» مقالات انگلیسی » Skeletal muscle and plasma concentrations of cefazolin during cardiac surgery in infants

Skeletal muscle and plasma concentrations of cefazolin during cardiac surgery in infantsشناسه مقاله
10.1016/j.jtcvs.2014.06.064
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Skeletal muscle and plasma concentrations of cefazolin during cardiac surgery in infants

Authors: Adam S. Himebauch and Susan C. Nicolson and Martha Sisko and Ganesh Moorthy and Stephanie Fuller and J. William Gaynor and Athena F. Zuppa and Elizabeth Fox and Todd J. Kilbaugh

Journal: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Year: 2014

Abstract:

Objective To describe the pharmacokinetics and tissue disposition of prophylactic cefazolin into skeletal muscle in a pediatric population undergoing cardiac surgery. Methods The subjects included 12 children, with a median age of 146 days (interquartile range, 136-174) and median weight of 5.5 kg (interquartile range, 5.2-7.3) undergoing cardiac surgery and requiring cardiopulmonary bypass with or without deep hypothermic circulatory arrest. Institutional cefazolin at standard doses of 25 mg/kg before incision and 25 mg/kg in the bypass prime solution were administered. Serial plasma and skeletal muscle microdialysis samples were obtained intraoperatively and the unbound cefazolin concentrations measured. Noncompartmental pharmacokinetic analyses were performed and the tissue disposition evaluated. Results After the first dose of cefazolin, the skeletal muscle concentrations peaked at a median microdialysis collection interval of 30 to 38.5 minutes. After the second dose, the peak concentrations were delayed a median of 94 minutes in subjects undergoing deep hypothermic circulatory arrest. Skeletal muscle exposure to cefazolin measured by the area under concentration time curve 0-last measurement was less in the subjects who underwent deep hypothermic circulatory arrest than in those who received cardiopulmonary bypass alone (P = .۰۴). The skeletal muscle concentrations of cefazolin exceeded the goal concentrations for methicillin-sensitive Staphylococcus aureus prophylaxis; however, the goal concentrations for gram-negative pathogens associated with surgical site infections were achieved only 42.1% to 84.2% and 0% to 11.2% of the intraoperative time in subjects undergoing cardiopulmonary bypass alone or deep hypothermic circulatory arrest, respectively. Conclusions This cefazolin dosing strategy resulted in skeletal muscle concentrations that are likely not effective for surgical prophylaxis against gram-negative pathogens but are effective against methicillin-sensitive S aureus in infants undergoing cardiac surgery.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: غلظت عضلانی و اسکلتی پلاسما سفازولین در طول عمل جراحی قلب در نوزادان

نویسندگان: Adam S. Himebauch and Susan C. Nicolson and Martha Sisko and Ganesh Moorthy and Stephanie Fuller and J. William Gaynor and Athena F. Zuppa and Elizabeth Fox and Todd J. Kilbaugh

ژورنال: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
هدف برای توصیف فارماکوکینتیک و وضع بافت سفازولین و پیشگیری کننده به عضله اسکلتی در یک جمعیت کودکان تحت روش جراحی قلب از افراد مورد مطالعه ۱۲ کودک با میانگین سنی ۱۴۶ روز دامنه بین چارکی (۱۳۶-۱۷۴) و وزن متوسط ​​۵۵ کیلوگرم ( دامنه بین چارکی، ۵۲-۷۳) تحت عمل جراحی قلب و نیاز به بای پس قلبی ریوی با یا بدون عمیق هیپوترمی بازداشت گردش خون سفازولین نهادی در دوزهای استاندارد ۲۵ میلی گرم / کیلوگرم قبل از برش و ۲۵ میلی گرم / کیلوگرم در راه حل نخست بای پس پلاسما سریال و ماهیچه های اسکلتی اجرا شد نمونه میکرودیالیز در حین عمل، به دست آمد و غلظت سفازولین بی بند و بار اندازه گیری تجزیه و تحلیل فارماکوکینتیک Noncompartmental انجام شد و وضع بافت نتایج پس از دوز اول سفازولین ارزیابی، غلظت عضله اسکلتی در یک بازه مجموعه میکرودیالیز متوسط ​​۳۰-۳۸۵ دقیقه به اوج خود رسید بعد از دوز دوم، غلظت اوج میانه دقیقه ۹۴ در افرادی که تحت بازداشت گردش خون قرار گرفتن در معرض عضله اسکلتی عمیق هیپوترمی به سفازولین توسط سطح زیر منحنی زمان غلظت ۰، آخرین اندازه گیری اندازه گیری کمتر در نفر که تحت عمیق بازداشت گردش خون هیپوترمی از افراد دریافت کرده بود به تاخیر افتاد بای پس قلبی ریوی به تنهایی (۰۴ = P) غلظت عضله اسکلتی از سفازولین بیش از غلظت هدف برای حساس به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس پیشگیری؛ با این حال، غلظت هدف برای عوامل بیماری زای گرم منفی در ارتباط با عفونت محل جراحی تنها ۴۲۱٪ به ۸۴۲٪ و ۰٪ تا ۱۱۲٪ از زمان عمل جراحی در افرادی که تحت بای پس قلبی ریوی به تنهایی و یا عمیق بازداشت گردش خون هیپوترمی بدست آمدنتیجه گیری این سفازولین دوز استراتژی منجر به غلظت عضله اسکلتی که به احتمال زیاد برای پیشگیری جراحی در برابر پاتوژن های گرم منفی موثر نیست اما در نوزادان در برابر S اورئوس حساس به متی سیلین موثر هستند تحت عمل جراحی قلب
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله