» مقالات انگلیسی » Simulation Training to Improve Competency and Confidence at the University of California San Diego, Women and Infants Services

Simulation Training to Improve Competency and Confidence at the University of California San Diego, Women and Infants Services



شناسه مقاله
10.1111/1552-6909.12667
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Simulation Training to Improve Competency and Confidence at the University of California San Diego, Women and Infants Services

Authors: Brooke A. Sturgeon

Journal: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing

Year: 2015

Abstract:

Poster PresentationPurpose for the Program To improve nursing and health care provider staff competence and confidence in response to emergency events using simulation training events (STE). The initial data collected between 2011 and 2012 indicated that 70% of staff felt confident in participating in STEs; 62% demonstrated poor communication and slow response time in obstetric emergencies. No {STEs} were performed or offered, and no resident/intern/fellow and nursing staff participated in STEs. Proposed Change To increase physician/provider and nursing staff comprehension of simulation education and training along with demonstration of competency to improve patient safety in obstetrics (OB). Participant comprehension of simulation education and training will be demonstrated by a pretest and posttest. Participant competency will be demonstrated by improved response time and communication. Implementation, Outcomes, and Evaluation This program was implemented by the labor and delivery (L&D) nurse educator and the director of {OB} residency simulation. Physician training classes will include education and will be hands on. Nursing staff simulation training will occur through the Obstetrical Drill Committee and Competency/Education Committee during a skills training fair and special simulation training events. Effectiveness of the simulation program will be measured by comparing a presimulation and postsimulation training self‐assessment evaluation that will be presented to all participants. At the conclusion of the program, four anticipated process outcomes were met: 96% (12% increase) of the staff felt confident in participating in simulation education and training; at least an annual 5% increase was demonstrated regarding improved communication and response time in obstetric emergencies; 20 {STE} drills were conducted over the course of the year; and 90% of faculty and staff participated in a simulation training session within a year of evaluation. Implications for Nursing Practice Perinatal patient safety initiatives are of national interest. Collaboration among multidisciplinary providers and nursing staff is necessary, and improving communication and practicing emergency responses has been shown to improve outcomes. {STEs} have been shown to be a successful method to improve the response time, competence, confidence, and communication of teams. Because nursing staff spends the most time at the bedside and plays a major role identifying mother/infant decompensation, it is essential to maintain competence in emergency response.

Keywords: simulation, staff nurses, training events, random drills

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: آموزش شبیه سازی برای بهبود توانمندی و اعتماد به نفس در دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو، زنان و نوزادان خدمات

نویسندگان: Brooke A. Sturgeon

ژورنال: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
PresentationPurpose پوستر برای برنامه ای برای بهبود پرستاری و مراقبت های بهداشتی شایستگی و اعتماد به نفس کارکنان ارائه دهنده در پاسخ به حوادث اضطراری با استفاده از حوادث آموزش شبیه سازی (STE) داده اولیه جمع آوری شده بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ نشان داد که ۷۰٪ از کارکنان به شرکت در STES احساس اعتماد به نفس؛ ۶۲٪ نشان ارتباطات ضعیف و زمان پاسخ کند در مواقع اضطراری زنان و زایمان بدون {STES} انجام شد و یا ارائه شده، و ساکن / کارآموز / همکار و پرستاران در STES تغییر برای افزایش پزشک / ارائه دهنده و پرستاران درک آموزش شبیه سازی و آموزش پیشنهادی شرکت همراه با تظاهرات صلاحیت برای بهبود ایمنی بیمار در زنان، زنان (OB) درک شرکت کنندگان آموزش شبیه سازی و آموزش خواهد شد توسط یک پیش آزمون و مهارت شرکت کنندگان پس آزمون نشان داده خواهد شد با زمان بهبود پاسخ و پیاده سازی ارتباطات، نتایج و ارزیابی این برنامه اجرا شد، نشان داد توسط کار و تحویل (L u0026 آمپر؛ D) پرستار آموزش و مدیر {OB} اقامت کلاس های آموزش شبیه سازی پزشک شامل آموزش و پرورش و خواهد بود دست به دست در آموزش شبیه سازی کارکنان پرستاری از طریق کمیته مته مامایی رخ خواهد داد و کمیته صلاحیت / آموزش و پرورش در طول یک آموزش مهارت های حوادث آموزش شبیه سازی عادلانه و ویژه اثربخشی برنامه شبیه سازی خواهد شد مقایسه یک presimulation و آموزش postsimulation خود ارزیابی ارزیابی خواهد شد که به همه شرکت کنندگان ارائه اندازه گیریدر پایان این برنامه، چهار نتیجه روند پیش بینی شده روبرو شد: ۹۶٪ (۱۲٪ افزایش) از کارکنان احساس اعتماد به نفس به شرکت در آموزش و پرورش شبیه سازی و آموزش؛ حداقل افزایش سالانه ۵٪ از ارتباط و پاسخ بهبود زمان در مواقع اضطراری زنان و زایمان نشان داده شد. ۲۰ {STE} دریل در طول دوره از سال انجام شد؛ و ۹۰٪ از هیئت علمی و کارکنان در یک جلسه آموزش شبیه سازی ظرف یک سال از مفاهیم ارزیابی برای پرستاری پری ناتال ابتکارات ایمنی بیمار شرکت همکاری منافع ملی در میان ارائه دهندگان چند رشته ای و پرستاران هستند لازم است، و بهبود ارتباطات و تمرین پاسخ اضطراری نشان داده شده است برای بهبود نتایج {STES} نشان داده شده است که یک روش موفق برای بهبود زمان پاسخ، شایستگی، اعتماد به نفس، و ارتباطات تیم از آنجا که پرستاران ترین زمان در کنار تخت صرف و نقش عمده ای ایفا می کند شناسایی جبران مادر / نوزاد، آن ضروری است برای حفظ رقابت در واکنش اضطراری
کلمات کلیدی:   شبیه سازی، پرستاران، حوادث آموزش، دریل تصادفی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله