» مقالات انگلیسی » Safety of DTaP-IPV/Hib vaccine administered routinely to infants and toddlers

Safety of DTaP-IPV/Hib vaccine administered routinely to infants and toddlersشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2016.06.062
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Safety of DTaP-IPV/Hib vaccine administered routinely to infants and toddlers

Authors: John Hansen and Julius Timbol and Ned Lewis and Vitali Pool and Michael D. Decker and David P. Greenberg and Nicola P. Klein

Journal: Vaccine

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground The combination DTaP-IPV/Hib vaccine was licensed in the United States in 2008 for children ages 6 weeks through 4 years with doses administered at 2, 4, 6, and 15–۱۸ months of age. The aim of this study was to assess the safety of DTaP-IPV/Hib vaccine routinely administered as part of clinical care to infants at Kaiser Permanente Northern California. Methods This was an observational, retrospective study that included all 2-month-old infants vaccinated with either DTaP-IPV/Hib or another DTaP-containing vaccine. We monitored all subjects for non-elective hospitalizations, emergency department visits and selected outpatient outcomes (seizures, Guillain-Barré Syndrome, encephalopathy, encephalitis, alteration of consciousness, meningitis, hypersensitivity reactions, immune thrombocytopenic purpura, hemolytic anemia, type 1 diabetes, and Kawasaki disease) beginning with their first dose through 6 months after a 4th dose or until 24 months of age. We calculated incidence rate ratios (IRRs) in the primary analysis by comparing rates of outcomes during the post-vaccination risk interval with rates during a comparison interval more remote from vaccination. Secondary analyses compared outcomes after DTaP-IPV/Hib with those after other DTaP-containing vaccines. We reviewed the medical records of selected outcomes. Results From October 1, 2008 through July 31, 2010, 14,042 subjects received a first dose of DTaP-IPV/Hib, 13,194 received 2 doses, 12,548 received 3 doses and 6702 received 4 doses. Overall, there were 166 comparisons with significantly elevated {IRRs} and 165 comparisons with significantly reduced IRRs. Medical record review of outcomes with significantly elevated {IRRs} in both the primary and secondary analyses did not suggest any relationship with DTaP-IPV/Hib. Conclusions This study did not detect any safety concerns following DTaP-IPV/Hib and provides reassurance that DTaP-IPV/Hib administered as part of routine care was not associated with unexpected safety risks. ClinicalTrials.gov Identifier: {NCT00804284}

Keywords: DTaP-IPV/Hib, Safety, Vaccine

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ایمنی واکسن آهنگین و خشن توصیف-IPV / Hib و به طور معمول به نوزادان و کودکان نوپا اداره

نویسندگان: John Hansen and Julius Timbol and Ned Lewis and Vitali Pool and Michael D. Decker and David P. Greenberg and Nicola P. Klein

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه ترکیب واکسن آهنگین و خشن توصیف-IPV / Hib در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۸ برای کودکان سنین ۶ هفته از طریق ۴ سال با دوز در ۲، ۴، ۶، و ۱۵-۱۸ ماهگی مجوز شد هدف از این مطالعه بررسی شد ایمنی واکسن آهنگین و خشن توصیف-IPV / Hib و به طور معمول به عنوان بخشی از مراقبت های بالینی به نوزادان در قیصر Permanente شمالی روش کالیفرنیا اداره این مشاهده، مطالعه گذشته نگر که شامل تمام نوزادان ۲ ماهه واکسینه شده با هم آهنگین و خشن توصیف-IPV / Hib و یا دیگر بود آهنگین و خشن توصیف حاوی واکسن ما همه افراد برای بستری شدن در بیمارستان غیر انتخابی، مراجعه به اورژانس و نتایج سرپایی انتخاب (تشنج نظارت، سندرم گیلن باره، انسفالوپاتی، آنسفالیت، تغییر سطح هوشیاری، مننژیت، واکنشهای حساسیت، پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی بدن، کم خونی همولیتیک، نوع دیابت ۱ و بیماری کاوازاکی) شروع با اولین دوز خود را از طریق ۶ ماه بعد از دوز ۴ یا تا ۲۴ ماه سن محاسبه نسبت میزان بروز (IRRs) در تجزیه و تحلیل اولیه با مقایسه نرخ نتایج در فاصله خطر پس از واکسیناسیون با نرخ در یک بازه مقایسه راه دور تر از واکسیناسیون تجزیه و تحلیل ثانویه نتایج مقایسه پس آهنگین و خشن توصیف-IPV / Hib و با کسانی که پس از سایر واکسن های آهنگین و خشن توصیف حاوی ما در پرونده انتخاب شده نتایج نتایج از ۱ اکتبر ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ ژوئیه ۳۱ بررسی، ۱۴،۰۴۲ نفر دریافت دوز اول آهنگین و خشن توصیف-IPV / Hib و، ۱۳۱۹۴ دریافت ۲ دوز، ۱۲۵۴۸ ۳ دوز را دریافت کرد و ۶۷۰۲ دریافت ۴ دوز در مجموع، تعداد ۱۶۶ مقایسه با به طور قابل توجهی افزایش {IRRs} و ۱۶۵ مقایسه با میزان قابل توجهی کاهش IRRs پزشکی بررسی سابقه ای از نتایج با به طور قابل توجهی وجود دارد بالا {IRRs} در هر دو تجزیه و تحلیل اولیه و ثانویه هیچ رابطه ای با آهنگین و خشن توصیف-IPV / Hib و نشان می دهد نیستنتیجه گیری این مطالعه هیچ نگرانی های ایمنی زیر آهنگین و خشن توصیف-IPV / Hib و تشخیص نیست و اطمینان است که آهنگین و خشن توصیف-IPV / Hib و اجرا به عنوان بخشی از مراقبت های معمول شد با ایمنی غیر منتظره همراه نیست فراهم می کند خطر ClinicalTrialsgov شناسه: {} NCT00804284
کلمات کلیدی:   آهنگین و خشن توصیف-IPV / Hib و، ایمنی، واکسن

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله