» مقالات انگلیسی » Risk Factors for Extubation Failure in Extremely Low Birth Weight Infants

Risk Factors for Extubation Failure in Extremely Low Birth Weight Infantsشناسه مقاله
10.1016/j.pedneo.2016.01.006
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Risk Factors for Extubation Failure in Extremely Low Birth Weight Infants

Authors: Shih-Hsin Wang and Jyun-You Liou and Chien-Yi Chen and Hung-Chieh Chou and Wu-Shiun Hsieh and Po-Nien Tsao

Journal: Pediatrics & Neonatology

Year: 2016

Abstract:

Background Although antenatal steroids and early use nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) have significantly improved outcomes of neonatal respiratory distress syndrome, intubation with ventilator support is still commonly required in extremely low birth weight (ELBW) infants. The optimal timing of extubation in {ELBW} infants remains unclear. Methods We retrospectively analyzed all {ELBW} preterm infants who were admitted to our neonatal intensive care unit (NICU) from January 2009 to December 2013. Demographic, ventilation, and arterial blood gas analysis results prior to and 2 hours after extubation were collected. Extubation failure was defined as reintubation due to deterioration of respiratory condition within 7 days after extubation. Risk factors for extubation failure were analyzed. Results In total, 173 {ELBW} infants were born and admitted to our {NICU} during these 5 years. Among these 173 infants, 77 (44.5%) used {NCPAP} only during their hospitalization (20 diagnosed with chronic lung disease (CLD), 25.9%). Among the 95 patients that required intubation, 27 patients expired so extubation was not attempted. Sixteen of 68 (23.5%) survival cases required reintubation within 7 days after extubation. We found that gestational age, birth body weight, and sex ratio did not differ between the successful extubation group and the failed extubation group. Univariate analysis showed that the failed extubation group had a lower arterial pH right before and 2 hours after extubation, with a lower bicarbonate level after extubation. Further multivariate logistic regression analysis revealed an association between poor acid-base homeostasis 2 hours after extubation (pH < ۷٫۳ and HCO3 < ۱۸ mM/L) and extubation failure (odds ratio 4.56 and 6.187 and 95% confidence interval: 1.263∼۱۶٫۴۶۲ and 1.68∼۲۲٫۷۹۱, respectively). Conclusion This study shows that nearly half of {ELBW} infants do not require intubation. Among {ELBW} infants who require invasive ventilator support, those who have lower postextubation arterial pH and bicarbonate levels are at high risk of extubation failure.

Keywords: ELBW, extubation failure, risk factor

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: عوامل خطر ابتلا به نارسایی خارج ساختن لوله تراشه در بسیار نوزادان کم وزن

نویسندگان: Shih-Hsin Wang and Jyun-You Liou and Chien-Yi Chen and Hung-Chieh Chou and Wu-Shiun Hsieh and Po-Nien Tsao

ژورنال: Pediatrics & Neonatology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه و هدف اگر چه استروئید پیش از زایمان و استفاده از اوایل بینی فشار مثبت مداوم (NCPAP) به طور قابل توجهی نتایج سندرم زجر تنفسی نوزادان بهبود یافته است، لوله گذاری با پشتیبانی ونتیلاتور هنوز معمولا در وزن بسیار کم هنگام تولد (ELBW) مورد نیاز نوزادان زمان بندی مطلوب از خارج کردن لوله تراشه در {ELBW } نوزادان باقی مانده است روش مشخص نیست ما به صورت گذشته نگر مورد تجزیه و تحلیل همه {ELBW} نوزادان نارس که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ما (NICU) از ژانویه ۲۰۰۹ تا دسامبر ۲۰۱۳ دموگرافیک، تهویه و نتایج تجزیه و تحلیل گازهای خون شریانی قبل و ۲ ساعت پس از خارج کردن لوله تراشه بود پذیرفته شدند شکست خارج ساختن لوله تراشه جمع آوری به عنوان reintubation با توجه به وخامت وضعیت تنفسی ظرف مدت ۷ روز در طول این ۵ سال در میان این ۱۷۳ تعریف شده بود پس از عوامل خارج کردن لوله تراشه خطر ابتلا به نارسایی خارج کردن لوله تراشه نتایج در مجموع مورد بررسی قرار گرفت، ۱۷۳ {ELBW} نوزادان متولد شده و اعتراف به {NICU} شد نوزادان، ۷۷ (۴۴۵٪) {NCPAP} تنها در طول زمان بستری خود را در میان ۹۵ بیمار که مورد نیاز لوله گذاری (۲۰ مبتلا به بیماری ریوی مزمن (CLD)، ۲۵۹٪) استفاده می شود، ۲۷ نفر منقضی شده تا خارج کردن لوله تراشه بود تلاش نمی شانزده ۶۸ (۲۳۵ موارد٪) زنده ماندن نیاز reintubation ظرف مدت ۷ روز پس از خروج لوله ما در بر داشت که سن حاملگی، وزن بدن هنگام تولد، و نسبت جنسی در بین گروه خارج کردن لوله تراشه موفق و گروه خارج کردن لوله تراشه شکست خورده تحلیل تک متغیره نشان داد که گروه خارج کردن لوله تراشه شکست خورده به pH شریانی پایین تر بود متفاوت است قبل و ۲ ساعت پس از خارج کردن لوله تراشه، با سطح بی کربنات پایین بعد از خروج لوله علاوه بر تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره ارتباط بین تعادل اسید-باز ضعیف ۲ ساعت پس از خارج کردن لوله تراشه (PH و LT ​​نشان داد؛ ۷۳ و HCO3 به u0026 lt؛ ۱۸ میلی متر / L) و شکست خارج کردن لوله تراشه (نسبت شانس ۴۵۶ و ۶۱۸۷ و فاصله اطمینان ۹۵٪: ۱۲۶۳~۱۶۴۶۲ و ۱۶۸~۲۲۷۹۱، به ترتیب)نتیجهگیری در این مطالعه نشان می دهد که نزدیک به نیمی از {} ​​ELBW نوزادان لوله گذاری در میان {} ELBW نوزادانی که نیاز به حمایت ونتیلاتور تهاجمی نیاز ندارد، کسانی که به pH postextubation شریانی پایین تر و بیکربنات در معرض خطر بالایی از شکست خارج کردن لوله تراشه هستند
کلمات کلیدی:   ELBW، نارسایی خارج کردن لوله تراشه، عوامل خطر

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله