» مقالات انگلیسی » Screening probiotic strains for safety: Evaluation of virulence and antimicrobial susceptibility of enterococci from healthy Chinese infants

Screening probiotic strains for safety: Evaluation of virulence and antimicrobial susceptibility of enterococci from healthy Chinese infantsشناسه مقاله
10.3168/jds.2015-10690
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Screening probiotic strains for safety: Evaluation of virulence and antimicrobial susceptibility of enterococci from healthy Chinese infants

Authors: Fen Zhang and Meiling Jiang and Cuixiang Wan and Xiaoyan Chen and Xiaoyong Chen and Xueying Tao and Nagendra P. Shah and Hua Wei

Journal: Journal of Dairy Science

Year: 2016

Abstract:

Abstract The aim of this study was to evaluate the safety of enterococci isolated from Chinese infants and screen out potential probiotic candidates. One hundred eight strains were isolated from feces of 34 healthy infants, and 38 strains of Enterococcus spp. were categorized as follows: E. faecalis (22), E. faecium (10), E. hirae (3), E. durans (2), and E. casseliflavus (1). Of these, 72.7% of E. faecalis came from infants delivered by cesarean and 62.5% of E. faecium from infants delivered vaginally. For safety evaluation of strains, we determined presence of virulence genes; production of hemolysin, gelatinase, and biofilm; and antimicrobial susceptibility of enterococci. Six out of 14 virulence genes were detected with a distribution of gelE (26.3%), cylA (39.4%), esp (15.8%), efaA (63.2%), asa1 (50.0%), and ace (50.0%). In phenotype analysis, 36.8% of the strains exhibited positive hemolytic activity and 17.5% were positive for production of gelatinase. Results of antimicrobial susceptibility showed that different percentages of the strains were resistant to ciprofloxacin (5.2%), vancomycin (7.8%), rifampicin (10.5%), erythromycin (52.6%), and gentamycin (52.6%); remarkably, none of the strains were resistant to ampicillin or chloramphenicol. In total, 10 strains, including 6 E. faecium, which are free of virulence determinants and sensitive to common antimicrobial agents (e.g., ampicillin and vancomycin), were further assessed for their probiotic properties. All strains survived well in simulated gastric fluid and intestinal tract, with maximum reductions of 0.600 and 0.887 log cfu/mL, respectively. Six strains of E. faecium could resist 0.3 to 1.0% bile salt, of which E. faecium {WEFA23} presented the highest growth (75.06%) at 1.0% bile salt. All strains showed bile salt hydrolase activity on glycodeoxycholic acid, but only 3 of E. faecium showed activity on taurodeoxycholic acid. These results deliver useful information on the safety of enterococci in infants in China, and provide a protocol to screen probiotics for absence of virulence and antimicrobial susceptibility of enterococci.

Keywords: enterococci, safety, probiotic, virulence, antibiotic susceptibility

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: غربالگری سویه های پروبیوتیک برای ایمنی: بررسی حدت و حساسیت ضد میکروبی از انتروکوک از نوزاد سالم چینی

نویسندگان: Fen Zhang and Meiling Jiang and Cuixiang Wan and Xiaoyan Chen and Xiaoyong Chen and Xueying Tao and Nagendra P. Shah and Hua Wei

ژورنال: Journal of Dairy Science

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده: هدف از این مطالعه ارزیابی ایمنی انتروکوک جدا شده از نوزادان چینی و صفحه نمایش از نامزدهای بالقوه پروبیوتیک صد هشت گونه از مدفوع ۳۴ نوزاد سالم، و ۳۸ گونه از گونه های انتروکوکوس طبقه بندی شده بود جدا شد به شرح زیر بود: فکالیس E ( 22)، E فاسیوم (۱۰)، E hirae (3)، زندان E (2)، و E casseliflavus (1) از این تعداد، ۷۲۷٪ از فکالیس E از نوزادان تحویل داده شده توسط سزارین آمد و ۶۲۵٪ از فاسیوم E از نوزادان تحویل واژینال برای ارزیابی ایمنی سویه، ما حضور ژنهای حدت تعیین می شود؛ تولید همولیزین، ژلاتیناز و بیوفیلم؛ و حساسیت ضد میکروبی از انتروکوک شش از ۱۴ ژن حدت با توزیع gelE (263٪)، cylA (394٪)، ESP (158٪)، efaA (632٪)، asa1 (500٪)، و ACE (شناسایی شد ۵۰۰٪) در تجزیه و تحلیل فنوتیپ، ۳۶۸ درصد سویه فعالیت همولیتیک مثبت به نمایش گذاشته و ۱۷۵٪ مثبت بودند برای تولید ژلاتیناز نمایش نتایج: از حساسیت ضد میکروبی نشان داد که درصد های مختلف از نژادها به سیپروفلوکساسین (۵۲٪)، وانکومایسین (۷۸٪) مقاوم بودند ، ریفامپیسین (۱۰۵٪)، اریترومایسین (۵۲۶٪)، و جنتامایسین (۵۲۶٪)؛ شایان ذکر است، هیچ یک از گونه های به آمپی سیلین یا کلرامفنیکل در مجموع، ۱۰ سویه های مقاوم بودند، از جمله ۶ E فاسیوم، که عاری از عوامل بیماریزایی و حساس به عوامل ضد میکروبی مشترک (به عنوان مثال، آمپی سیلین و وانکومایسین) هستند، بیشتر برای خواص پروبیوتیک خود مورد بررسی قرار گرفت همه سویه در دستگاه سیال و روده معده شبیه سازی خوب جان سالم، با حداکثر کاهش ۰۶۰۰ و ۰۸۸۷ CFU ورود به سیستم / میلی لیتر، به ترتیب شش گونه از فاسیوم E می تواند ۰۳-۱۰٪ نمک صفراوی، که E فاسیوم {WEFA23} بالاترین رشد ارائه مقاومت در برابر (۷۵۰۶٪) در ۱۰٪ نمک صفراوی همه سویه نشان داد فعالیت هیدرولاز نمک صفراوی در اسید glycodeoxycholic، اما تنها ۳ از فاسیوم E فعالیت در تائورو د اوکسی کولیک اسید نشان داداین نتایج ارائه اطلاعات مفید در مورد ایمنی انتروکوک در نوزادان در چین، و ارائه یک پروتکل به روی صفحه نمایش پروبیوتیک برای عدم وجود حدت و حساسیت ضد میکروبی از انتروکوک
کلمات کلیدی:   انتروکوک، ایمنی، پروبیوتیک، حدت، حساسیت آنتی بیوتیکی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله