» مقالات انگلیسی » Safety of the 2010–۱۱, ۲۰۱۱–۱۲, ۲۰۱۲–۱۳, and 2013–۱۴ seasonal influenza vaccines in pregnancy: Birth defects, spontaneous abortion, preterm delivery, and small for gestational age infants, a study from the cohort arm of {VAMPSS}

Safety of the 2010–۱۱, ۲۰۱۱–۱۲, ۲۰۱۲–۱۳, and 2013–۱۴ seasonal influenza vaccines in pregnancy: Birth defects, spontaneous abortion, preterm delivery, and small for gestational age infants, a study from the cohort arm of {VAMPSS}شناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2016.06.054
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Safety of the 2010–۱۱, ۲۰۱۱–۱۲, ۲۰۱۲–۱۳, and 2013–۱۴ seasonal influenza vaccines in pregnancy: Birth defects, spontaneous abortion, preterm delivery, and small for gestational age infants, a study from the cohort arm of {VAMPSS}

Authors: Christina D. Chambers and Diana L. Johnson and Ronghui Xu and Yunjun J. Luo and Carol Louik and Allen A. Mitchell and Michael Schatz and Kenneth L. Jones

Journal: Vaccine

Year: 2016

Abstract:

AbstractIntroduction There is a need for pregnancy safety information overall and for each seasonal formulation of the influenza vaccine. Methods As part of the cohort arm of the Vaccines and Medications in Pregnancy Surveillance System, vaccine-exposed and unexposed women in the U.S. or Canada were recruited during pregnancy in the 2010–۲۰۱۴ vaccine seasons and followed to pregnancy outcome. For the four seasons combined, crude and adjusted relative risks (RRs) were estimated with 95% confidence intervals (CIs) for major birth defects overall and infants small for gestational age. Crude and adjusted hazard ratios (HRs) were estimated with 95% {CIs} for spontaneous abortion and preterm delivery. Specific influenza season subanalyses were also conducted. Results Of 1730 women, 1263 were exposed to an influenza vaccine and 467 were unexposed to any influenza vaccine. Among pregnancies with first-trimester exposure excluding lost-to-follow-up, 26/457 (5.7%) resulted in an infant with a major birth defect compared to 13/427 (3.0%) in the unexposed (RR 1.87, 95% {CI} 0.97, 3.59). No specific pattern of defects was evident in the vaccine-exposed cohort. The overall risk of spontaneous abortion was not elevated (HR 1.09, 95% {CI} 0.49, 2.40). Adjusted {HRs} for preterm delivery approximated 1.0 (adjusted {HR} 1.23, 95% {CI} 0.75, 2.02). {RRs} for small for gestational age infants on weight, length and head circumference ranged from 1.19 to 1.49 with all {CIs} including 1. Season-by-season analyses resulted in variation by season; however, estimates were based on small numbers. Conclusions Combining the 2010–۲۰۱۴ influenza seasons, we found a moderately elevated {RR} for major birth defects overall, but no evidence of a specific pattern; 95% {CIs} included 1, and this finding could be due to chance. In the combined seasons, we found no meaningful evidence of an increased risk for spontaneous abortion or preterm delivery following exposure to the seasonal influenza vaccine.

Keywords: Influenza vaccine, Pregnancy, Birth defects, Preterm delivery, Small for gestational age, Spontaneous abortion, Safety

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ایمنی از ۲۰۱۰-۱۱، ۲۰۱۱-۱۲، ۲۰۱۲-۱۳، ۲۰۱۳-۱۴ و واکسن آنفلوانزای فصلی در دوران بارداری: نقص های مادرزادی، سقط، زایمان زودرس و کوچک برای نوزادان سن حاملگی، یک مطالعه از بازوی گروهی از {VAMPSS }

نویسندگان: Christina D. Chambers and Diana L. Johnson and Ronghui Xu and Yunjun J. Luo and Carol Louik and Allen A. Mitchell and Michael Schatz and Kenneth L. Jones

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
مقدمه نیاز به اطلاعات ایمنی بارداری به طور کلی و برای هر فرمول فصلی از روش واکسن آنفلوانزا به عنوان بخشی از بازوی کوهورت از واکسن ها و داروهای در سیستم های مدار بسته بارداری وجود دارد، زنان بدون مواجهه واکسن در معرض و در ایالات متحده و کانادا در طول انتخاب شدند بارداری در ۲۰۱۰-۲۰۱۴ فصل واکسن و سپس به نتیجه بارداری برای چهار فصل در ترکیب نفت خام و خطرات مربوط به تنظیم (RRS) با فاصله اطمینان ۹۵٪ (CIS) برای نقایص عمده مادرزادی کلی و شیرخواران کوچک برای نفت خام سن حاملگی و برآورد شد نسبت خطر تعدیل (ساعت) با ۹۵٪ {کشورهای مستقل مشترک المنافع} برای سقط و زایمان زودرس خاص آنفلوآنزا subanalyses فصل برآورد شد همچنین نتایج از ۱۷۳۰ زن انجام شد، ۱۲۶۳ به واکسن آنفلوانزا قرار گرفتند و ۴۶۷ به هر واکسن آنفلوانزا در میان حاملگی با بدون مواجهه بود قرار گرفتن در معرض سه ماهه اول به استثنای از دست داده به پیگیری، ۲۶/۴۵۷ (۵۷٪) منجر به نوزاد با نقص عمده مادرزادی در مقایسه با ۱۳/۴۲۷ (۳۰٪) در مواجهه (RR 187، ۹۵٪ CI {} 097، ​​۳۵۹) بدون الگوی خاص از نقص آشکار در گروه واکسن در معرض خطر کلی سقط افزایش نیافته بود (HR 109، ۹۵٪ {CI} 049، ۲۴۰) تعدیل {ساعت} زایمان زودرس تقریبی ۱۰ (تنظیم شد {HR} 123، ۹۵٪ {CI} 075، ۲۰۲) {RR ها} برای کوچک برای نوزادان سن حاملگی بر وزن، قد و دور سر در بازه زمانی ۱۱۹-۱۴۹ با تمام {کشورهای مستقل مشترک المنافع} از جمله ۱ فصل های فصل تجزیه و تحلیل در تنوع های فصل؛ با این حال، برآورد بر روی اعداد نتیجه گیری کوچک ترکیب ۲۰۱۰-۲۰۱۴ فصل آنفولانزا گرفته شده است، ما در بر داشت {RR} نسبتا بالا برای نقایص عمده مادرزادی به طور کلی، ولی شواهدی از یک الگوی خاص؛ ۹۵٪ {} کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل ۱، و این یافته می تواند به علت شانسدر فصول ترکیب، ما هیچ مدرکی معنی دار از افزایش خطر سقط خود به خود و یا زایمان زودرس پس از مواجهه با واکسن آنفلوانزای فصلی پیدا شده است
کلمات کلیدی:   واکسن آنفلوانزا، بارداری، نقائص هنگام تولد، زایمان زودرس، کوچک برای سن حاملگی، سقط خودبخودی، ایمنی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله