاه برای نوزادان و کودکان به احتمال زیاد به کمتر از ۱۲ میلی متر و یک دستگاه خاص با طول کوتاه تر از سوزن برای نوزادان و کودکان موجه
کلمات کلیدی:   ضخامت پوست، تزریق داخل جلدی، نوزاد، نوجوان، دلتوئید، سوپرااسکاپولار

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله