» مقالات انگلیسی » Reproductive justice & preventable deaths: State funding, family planning, abortion, and infant mortality, {US} 1980–۲۰۱۰

Reproductive justice & preventable deaths: State funding, family planning, abortion, and infant mortality, {US} 1980–۲۰۱۰شناسه مقاله
10.1016/j.ssmph.2016.03.007
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Reproductive justice & preventable deaths: State funding, family planning, abortion, and infant mortality, {US} 1980–۲۰۱۰

Authors: Nancy Krieger and Sofia Gruskin and Nakul Singh and Mathew V. Kiang and Jarvis T. Chen and Pamela D. Waterman and Jason Beckfield and Brent A. Coull

Journal: {SSM} – Population Health

Year: 2016

Abstract:

AbstractIntroduction Little current research examines associations between infant mortality and {US} states’ funding for family planning services and for abortion, despite growing efforts to restrict reproductive rights and services and documented associations between unintended pregnancy and infant mortality. Material and methods We obtained publicly available data on state-only public funding for family planning and abortion services (years available: 1980, 1987, 1994, 2001, 2006, and 2010) and corresponding annual data on {US} county infant death rates. We modeled the funding as both fraction of state expenditures and per capita spending (per woman, age 15–۴۴). State-level covariates comprised: Title X and Medicaid per capita funding, fertility rate, and percent of counties with no abortion services; county-level covariates were: median family income, and percent: black infants, adults without a high school education, urban, and female labor force participation. We used Possion log-linear models for: (1) repeat cross-sectional analyses, with random state and county effects; and (2) panel analysis, with fixed state effects. Results Four findings were robust to analytic approach. First, since 2000, the rate ratio for infant death comparing states in the top funding quartile vs. no funding for abortion services ranged (in models including all covariates) between 0.94 and 0.98 (95% confidence intervals excluding 1, except for the 2001 cross-sectional analysis, whose upper bound equaled 1), yielding an average 15% reduction in risk (range: 8–۲۲%). Second, a similar risk reduction for state per capita funding for family planning services occurred in 1994. Third, the excess risk associated with lower county income increased over time, and fourth, remained persistently high for counties with a high percent of black infants. Conclusions Insofar as reducing infant mortality is a government priority, our data underscore the need, despite heightened contention, for adequate public funding for abortion services and for redressing health inequities.

Keywords: Abortion, Family planning, Health inequities, Infant mortality, Reproductive justice, Social policy

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: عدالت باروری از u0026 amp؛ مرگ و میر قابل پیشگیری: بودجه دولت، تنظیم خانواده، سقط جنین و مرگ و میر نوزادان، {آمریکا} ۱۹۸۰-۲۰۱۰

نویسندگان: Nancy Krieger and Sofia Gruskin and Nakul Singh and Mathew V. Kiang and Jarvis T. Chen and Pamela D. Waterman and Jason Beckfield and Brent A. Coull

ژورنال: {SSM} – Population Health

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
مقدمه پژوهش حاضر کوچک به بررسی ارتباط بین مرگ و میر نوزادان و {آمریکا} بودجه دولتها را برای خدمات تنظیم خانواده و سقط جنین، با وجود رشد تلاش برای محدود کردن حقوق باروری و خدمات و انجمن های مستند بین بارداری ناخواسته و نوزاد مرگ و میر مواد و روش ما اطلاعات در دسترس عموم به دست آمده در بودجه تنها دولت عمومی برای خدمات تنظیم خانواده و سقط جنین (سال در دسترس: ۱۹۸۰، ۱۹۸۷، ۱۹۹۴، ۲۰۰۱، ۲۰۰۶، و ۲۰۱۰) و مربوط به داده های سالانه در {آمریکا} نرخ مرگ و میر شهرستان نوزاد ما در بودجه به عنوان هر دو بخشی از دولت مدل مخارج و هزینه های سرانه (به ازای هر زن، سن ۱۵-۴۴) متغیرهای کمکی دولت در سطح شامل: عنوان X و Medicaid در بودجه سرانه، نرخ باروری و درصد شهرستان با خدمات سقط جنین؛ متغیرهای کمکی در سطح شهرستان شد: درآمد متوسط ​​خانواده، و درصد: نوزادان سیاه و سفید، بزرگسالان بدون تحصیلات دبیرستانی، شهری و مشارکت نیروی کار زنان ما Possion مدل ورود خطی استفاده می شود: (۱) تکرار تجزیه و تحلیل مقطعی، با تصادفی اثرات دولت و شهرستان؛ و (۲) تجزیه و تحلیل پانل، با اثرات دولت ثابت نمایش نتایج: از چهار یافته قوی برای رویکرد تحلیلی اول، از سال ۲۰۰۰، نسبت نرخ مرگ نوزاد مقایسه کشورهای در چارک بودجه بالا در مقابل هیچ بودجه برای خدمات سقط جنین در بازه زمانی (در مدل های از جمله تمام متغیرهای کمکی ) بین ۰۹۴ و ۰۹۸ (فاصله اطمینان ۹۵٪ به جز ۱، به جز برای ۲۰۰۱ تجزیه و تحلیل مقطعی، که کران بالا مساوی ۱)، بازده متوسط ​​۱۵ درصد کاهش در خطر (محدوده: ۸-۲۲٪) دوم، یک خطر مشابه کاهش برای دولت در بودجه سرانه برای خدمات تنظیم خانواده در سال ۱۹۹۴ سوم رخ داده است، خطر ابتلا مرتبط با درآمد شهرستان کمتر در طول زمان افزایش یافته است، و چهارم، برای شهرستان با درصد بالایی از نوزادان سیاه و سفید باقی مانده مداوم بالانتیجه گیری از آنجا که کاهش مرگ و میر نوزادان از اولویت های دولت است، داده های ما ضرورت، با وجود رقابت بالایی، برای بودجه عمومی کافی برای خدمات سقط جنین و برای جبران نابرابریهای بهداشتی
کلمات کلیدی:   سقط جنین، تنظیم خانواده، نابرابری بهداشت، مرگ و میر کودکان، عدالت باروری، سیاست اجتماعی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله