» مقالات انگلیسی » Sildenafil in Term and Premature Infants: A Systematic Review

Sildenafil in Term and Premature Infants: A Systematic Reviewشناسه مقاله
10.1016/j.clinthera.2015.07.019
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Sildenafil in Term and Premature Infants: A Systematic Review

Authors: Krystle M. Perez and Matthew Laughon

Journal: Clinical Therapeutics

Year: 2015

Abstract:

AbstractPurpose Numerous medications are used off-label in term and premature infants, with limited safety or efficacy data. Although sildenafil is approved by the {US} Food and Drug Administration for the treatment of pulmonary hypertension in adults, it is not approved for use in children. However, sildenafil use in term and premature infants with pulmonary hypertension is increasing. The goal of this study was to review controlled trials evaluating the efficacy of sildenafil use in: (1) term infants with pulmonary hypertension; (2) premature infants at risk for developing bronchopulmonary dysplasia (BPD); and (3) premature infants with BPD-associated pulmonary hypertension. Methods MEDLINE, PubMed, EMBASE, Cochrane Database of Systematic Reviews, and International Pharmaceutical Abstracts databases were searched for citations related to sildenafil use in term or near-term infants with pulmonary hypertension or premature infants at risk for {BPD} or with BPD-associated pulmonary hypertension. Randomized and nonrandomized controlled trials were searched for that evaluated sildenafil use in term and premature infants compared with placebo or inhaled nitric oxide alone. Included studies were limited to English or Spanish language. Risk of bias was determined by using the Cochrane risk of bias tool. Findings Five trials (4 full-text articles and 1 abstract) of the 802 screened citations met the criteria for inclusion. All 5 trials were randomized controlled trials; the largest had 51 participants. Four of the trials (with a total of 137 subjects) evaluated the use of sildenafil versus placebo for term or near-term infants with persistent pulmonary hypertension of the newborn in low-resource settings in which inhaled nitric oxide was unavailable; there were no trials of sildenafil in areas in which inhaled nitric oxide is routinely available. The trials showed improvements in oxygenation index and a reduction in mortality in the sildenafil groups (5.9% vs 44%). One trial evaluated early sildenafil use (after day 7 of life) in premature infants for the prevention of {BPD} (n = 20). More premature infants in the sildenafil group died, were exposed to postnatal steroids, and had higher right-sided ventricular pressures later during hospitalization; these differences were not statistically significant. No trials evaluated sildenafil versus placebo in premature infants with BPD-associated pulmonary hypertension. Implications There is currently little evidence to support the use of sildenafil in term or near-term infants with persistent pulmonary hypertension of the newborn in areas in which inhaled nitric oxide is available. More data are needed to determine the effectiveness and dosing of sildenafil in improving outcomes for term and premature infants. Sildenafil dosing and safety studies are needed, especially among premature infants, before efficacy trials are performed.

Keywords: premature infant, sildenafil, pulmonary hypertension, bronchopulmonary dysplasia

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: سیلدنافیل در مدت و نوزادان نارس: بررسی سیستماتیک

نویسندگان: Krystle M. Perez and Matthew Laughon

ژورنال: Clinical Therapeutics

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
AbstractPurpose داروهای متعددی خارج از برچسب در نوزادان ترم و نارس استفاده می شود، با ایمنی یا اثربخشی محدود داده اگر چه سیلدنافیل است {آمریکا} غذا و دارو برای درمان پرفشاری خون ریوی در بزرگسالان مورد تایید، آن است که برای استفاده در کودکان مورد تایید نیست با این حال، استفاده از سیلدنافیل در مدت و زودرس نوزادان با افزایش فشار خون ریوی در حال افزایش است هدف از این مطالعه مروری آزمایشات کنترل شده بررسی اثر بخشی استفاده سیلدنافیل در: (۱) نوزادان ترم با افزایش فشار خون ریوی؛ (۲) نوزادان نارس در معرض ابتلا به دیسپلازی ریوی (BPD)؛ و (۳) نوزادان نارس با BPD همراه فشار خون ریوی روش MEDLINE، مطالعه، EMBASE، پایگاه کوکران از بررسی های سیستماتیک، و پایگاه داده بین المللی خلاصه دارویی برای استناد مربوط به استفاده از سیلدنافیل در مدت یا کوتاه مدت نوزادان با پرفشاری خون ریوی یا زودرس جستجو شدند نوزادان در معرض خطر {BPD} یا با BPD همراه فشار خون ریوی تصادفی و آزمایشات کنترل غیر تصادفی است که برای استفاده سیلدنافیل ارزیابی در مدت و نوزادان نارس در مقایسه با دارونما و یا اکسید نیتریک استنشاقی مطالعات تنهایی شامل به انگلیسی و یا ریسک زبان اسپانیایی از محدود بود جستجو شدند تعصب و با استفاده از خطر کوکران یافته ابزار تعصب مشخص شد پنج آزمایش (۴ متن کامل مقالات و ۱ انتزاعی) از ۸۰۲ استناد به نمایش معیارهای ورود به مطالعه همه ۵ آزمایشات کارآزمایی تصادفی شده شاهددار شد ملاقات کرد بزرگترین به حال ۵۱ شرکت کنندگان چهار از آزمایش (با مجموع ۱۳۷ نفر) استفاده از سیلدنافیل در برابر دارونما برای مدت یا کوتاه مدت نوزادان با افزایش فشار خون ریوی مداوم از نوزاد در تنظیمات کم منابع ارزیابی که در آن استنشاق اکسید نیتریک در دسترس نبود ؛ در مناطق که در آن استنشاق اکسید نیتریک هیچ محاکمه سیلدنافیل است به طور معمول در دسترسمحاکمه نشان داد بهبود در شاخص اکسیژن و کاهش در مرگ و میر در گروه سیلدنافیل (۵۹٪ در مقابل ۴۴٪) یک کارآزمایی ارزیابی استفاده زود هنگام سیلدنافیل (پس از روز ۷ از زندگی) در نوزادان نارس برای پیشگیری از {BPD} (20 نفر ) نوزادان بیشتر زودرس در گروه سیلدنافیل بود، کشته شد به استروئید پس از زایمان قرار گرفتند، و فشار بطن بالاتر سمت راست بعد در طول زمان بستری بود. این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود بدون محاکمه ارزیابی سیلدنافیل در برابر دارونما در نوزادان نارس با ریوی مفاهیم فشار خون بالا-BPD مرتبط شواهد در حال حاضر کمی برای حمایت از مصرف سیلدنافیل در مدت یا کوتاه مدت نوزادان با افزایش فشار خون ریوی مداوم از نوزادان در نواحی در وجود دارد که استنشاق اکسید نیتریک در دسترس داده بیشتر به منظور تعیین اثربخشی و دوز سیلدنافیل در بهبود نتایج برای سیلدنافیل دوز و ایمنی مطالعات مدت و نوزادان نارس مورد نیاز، به ویژه در میان نوزادان نارس مورد نیاز است، و پیش از محاکمه اثر انجام شده است
کلمات کلیدی:   نوزاد نارس، سیلدنافیل، پرفشاری خون ریوی، دیسپلازی ریوی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله