» مقالات انگلیسی » Single Daily Busulfan Dosing for Infants with Nonmalignant Diseases Undergoing Reduced-Intensity Conditioning for Allogeneic Hematopoietic Progenitor Cell Transplantation

Single Daily Busulfan Dosing for Infants with Nonmalignant Diseases Undergoing Reduced-Intensity Conditioning for Allogeneic Hematopoietic Progenitor Cell Transplantationشناسه مقاله
10.1016/j.bbmt.2015.05.017
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Single Daily Busulfan Dosing for Infants with Nonmalignant Diseases Undergoing Reduced-Intensity Conditioning for Allogeneic Hematopoietic Progenitor Cell Transplantation

Authors: Jessica Ward and Morris Kletzel and Reggie Duerst and Ramsay Fuleihan and Sonali Chaudhury and Jennifer Schneiderman and William T. Tse

Journal: Biology of Blood and Marrow Transplantation

Year: 2015

Abstract:

Abstract Busulfan (Bu) is widely used in conditioning regimens for infants undergoing allogeneic hematopoietic progenitor cell transplantation (HPCT), but the best approach to administer Bu in this population is still unknown. Here, we report a single-center experience of the use of a test dose to guide dose adjustment of intravenous (i.v.) Bu therapy in infants. Between 2004 and 2013, 33 infants younger than 1 year with nonmalignant conditions received allogeneic peripheral blood or cord blood {HPCT} after a reduced-intensity conditioning (RIC) regimen consisting of fludarabine, antithymocyte globulin, and 2 single daily doses of i.v. Bu. Pharmacokinetic results of a test dose of i.v. Bu (.8 mg/kg) were used to determine the dose of 2 single daily i.v. Bu regimen doses, adjusted to target an area under the curve (AUC) of 4000 μMol*minute per day in a first cohort (n = ۱۲) and 5000 μMol*minute in a second cohort (n = ۲۱). The mean Bu clearance in our infant patients was found to be 3.67 ± ۱٫۰۳ mL/minute/kg, and the test dose clearance was highly predictive of the regimen dose clearance. The mean {AUC} achieved after the first single daily regimen dose was 3951 ± ۱۲۳۹ in the {AUC} 4000 cohort and 4884 ± ۷۶۶ for the {AUC} 5000 cohort. No patient in either cohort developed hepatic sinusoidal obstructive syndrome or seizures attributable to Bu. Primary graft failure occurred in 4 patients and secondary graft failure occurred in 3, predominantly in the {AUC} 4000 cohort (6 of 7). Among the engrafted patients (n = ۲۸), ۱۶ achieved full donor chimerism and 9 patients attained stable mixed chimerism. Overall survival of patients at 6 years after transplantation was 59.5% for the {AUC} 4000 cohort and 85.4% for the {AUC} 5000 cohort, with primary graft failure in the first cohort being a major contributor to morbidity. Logistic regression analysis showed that the risk of graft failure increased significantly if cord blood hematopoietic progenitor cells were used or if total Bu exposure was below 4000 μMol*minute per day for 2 days. The difference in clinical outcomes between the 2 cohorts supports the conclusion that targeting a higher Bu {AUC} of 5000 μMol*minute per day for 2 days improves donor engraftment in infants with nonmalignant conditions undergoing {RIC} {HPCT} without increasing toxicity. Measuring i.v. Bu pharmokinetics using a test dose allows timely adjustment of single daily regimen doses and optimization of total Bu exposure, resulting in an effective and safe regimen for these infants.

Keywords: Single-dose daily regimen, Busulfan/fludarabine, Pediatrics, Pharmacokinetics, Hematopoietic progenitor cell transplantation, Infants

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تنها روزانه بوسولفان دوز برای نوزادان با بیماری های غیر بدخیم تحت کاهش شدت مطبوع برای آنر خونساز ساز پیوند سلول

نویسندگان: Jessica Ward and Morris Kletzel and Reggie Duerst and Ramsay Fuleihan and Sonali Chaudhury and Jennifer Schneiderman and William T. Tse

ژورنال: Biology of Blood and Marrow Transplantation

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده بوسولفان (BU) به طور گسترده ای در رژیم تهویه برای نوزادان تحت پیوند سلول های خونساز آلوژنیک (HPCT) استفاده می شود، اما بهترین روش برای اداره بو در این جمعیت هنوز ناشناخته است در اینجا، ما گزارش یک تجربه تک مرکز استفاده از دوز آزمون برای هدایت تنظیم دوز داخل وریدی (IV) بو درمانی در نوزادان بین ۲۰۰۴ و ۲۰۱۳، ۳۳ نوزاد کمتر از ۱ سال با شرایط غیر بدخیم پس از یک تهویه کاهش شدت (RIC) رژیم شامل خون محیطی پیوند آلوژنیک یا خون بند ناف {HPCT} دریافت از فلودارابین، گلوبولین antithymocyte و ۲ دوز واحد روزانه از IV نتایج بو فارماکوکینتیک از یک دوز آزمون IV بو (۸ میلی گرم / کیلوگرم) را برای تعیین دوز ۲ IV روزانه دوز واحد بو رژیم، تنظیم برای هدف قرار دادن یک منطقه تحت استفاده شد منحنی (AUC) 4000 میکرومول * دقیقه در روز در یک گروه اول (۱۲ نفر) و ۵۰۰۰ میکرو مول * دقیقه در یک گروه دوم (۲۱ نفر) متوسط ​​ترخیص کالا از گمرک بو در بیماران نوزاد ما را به عنوان یافت شد ۳۶۷ ± ۱۰۳ میلی لیتر / دقیقه / کیلوگرم، و ترخیص کالا از گمرک دوز تست بسیار پیش بینی ترخیص کالا از گمرک دوز رژیم بود. میانگین {AUC} به دست آورد پس از اولین تک دوز روزانه بود ۳۹۵۱ ± ۱۲۳۹ در {AUC} 4،۰۰۰ کوهورت و ۴۸۸۴ ± ۷۶۶ برای { AUC} 5،۰۰۰ کوهورت هیچ یک از بیماران در هر دو گروه مبتلا به نشانگان سینوسی کبدی انسدادی یا تشنج مربوط به بو شکست پیوند اولیه در ۴ نفر رخ داده است و شکست پیوند ثانویه در ۳، (۶ از ۷) در میان engrafted رخ داده است که عمدتا در {AUC} 4،۰۰۰ کوهورت بیماران (۲۸ نفر)، ۱۶ chimerism اهدا کننده کامل به دست آورد و ۹ نفر پایدار chimerism مخلوط بقای کلی بیماران در ۶ سال به دست آمده پس از پیوند ۵۹۵٪ برای {AUC} 4،۰۰۰ کوهورت و ۸۵۴٪ برای {AUC} 5،۰۰۰ کوهورت بود، با شکست پیوند اولیه در گروه اول از عوامل اصلی مرگ و میرتجزیه و تحلیل رگرسیونی نشان داد که خطر ابتلا به شکست پیوند به طور قابل توجهی افزایش یافته است اگر سلول های پیش ساز بند ناف خونساز خون مورد استفاده قرار گرفت و یا اگر قرار گرفتن در معرض کل بو زیر ۴۰۰۰ میکرومول * دقیقه در روز به مدت ۲ روز تفاوت نتایج بالینی بین ۲ گروه های این نتیجه رسیدند که با هدف قرار دادن پشتیبانی بو بالاتر {AUC} 5000 میکرومول * دقیقه در روز به مدت ۲ روز بهبود می بخشد پیوند دهنده در نوزادان با شرایط غیر بدخیم تحت {RIC} {HPCT} بدون افزایش سمیت اندازه گیری IV pharmokinetics بو با استفاده از دوز آزمون اجازه می دهد تا تنظیم به موقع از دوز واحد روزانه و بهینه سازی قرار گرفتن در معرض کل بو، و در نتیجه یک رژیم موثر و ایمن برای این نوزادان
کلمات کلیدی:   تک دوز روزانه، بوسولفان / فلودارابین، اطفال، فارماکوکینتیک، خونساز ساز پیوند سلول، نوزادان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله