» مقالات انگلیسی » Screening for autism spectrum disorder in very preterm infants during early childhood

Screening for autism spectrum disorder in very preterm infants during early childhoodشناسه مقاله
10.1016/j.earlhumdev.2015.02.007
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Screening for autism spectrum disorder in very preterm infants during early childhood

Authors: Peter H. Gray and Dawn M. Edwards and Michael J. O’Callaghan and Kristen Gibbons

Journal: Early Human Development

Year: 2015

Abstract:

AbstractAim The aim of the study was to screen very preterm infants for autism spectrum disorder (ASD) with comparisons to a group of term controls. The study also aimed to identify maternal and neonatal risk factors, development and behaviour associated with a positive screen in the preterm group. Method Preterm infants born ≤ ۳۰ weeks gestation and term infants were recruited at two years of age. The mothers were posted the questionnaires and completed the Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), the Child Behaviour Checklist (CBCL) and the Depression, Anxiety and Stress Scales (DASS). Previously collected data from the mothers at 12 months — the Edinburgh Postnatal Depression Scales (EPDS) were analysed. The children had neurodevelopmental assessment including the Bayley-III. Infants positive on M-CHAT screen had an M-CHAT follow-up interview by phone and then were assessed by a developmental paediatrician as indicated with a diagnosis of autism being made on clinical judgement. Results 13 (13.4%) of the 97 preterm infants screened positive on the M-CHAT compared to three (3.9%) of the 77 term infants (p = 0.036). On follow-up interview, three of the preterm infants remained positive (one was diagnosed with autism) compared to none of the term infants. The preterm infants who screened positive were born to younger, non-Caucasian mothers and were of lower birth weight and had a higher incidence of being small for gestational age (SGA). The infants had lower composite scores on Bayley-III and had more internalising and externalising behaviours on the CBCL. The mothers had more emotional problems on the {DASS} and higher scores on the EPDS. On multivariate analysis, SGA, greater internalising behaviours and higher {EPDS} scores remained statistically significant. Conclusions A positive screen on the M-CHAT occurs more commonly in very preterm infants than those born at term. Internalising behaviours and maternal mental health are associated with a positive screen in the preterm cohort.

Keywords: Infant premature, Autism spectrum disorder, Modified Checklist for Autism in Toddlers, Child development, Child behaviour

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: غربالگری برای اختلال طیف اوتیسم در نوزادان بسیار نارس در اوایل دوران کودکی

نویسندگان: Peter H. Gray and Dawn M. Edwards and Michael J. O’Callaghan and Kristen Gibbons

ژورنال: Early Human Development

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
AbstractAim هدف از این مطالعه، غربالگری نوزادان بسیار نارس برای اختلال طیف اوتیسم (ASD) با مقایسه به یک گروه از مدت بود کنترل این مطالعه همچنین با هدف شناسایی عوامل خطر مادر و نوزاد، توسعه و رفتار مرتبط با یک صفحه نمایش مثبت در نوزادان نارس گروه نوزادان روش زودرس متولد ≤ ۳۰ هفته حاملگی و نوزادان نارس در دو سال سن مادران پرسشنامه شده بودند انتخاب شدند و تکمیل چک لیست اصلاح برای اوتیسم در کودکان نوپا (M-CHAT)، کودک رفتار فهرست (CBCL) و رکود ، اضطراب و استرس (DASS) پیش از داده ها را از مادران در ۱۲ ماه جمع آوری شده – فلس ادینبورگ افسردگی پس از زایمان (EPDS) مورد بررسی قرار گرفت بچه ارزیابی عصبی تکاملی از جمله نوزادان بیلی-III مثبت بر روی صفحه نمایش M-CHAT م-CHAT بود پیگیری مصاحبه از طریق تلفن و سپس توسط یک پزشک متخصص رشد کودکان در مقایسه با سه (۳۹٪ در M-CHAT مثبت ارزیابی شد به عنوان با تشخیص اوتیسم نشان داد که در قضاوت بالینی ساخته شده نمایش نتایج: از ۱۳ (۱۳۴٪) از ۹۷ نوزاد نارس غربالگری ) از ۷۷ نوزاد ترم (= ۰۰۳۶ P) در مصاحبه پیگیری، سه تن از نوزادان نارس مثبت باقی مانده (یکی با اوتیسم تشخیص داده شد) در مقایسه با هیچ یک از نوزادان نارس نوزادان نارس که به نمایش مثبت به جوان تر، غیر متولد شدند مادران -Caucasian و وزن هنگام تولد کمتر بود و شیوع بالاتر از کوچک بودن برای سن حاملگی (SGA) حال نوزادان نمرات کامپوزیت پایین تر بر روی بیلی-III و مشکلات عاطفی بیشتر درونی و برونی در رفتار CBCL مادران حال در حال به {} DASS و نمرات بالاتر در EPDS در تجزیه و تحلیل چند متغیره، SGA، رفتارهای درونی بیشتر و بالاتر {EPDS} نمرات آماری معنیدار باقی ماندنتیجه گیری روی صفحه نمایش مثبت در M-CHAT معمولا در نوزادان نارس بسیار از کسانی که متولد در رفتارهای درونی مدت و سلامت روان مادران رخ می دهد با یک صفحه مثبت در گروه زودرس مرتبط
کلمات کلیدی:   نوزاد نارس، اوتیسم اختلال طیف، فهرست برای اوتیسم اصلاح شده در رولباسی بچگانه، رشد کودک، رفتار کودک

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله