» مقالات انگلیسی » Single motherhood and neonatal and infant mortality in Sierra Leone, Burkina Faso and Burundi

Single motherhood and neonatal and infant mortality in Sierra Leone, Burkina Faso and Burundiشناسه مقاله
10.1016/j.puhe.2016.01.017
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Single motherhood and neonatal and infant mortality in Sierra Leone, Burkina Faso and Burundi

Authors: C. Izugbara

Journal: Public Health

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground Childhood mortality is a stubborn problem and remains highest in Sub-Saharan Africa (SSA). Existing research on childhood mortality in {SSA} indicate that most of the childhood deaths are from preventable causes such as diarrhoea, pneumonia, measles, malaria, {HIV} and underlying malnutrition, acute respiratory infections, whooping cough, tuberculosis, bronchopneumonia, dirty feeding bottles and utensils, inadequate disposal of household refuse and poor storage of drinking water. However, insufficient attention has been given to maternal marital status and childhood mortality relationships. Understanding the implications of maternal marital status for childhood mortality can add to our knowledge of the correlates of neonatal and infant mortality and furnish insights to support the design and delivery of interventions to address the problem. Objective To document and examine the extent to which the association between neonatal and infant mortality varies between single and ever-married mothers in Sierra Leone, Burkina Faso, and Burundi. A single mother is defined in this study as a woman who has either lived with a partner, married before, widowed, separated during the survey periods and has given at least one life birth. Ever-married woman is woman who has been married at least once in their lives although their current marital status may not be married. Study design Data for this study were drawn from the latest Demographic and Health Surveys (DHS) in Burkina Faso, Sierra Leone and Burundi. The selected datasets came from 2010 Burkina Faso {DHS} (BFDHS), 2008 Sierra Leone {DHS} (SLDHS) and 2010 Burundi {DHS} (EDSB II). Methods The relevant data for this study (women age 15–۴۹ years who had at least one live birth within the five years preceding the survey) were extracted from the whole dataset of each country (Burkinabe (n = ۱۷,۰۸۷), Sierra Leonean (n = ۷۳۷۴) and Burundian (n = ۹۳۸۹). Univariate and multivariate statistical analyses were used to assess the association between neonatal and infant mortality and maternal marital status. All data were analysed using {STATA} Version 11. Results The multivariate logistic regression analyses yielded significantly increased risk of neonatal and infant mortality among single mothers. Conclusions Neonates and infants of single mothers are at increased risk of neonatal and infant mortality compared to those of ever-married women.

Keywords: Single motherhood, Neonatal and infant mortality, Sierra Leone, Burkina Faso, and Burundi

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مادری تنها و مرگ و میر نوزادان و نوزاد در سیرالئون، بورکینافاسو و بروندی

نویسندگان: C. Izugbara

ژورنال: Public Health

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
مرگ و میر سابقه دوران کودکی یک مشکل سرسخت است و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا (SSA) باقی مانده است بالاترین موجود پژوهش در مرگ و میر کودکان در {SSA} نشان می دهد که بسیاری از مرگ و میر دوران کودکی از علل قابل پیشگیری مانند اسهال، ذات الریه، سرخک، مالاریا، {HIV هستند } و اساسی سوء تغذیه، عفونت های حاد تنفسی، سیاه سرفه، سل، سرفه، بطری کثیف و ظروف، دفع نامناسب زباله های خانگی و ذخیره سازی نازل آب آشامیدنی با این حال، توجه کافی شده است به وضعیت و مرگ و میر کودکان زناشویی روابط مادر درک داده پیامدهای وضعیت تاهل مادر برای مرگ و میر کودکان می تواند به دانش ما از همبستگی مرگ و میر نوزادان و نوزاد اضافه و تزیین بینش برای حمایت از طراحی و ارائه مداخلات برای رسیدگی به هدف مشکل به سند و بررسی که تا چه حد ارتباط بین نوزاد و مرگ و میر نوزادان بین مادران تنها و همیشه در ازدواج در سیرالئون، بورکینافاسو و بروندی یک مادر تنها است در این مطالعه به عنوان یک زن است که هم با یک شریک زندگی، ازدواج قبل، بیوه تعریف متفاوت است، در طول دوره بررسی از هم جدا شده است و با توجه به حداقل یک تولد زندگی زن همیشه ازدواج کرده است زنی که حداقل یک بار در زندگی خود ازدواج کرده هر چند وضعیت تاهل فعلی خود را ممکن است ازدواج نمی شود داده طراحی مطالعه برای این مطالعه از آخرین بررسی جمعیت و بهداشت (DHS) در کشیده شد بورکینا فاسو، سیرالئون و بروندی مجموعه داده های انتخاب شده از ۲۰۱۰ بورکینافاسو {وزارت امنیت داخلی} (BFDHS)، ۲۰۰۸ سیرالئون {وزارت امنیت داخلی} (SLDHS) و آمد ۲۰۱۰ بروندی {وزارت امنیت داخلی} (EDSB II)مواد و روش ها داده مربوط به این (سن زنان ۱۵-۴۹ سال که حداقل یک تولد زنده در پنج سال قبل از سروی حال) مطالعه از کل داده هر کشور استخراج شد (بورکینافاسو (تعداد = ۱۷۰۸۷)، سیرالئون (N = 7374) و بروندی (تعداد = ۹۳۸۹) تک متغیره و تحلیل های آماری چند متغیره برای بررسی ارتباط بین مرگ و میر نوزادان و نوزاد و وضعیت تاهل مادر همه داده با استفاده از {STATA} نسخه ۱۱ نتایج رگرسیون لجستیک چند متغیره تجزیه و تحلیل به طور قابل توجهی افزایش خطر را به همراه داشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مرگ و میر نوزادان و مادران نوزادان در میان تک نتیجه گیری نوزادان و کودکان از مادران مجرد در معرض خطر مرگ و میر نوزادان و نوزاد در مقایسه با کسانی که از زنان در حال ازدواج
کلمات کلیدی:   مادر تنها، نوزادان و نوزاد مرگ و میر، سیرالئون، بورکینافاسو، بوروندی و

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله