» مقالات انگلیسی » Retinal and Optic Nerve Hemorrhages in the Newborn Infant: One-Year Results of the Newborn Eye Screen Test Study

Retinal and Optic Nerve Hemorrhages in the Newborn Infant: One-Year Results of the Newborn Eye Screen Test Studyشناسه مقاله
10.1016/j.ophtha.2016.01.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Retinal and Optic Nerve Hemorrhages in the Newborn Infant: One-Year Results of the Newborn Eye Screen Test Study

Authors: Natalia F. Callaway and Cassie A. Ludwig and Mark S. Blumenkranz and Jennifer Michelle Jones and Douglas R. Fredrick and Darius M. Moshfeghi

Journal: Ophthalmology

Year: 2016

Abstract:

Purpose To report the birth prevalence, risk factors, characteristics, and location of fundus hemorrhages (FHs) of the retina and optic nerve present in newborns at birth. Design Prospective cohort study at Stanford University School of Medicine. Participants All infants who were 37 weeks postmenstrual age or older and stable were eligible for screening. Infants with known or suspected infectious conjunctivitis were excluded. Methods Infants born at Lucile Packard Children’s Hospital (LPCH) from July 25, 2013, through July 25, 2014, were offered universal newborn screening via wide-angle digital retinal photography in the Newborn Eye Screen Test study. Maternal, obstetric, and neonatal factors were obtained from hospital records. The location, retinal layer, and laterality of {FH} were recorded by 1 pediatric vitreoretinal specialist. Main Outcome Measures Birth prevalence of FH. Secondary outcomes included rate of adverse events, risk factors for FH, hemorrhage characteristics, and adverse events. Results The birth prevalence of {FH} in this study was 20.3% (41/202 infants). Ninety-five percent of {FHs} involved the periphery, 83% involved the macula, and 71% involved multiple layers of the retina. The fovea was involved in 15% of {FH} cases (birth prevalence, 3.0%). No cases of bilateral foveal hemorrhage were found. Fundus hemorrhages were more common in the left eye than the right. Fundus hemorrhages were most commonly optic nerve flame hemorrhages (48%) and white-centered retinal hemorrhages (30%). Retinal hemorrhages were found most frequently in all 4 quadrants (35%) and more often were multiple than solitary. Macular hemorrhages most often were intraretinal (40%). Among the risk factors examined in this study, vaginal delivery compared with cesarean section (odds ratio [OR], 9.34; 95% confidence interval [CI], 2.57–۳۳٫۹۷) showed the greatest level of association with FH. Self-identified ethnicity as Hispanic or Latino showed a protective effect (OR, 0.43; 95% CI, 0.20–۰٫۹۴). Other study factors were not significant. Conclusions Fundus hemorrhages are common among newborns. They often involve multiple areas and layers of the retina. Vaginal delivery was associated with a significantly increased risk of FH, whereas self-identified Hispanic or Latino ethnicity was protective against {FH} in this study. The long-term consequences of {FH} on visual development remain unknown.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: خونریزی شبکیه و عصب بینایی در نوزادان: یک سال نتایج از نوزاد چشم صفحه نمایش مطالعه آزمون

نویسندگان: Natalia F. Callaway and Cassie A. Ludwig and Mark S. Blumenkranz and Jennifer Michelle Jones and Douglas R. Fredrick and Darius M. Moshfeghi

ژورنال: Ophthalmology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
هدف گزارش شیوع تولد، عوامل خطر، ویژگی ها، و محل خونریزی فوندوس (FHS) از شبکیه و عصب بینایی در نوزادان در هنگام تولد طراحی مطالعه کوهورت آینده نگر در دانشگاه استنفورد شرکت کنندگان پزشکی همه نوزادانی که ۳۷ هفته postmenstrual سن بودند یا مسن تر و با ثبات واجد شرایط برای غربالگری نوزادان با ورم ملتحمه عفونی شناخته شده یا مشکوک حذف شدند روش نوزادان در بیمارستان Lucile پاکارد کودکان (LPCH) از جولای ۲۵، ۲۰۱۳، متولد از طریق ۲۰۱۴ ژوئیه ۲۵ بود، غربالگری نوزادان جهانی از طریق دیجیتال زاویه باز ارائه شد عکاسی شبکیه در مطالعه تست صفحه نمایش نوزاد چشم مادر، زنان و زایمان، و عوامل نوزاد از بیمارستان به دست آمد ثبت محل، لایه شبکیه، و سمت {FH} 1 کودکان ویتره متخصص شیوع سنجش پیامد اصلی تولد نتایج ثانویه FH ثبت شد شامل میزان عوارض جانبی، عوامل خطر برای FH، ویژگی های خونریزی و عوارض جانبی نمایش نتایج: از شیوع تولد {FH} در این مطالعه ۲۰۳٪ (۴۱/۲۰۲ نوزادان) نود و پنج درصد از {} ​​FHS درگیر حاشیه، ۸۳٪ درگیر ماکولا، و ۷۱٪ درگیر لایه های متعدد از شبکیه چشم فرو رفتگی در ۱۵٪ از {FH} موارد (شیوع تولد، ۳۰٪) هیچ موردی از خونریزی فووآ دوجانبه درگیر بود پیدا شد خونریزی فوندوس در چشم چپ از شایع تر بودند خونریزی فوندوس راست اغلب نوری خونریزی شعله های عصبی (۴۸٪) و خونریزی شبکیه سفید محور (۳۰٪) بود خونریزی شبکیه اغلب در تمام ۴ ربع (۳۵٪) و در اغلب موارد متعدد از خونریزی ماکولا انفرادی اغلب شده بودند intraretinal (40٪) به عنوان عوامل خطرساز مورد بررسی در این مطالعه، زایمان طبیعی در مقایسه با سزارین (نسبت شانس OR، ۹۳۴ شد. فاصله اطمینان ۹۵٪ CI، ۲۵۷-۳۳۹۷) بزرگترین سطح ارتباط با FH نشان دادقومیت خود را به عنوان هیسپانیک یا لاتین اثر محافظتی نشان داد (OR، ۰۴۳؛ ۹۵٪ CI، ۰۲۰-۰۹۴) سایر عوامل مطالعه نتیجهگیری قابل توجهی خونریزی فوندوس در نوزادان شایع است نه آنها اغلب شامل مناطق متعدد و لایه های شبکیه زایمان واژینال با به طور قابل توجهی افزایش خطر ابتلا به FH محافظ در برابر {FH} در این مطالعه همراه بود، در حالی که قومیت اسپانیایی یا لاتین خود شناسایی شد عواقب طولانی مدت از {FH} در توسعه بصری همچنان ناشناخته مانده است
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله