» مقالات انگلیسی » Safety and efficacy of adenotonsillectomy for obstructive sleep apnea in infants, toddlers and preschool children

Safety and efficacy of adenotonsillectomy for obstructive sleep apnea in infants, toddlers and preschool childrenشناسه مقاله
10.1016/j.anl.2014.12.005
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Safety and efficacy of adenotonsillectomy for obstructive sleep apnea in infants, toddlers and preschool children

Authors: Masashi Hamada and Masahiro Iida and Jumpei Nota and Noboru Matsumoto and Shoichi Sawada and Naoko Mukushita and Yozo Washizu and Mutsumi Shimasaki and Tadafumi Doi

Journal: Auris Nasus Larynx

Year: 2015

Abstract:

AbstractObjective To investigate and compare the safety and efficacy of adenotonsillectomy (AT) on obstructive sleep apnea (OSA) in infants and toddlers (IT) with preschool children (PS), and charts of 147 children between the ages of 11 months and 6 years were reviewed. Methods Harmonic Scalpel (HS) was introduced into {AT} to reduce the operative duration and intraoperative hemorrhage. Preoperative and postoperative apnea–hypopnea indices (AHI) values obtained by the type 3 portable monitoring device, and the change achieved by {AT} were statistically compared between {IT} group (N = 50) and {PS} group (N = 97). The mean operative duration, the mean amount of intraoperative hemorrhage, the incidence of postoperative hemorrhage, the frequency of abnormal postoperative chest X-ray findings, and the length of hospital stay were also compared between the two groups. All statistical analyses were conducted using either the Student’s t test or Fischer’s exact test, and p-values <0.05 were considered statistically significant. Results In the {IT} group, the mean preoperative {AHI} value was 13.5 ± ۷٫۱ and decreased to 4.7 ± ۳٫۴ postoperatively. In the {PS} group, the mean {AHI} value changed from 16.0 ± ۱۰٫۲ to 4.4 ± ۲٫۴٫ There were statistically significant differences between the preoperative and postoperative {AHI} values in both the {IT} and {PS} groups, but there were no statistically significant differences between the {IT} and {PS} groups. The mean operative durations in the {IT} group for tonsillectomy and adenoidectomy were 12.8 ± ۶٫۷ min and 19.5 ± ۸٫۱ min, respectively. The corresponding values in the {PS} group were 14.5 ± ۶٫۶ min and 22.9 ± ۹٫۷ min, respectively. The mean tonsillectomy durations were comparable, but the adenoidectomy duration was statistically shorter in the {IT} group. In the {IT} group, the mean amounts of intraoperative hemorrhage during tonsillectomy and during adenoidectomy were 6.0 ± ۵٫۱ and 18.9 ± ۱۰٫۶ g, respectively. The corresponding values in the {PS} group were 6.4 ± ۵٫۴ g and 26.2 ± ۱۳٫۴ g, respectively. The mean tonsillectomy blood loss was comparable between the groups but was statistically less during adenoidectomy in the {IT} group. There were no statistical differences between the two groups in the incidence of postoperative hemorrhage and of abnormal findings in the postoperative chest X-ray, and in the length of hospital stay. Conclusion {AT} in {IT} can be performed without major perioperative complications and should be considered the primary treatment of {OSA} from infancy to early childhood. Ultrasonic devices may contribute to increasing the safety of this surgical treatment.

Keywords: Harmonic Scalpel, Portable monitoring device, Apnea–hypopnea index, Postoperative complication, Clinical pathway

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ایمنی و اثر بخشی از عمل تانسیلکتومی برای آپنه انسدادی خواب در نوزادان، کودکان نوپا و کودکان پیش دبستانی

نویسندگان: Masashi Hamada and Masahiro Iida and Jumpei Nota and Noboru Matsumoto and Shoichi Sawada and Naoko Mukushita and Yozo Washizu and Mutsumi Shimasaki and Tadafumi Doi

ژورنال: Auris Nasus Larynx

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
خلاصههدف برای بررسی و مقایسه ایمنی و اثر بخشی از عمل تانسیلکتومی (AT) در آپنه انسدادی خواب (OSA) در نوزادان و کودکان نوپا (IT) با کودکان پیش دبستانی (PS)، و نمودار از ۱۴۷ کودک بین سنین ۱۱ ماه و ۶ سال بود روش بررسی هارمونیک چاقوی جراحی (HS) به {در} برای کاهش طول مدت عمل و خونریزی حین عمل قبل از عمل و شاخص بعد از عمل آپنه-hypopnea (AHI) مقادیر به دست آمده با توجه به نوع ۳ دستگاه نظارت قابل حمل، و تغییر به دست آمده توسط {در} بود معرفی شد آماری بین در مقایسه {آن} گروه (۵۰ نفر) و گروه {PS} (N = 97) میانگین طول مدت عمل، مقدار میانگین خونریزی حین عمل، بروز خونریزی بعد از عمل، فرکانس قفسه سینه بعد از عمل یافته های غیر طبیعی اشعه ایکس و طول مدت بستری نیز بین دو گروه تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون t دو دانش آموز و یا آزمون دقیق فیشر انجام شد، و مقدار به u0026 lt مقایسه شدند. ۰۰۵ آماری نتایج قابل توجهی در گروه {آن} نظر گرفته شد، معنی قبل از عمل {AHI} ارزش ۷۱ ± ۱۳۵ بود و به ۳۴ ± ۴۷ بعد از عمل در گروه {PS}، میانگین {AHI} مقدار تغییر از ۱۰۲ ± ۱۶۰ به ۲۴ ± ۴۴ کاهش بین قبل از عمل و بعد از عمل {تفاوت آماری معنی داری وجود دارد AHI} ارزش در هر دو {IT} و {} گروه PS، اما بین {IT} و {PS} گروه مدت زمان عمل متوسط ​​در گروه {آن} برای لوزه و آدنوئیدکتومی ۶۷ ± ۱۲۸ تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد دقیقه و ۸۱ ± ۱۹۵ دقیقه، به ترتیب مقادیر متناظر در گروه {PS} 66 ± ۱۴۵ دقیقه و ۲۲۹ ± ۹۷ دقیقه، به ترتیب مدت زمان لوزه متوسط ​​بودند مقایسه بود، اما مدت زمان آدنوئیدکتومی را در {} IT گروه آماری کوتاه تر بوددر گروه {آن}، مقدار میانگین خونریزی حین عمل در طول لوزه و در طول آدنوئیدکتومی ۵۱ ± ۶۰ و ۱۰۶ ± ۱۸۹ گرم بود مقادیر متناظر در گروه {PS} بودند ۵۴ ± ۶۴ گرم و ۱۳۴ ± ۲۶۲ گرم بود میانگین از دست دادن خون لوزه در دو گروه مقایسه اما در طول آدنوئیدکتومی در گروه {آن} آماری کمتر اختلاف آماری بین دو گروه در بروز خونریزی بعد از عمل و از یافته های غیر طبیعی در قفسه سینه بعد از عمل اشعه X وجود دارد، و در طول مدت بستری نتیجه گیری {در} در {} IT را می توان بدون عوارض عمده بعد از عمل انجام شده و باید به دستگاه سونوگرافی اوایل دوران کودکی در نظر گرفته شود درمان اولیه از {} ​​OSA از دوران کودکی ممکن است به افزایش ایمنی این درمان جراحی کمک
کلمات کلیدی:   هارمونیک چاقوی جراحی، دستگاه نظارت قابل حمل، شاخص آپنه و hypopnea، بعد از عمل عارضه، مسیر بالینی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله