» مقالات انگلیسی » Semantics guide infants’ vowel learning: Computational and experimental evidence

Semantics guide infants’ vowel learning: Computational and experimental evidenceشناسه مقاله
10.1016/j.infbeh.2016.01.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Semantics guide infants’ vowel learning: Computational and experimental evidence

Authors: S.M.M. ter Schure and C.M.M. Junge and P.P.G. Boersma

Journal: Infant Behavior and Development

Year: 2016

Abstract:

Abstract In their first year, infants’ perceptual abilities zoom in on only those speech sound contrasts that are relevant for their language. Infants’ lexicons do not yet contain sufficient minimal pairs to explain this phonetic categorization process. Therefore, researchers suggested a bottom-up learning mechanism: infants create categories aligned with the frequency distributions of sounds in their input. Recent evidence shows that this bottom-up mechanism may be complemented by the semantic context in which speech sounds occur, such as simultaneously present objects. To test this hypothesis, we investigated whether discrimination of a non-native vowel contrast improves when sounds from the contrast were paired consistently or randomly with two distinct visually presented objects, while the distribution of speech tokens suggested a single broad category. This was assessed in two ways: computationally, namely in a neural network simulation, and experimentally, namely in a group of 8-month-old infants. The neural network, trained with a large set of sound–meaning pairs, revealed that two categories emerge only if sounds are consistently paired with objects. A group of 49 real 8-month-old infants did not immediately show sensitivity to the pairing condition; a later test at 18 months with some of the same infants, however, showed that this sensitivity at 8 months interacted with their vocabulary size at 18 months. This interaction can be explained by the idea that infants with larger future vocabularies are more positively influenced by consistent training (and/or more negatively influenced by inconsistent training) than infants with smaller future vocabularies. This suggests that consistent pairing with distinct visual objects can help infants to discriminate speech sounds even when the auditory information does not signal a distinction. Together our results give computational as well as experimental support for the idea that semantic context plays a role in disambiguating phonetic auditory input.

Keywords: Infant cognition, Associative learning, Auditory discrimination, Phoneme acquisition, Categorization, Computational modeling

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: یادگیری واکه معناشناسی راهنمای نوزادان: شواهد محاسباتی و تجربی

نویسندگان: S.M.M. ter Schure and C.M.M. Junge and P.P.G. Boersma

ژورنال: Infant Behavior and Development

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده: در سال اول خود را، نوزادان توانایی های ادراکی زوم بر روی تنها کسانی که تضاد صدای گفتار که مربوط به نوزادان زبان خود هستند واژگان هنوز شامل حداقل جفت کافی برای توضیح این فرایند طبقه بندی آوایی بنابراین، محققان پیشنهاد یک مکانیسم یادگیری از پایین به بالا : نوزادان ایجاد دسته بندی های همسو با توزیع های فراوانی از تلفن های موبایل در ورودی خود شواهد اخیر نشان می دهد که این مکانیسم از پایین به بالا ممکن است توسط بافت معنایی که در آن سخنرانی برای تلفن های موبایل رخ می دهد تکمیل، مانند اشیاء به طور همزمان در حال حاضر برای آزمایش این فرضیه، ما این که تبعیض بررسی از یک واکه های غیر بومی در مقابل بهبود می بخشد که برای تلفن های موبایل از مقابل به طور مداوم یا به طور تصادفی با دو اشیاء بصری ارائه متمایز جفت شده بودند، در حالی که توزیع نشانه سخنرانی پیشنهاد یک گروه گسترده تنها این را به دو روش انجام شد: محاسباتی، یعنی در یک شبکه عصبی شبیه سازی و تجربی، یعنی در یک گروه از نوزادان ۸ ماهه شبکه عصبی، آموزش دیده با یک مجموعه بزرگ از جفت صدا به معنی، نشان داد که دو دسته ظهور تنها اگر صداهای مداوم با اشیاء زوج یک گروه از ۴۹ واقعی ۸ نوزادان ماهه قدیمی بلافاصله حساسیت به شرایط جفت شدن را نشان می دهد؛ یک تست بعد از آن در ۱۸ ماه با برخی از نوزادان همان، با این حال، نشان داد که این حساسیت در ۸ ماه با اندازه واژگان خود را در ۱۸ ماه این تعامل تعامل را می توان با این ایده توضیح داد که نوزادان با واژگان بزرگتر آینده مثبت بیشتر سازگار تحت تاثیر قرار آموزش (و / یا منفی تر تحت تأثیر آموزش ناسازگار) از نوزادان با واژگان آینده کوچکتر این نشان می دهد که جفت سازگار با اشیاء بصری متمایز می توانید نوزادان به تبعیض سخنرانی کمک برای تلفن های موبایل حتی زمانی که اطلاعات شنوایی یک تمایز سیگنال نیستبا هم نتایج ما محاسباتی و همچنین پشتیبانی آزمایشی برای این ایده که بافت معنایی نقش مهمی در رفع ابهام ورودی شنوایی آوایی بازی می کند
کلمات کلیدی:   شناخت نوزادان، یادگیری انجمنی، تبعیض شنوایی، کسب واج، طبقه بندی، مدل سازی محاسباتی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله