» مقالات انگلیسی » Safe and optimal pneumoperitoneal pressure for transperitoneal laparoscopic renal surgery in infant less than 10 kg, looked beyond intraoperative period: a prospective randomized study

Safe and optimal pneumoperitoneal pressure for transperitoneal laparoscopic renal surgery in infant less than 10 kg, looked beyond intraoperative period: a prospective randomized studyشناسه مقاله
10.1016/j.jpurol.2016.01.014
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Safe and optimal pneumoperitoneal pressure for transperitoneal laparoscopic renal surgery in infant less than 10 kg, looked beyond intraoperative period: a prospective randomized study

Authors: Sanjoy K. Sureka and Nitesh Patidar and Varun Mittal and Rakesh Kapoor and Aneesh Srivastava and Kamal Kishore and Sanjay Dhiraj and M.S. Ansari

Journal: Journal of Pediatric Urology

Year: 2016

Abstract:

SummaryObjective A safe and optimal pneumoperitoneal pressure (PP) for laparoscopic renal surgery in infants is difficult to define. In a broad sense, a safe and optimal {PP} should cause least intraoperative and postoperative physiological stress for the infants and should be optimal for surgeon’s technical feasibility. Unfortunately, the safe and optimal {PP} in infant for transperitoneal laparoscopic surgery has not been established by well validated study. To determine safe and optimal {PP} for renal laparoscopic surgery (LRS) in infants less than 10 kg. Method In a prospective and randomized setting, between July 2008 and June 2014, 46 infants of < 10 kg (Group I, n=23, PP=6–۸ mmHg and group II, n=23, PP=9–۱۰ mmHg) who underwent LRS, were analyzed. Hemodynamic, respiratory, and blood gas changes were measured at four points: before {CO2} insufflation (T0), 10 minutes after insufflation (T1), before desufflation (T2) and 10 minutes after desufflation (T3). Any required adjustments of ventilator parameters were noted. Time to resume feeding and postoperative pain at 1, 6, and 12 hours, including requirement for postoperative rescue analgesia, were assessed. Technical feasibility with allocated {PP} was evaluated by means of successful completion of surgery, duration of surgery, and intraoperative complications. Results At {T1} and T2, changes in hemodynamic and respiratory parameters were significantly higher in group II. At T3, most of the parameters statistically restored back to baseline in Group I but not so in Group II. Required adjustments in ventilatory parameters were 14 vs. 25 times in Group I vs. Group {II} (p=0.007, R=0.552). Mean postoperative pain score, requirement for analgesia, and time to resume feeding were significantly greater in Group II. Surgeries were successfully completed in all the patients in both groups, with comparable duration of surgery and similar intraoperative complications (Table). Conclusion It was found that hemodynamic and respiratory changes were more pronounced with higher pneumoperitoneal pressure in infants for renal laparoscopic surgery. With a {PP} of 6–۸ mmHg, intraoperative accessibility is optimal, and physiological changes are minimal. Interestingly, we found that infants with {PP} of 6–۸ mmHg enjoy smooth and early postoperative recovery. There was no direct objective criterion to assess level of difficulty with allocated PP, which may be considered a limitation of the present study. Pneumoperitoneal pressure of 6–۸ mmHg appears to be a safe and optimal range for transperitoneal laparoscopic renal surgery in infants.

Keywords: Infants, Pneumoperitoneal pressure, Laparoscopy

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: فشار pneumoperitoneal امن و مطلوب برای عمل جراحی کلیه به روش لاپاروسکوپی ترانس در نوزاد کمتر از ۱۰ کیلوگرم، فراتر از دوره حین عمل نگاه: یک مطالعه تصادفی آیندهنگر

نویسندگان: Sanjoy K. Sureka and Nitesh Patidar and Varun Mittal and Rakesh Kapoor and Aneesh Srivastava and Kamal Kishore and Sanjay Dhiraj and M.S. Ansari

ژورنال: Journal of Pediatric Urology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
SummaryObjective فشار pneumoperitoneal امن و بهینه (PP) برای جراحی لاپاروسکوپی کلیوی در نوزادان دشوار است برای تعریف در یک مفهوم گسترده، امن و بهینه {PP} باید استرس های فیزیولوژیکی حداقل حین عمل و بعد از عمل برای نوزادان شود و باید بهینه برای جراح فنی امکان سنجی متاسفانه، امن و بهینه {PP} در نوزاد برای جراحی لاپاروسکوپی ترانس شده است مطالعه خوبی معتبر ثابت نشده برای تعیین امن و بهینه {PP} برای جراحی لاپاروسکوپی کلیوی (LRS) در نوزادان کمتر از ۱۰ کیلوگرم روش در یک آینده نگر و تنظیم تصادفی بین جولای ۲۰۰۸ و ژوئن سال ۲۰۱۴، ۴۶ نفر از به u0026 lt؛ ۱۰ کیلوگرم (گروه I، N = 23، PP = 6/8 میلی متر جیوه و گروه دوم، N = 23، PP = 9/10 میلیمتر جیوه) که تحت LRS، تجزیه و تحلیل شد همودینامیک، تنفسی و تغییرات گازهای خون در چهار نقطه اندازه گیری شد : قبل از {CO2} دمیدن (T0)، ۱۰ دقیقه پس از دمیدن (T1)، قبل از desufflation (T2) و ۱۰ دقیقه پس از desufflation (T3) هر گونه تغییرات مورد نیاز از پارامترهای ونتیلاتور زمان برای از سرگیری تغذیه و درد بعد از عمل در ۱، ۶ مورد توجه قرار گرفتند ، و ۱۲ ساعت، از جمله شرایط لازم برای بی دردی نجات بعد از عمل، امکان سنجی فنی با اختصاص {PP} مورد بررسی قرار گرفت با استفاده از اتمام موفقیت آمیز عمل جراحی، طول مدت عمل و عوارض حین عمل نتایج در {T1} و T2 مورد بررسی قرار گرفت، تغییرات در همودینامیک و پارامترهای تنفسی در گروه دوم به طور قابل توجهی بالاتر بود در T3، بسیاری از پارامترهای آماری به پایه در مقابل گروه {II} (ص ترمیم در گروه من اما نه چندان در تنظیمات گروه دوم مورد نیاز در پارامترهای تنفسی ۱۴، انتظار: کاهش ۲۵ بار در گروه I = 0007، R = 0552) میانگین نمره درد بعد از عمل، شرایط لازم برای بی دردی، و زمان برای از سرگیری تغذیه در گروه دوم به طور قابل توجهی بیشتر بودجراحی موفقیت در تمام بیماران در هر دو گروه، با مدت زمان مشابه از عمل و عوارض حین عمل مشابه (جدول) نتیجه گیری تکمیل شد مشخص شد که همودینامیک و تنفسی تغییرات برجسته تر با فشار pneumoperitoneal بالاتر در نوزادان برای جراحی لاپاروسکوپی کلیوی با {PP شد } از ۶/۸ میلی متر جیوه، دسترسی حین عمل مطلوب است، و تغییرات فیزیولوژیکی جالب حداقل، ما متوجه شدیم که نوزاد با {PP} از ۶/۸ میلی متر جیوه لذت بردن از بهبودی بعد از عمل صاف و اوایل هیچ معیار عینی مستقیم ارزیابی سطح از دشواری وجود دارد اختصاص داده PP، که ممکن است در نظر گرفته شود یک محدودیت از حضور فشار مطالعه Pneumoperitoneal از ۶/۸ میلی متر جیوه به نظر می رسد محدوده امن و مطلوب برای عمل جراحی کلیه به روش لاپاروسکوپی ترانس در نوزادان
کلمات کلیدی:   نوزادان، فشار Pneumoperitoneal، لاپاراسکوپی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله